فروش ملک مسکونی شش دانگ شهرری

10700000000

توضیحات

140091920003415830

140091460000493326
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهر ري

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب مفاد پرونده اجرایی کلاسه 0000566/ج م/1  موضوع دادنامه شماره 140091390007269786 صادره از شعبه پنجم محاکم حقوقی شهرری دایربر دستور فروش/ فروش ماترک نسبت به پلاک ثبتی 200/2860 به مساحت 71/5  مترمربع  پیرامون دعوی آقای / خانم/حسین مددی سلطان آباد فرزند جلال بطرفیت آقایان/خانها : جلال مددی سلطان ابادی فرزند علی، توجها به ارزیاب ملک به نشانی : شهرری –محله بهشتی خیابان فردوسی غربی کوچه احمدی پلاک 20  که توسط کارشناس منفرد هیات سه نفره / پنج نفره محترم  دادگستری آقای اصغر معینی کربکندی به شرح ذیل کارشناسی شده است.

ملک فوق به صورت  ساختمان مسکونی دارای 71/50 متر عرصه بوده که به صورت 2 طبقه با نمای سیمانی وسقف طاق ضربی با قدمت بیش از 30 سال که طبقه همکف حدود 63 متر مربع شامل اتاق و آشپزخانه سرویس بهداشتی و طبقه اول حدود 52 مترمربع شامل اتاق و آشپزخانه وسرویس بهداشتی  که در زمان بازدید همکف دراختیارجلال مددی وطبقه اول در اختیار مستاجر قراردارد ملک دارای انشعاب آب وبرق وگاز بوده وبه عمق حدود 1/90 متر در طرح تعریضی گذر قراردارد ودر مالکیت مشاعی افراد فوق الذکر قراردارد

نظریه کارشناسی

ملک فوق طبق نظرکارشناسی مبلغ 10/700/000/000 ریال ارزیابی شده است که قیمت پایه مزایده قرار می گیرد به صورت شش دانگ به فروش می رسد. شرکت کنندگان 10درصد قیمت پایه مزایده را به صورت چک بانکی در وجه دادگستری شهرری همراه داشته باشند. 

 

مزایده در تاریخ1400/09/21روزیکشنبه راس ساعت 9 صبح در محل شعبه  متمرکز اول اجرای احکام مدنی شهرری شروع وبه بالاترین پیشنهاد واگذار می شود که 10در صد مبلغ مزایده از خریدار اخذ ومابقی مبلغ نیز حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده وصول خواهد شد. چنانچه خریدار ظرف مهلت مقررنسبت به پرداخت مابقی ثمن مزایده اقدام ننماید،سپرده وی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهدشد. کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده به عهده خریدار می باشد به همراه داشتن کارت ملی وشناسنامه در کلیه مراحل مزایده الزامی می باشد./.و

چراغیان – دادورزشعبه متمرکز محاکم حقوقی دادگستری شهرری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت9