فروش ملک مسکونی شش دانگ شهرری نفراباد

11000000000

توضیحات

9809982218900629

140091460000495171
شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شهر ري

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

 

در اجرای ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری ، ملک وثیقه گذار به شرح ذیل توقیف و از آن ملک ارزیابی و قیمت گذاری به عمل آمده و جلسه مزایده و فروش آن برای روز چهارشنبه 1400/09/24 راس ساعت 10 صبح تعیین شده است که مزایده در محل اجرای احکام شعبه اول کیفری دادسرای شهر ری راس ساعت مقرر و از قیمت کارشناسی (پایه) شروع و مبیع به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش می رسد .

خریدار مکلف به پرداخت 10 درصد از قیمت فی المجلس و الباقی حداکثر ظرف یک ماه می باشد در صورت عدم پرداخت الباقی بهای ملک ظرف مهلت مقرر مزایده تجدید و 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضیط خواهد شد .

برای شرکت کنندگان در مزایده همراه داشتن کارت شناسائی معتبر و کارت بانکی با موجودی حداقل 10 درصد قیمت مال الزامی است.

ضمن این که شرکت کنندگان می توانند جهت رویت ملک تا 5 روز قبل از جلسه مزایده به اجرای احکام کیفری شعبه اول دادسرای شهر ری مراجعه نمایند.

مشخصات ملک مورد مزایده :

شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 54 متر مربع به شماره ملک 1 فرعی از 892 اصلی قمفروز و مجزی از 10 مذکور قطعه یک تفکیکی در ناحیه یک بخش ثبتی 12 ناحیه ری بانضمام یک پارکینگ مسکونی (قطعه تفکیکی واقع در همکف) به مساحت 11 متر مربع که فاقد انباری اختصاصی می باشد با وضعیت خاص طلق که به نام آقای احمد طغرلی پور بافتی فرزند شاهمراد به شماره ملی 0034896724  ثبت گردیده است.

آدرس : نفرآباد (میدان سلمان فارسی) کوچه گل افشاری (روبروی پمپ گاز) پلاک 4 طبقه اول غربی

ارزش ملک : بر اساس نظریه کارشناس ، فارغ از هرگونه دیون احتمالی مبلغ 11000000000 ریال معادل یک میلیارد و صد میلیون تومان است که قیمت پایه مزایده خواهد بود.

 

داديار واحد اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شهر ري – محمدرضا پورشقاقي

 

استان تهران – شهرستان شهرري- ميدان هادي ساعي- خيابان دادسرا – تلفن:55901739 – 55903010 كدپستي:1843695331

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت10