فروش ملک مسکونی شش دانگ شهرری میدان مادر

19700000000

توضیحات

9709980250100661

140091460000478846
شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان شهر ري

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده اموال غیرمنقول

در اجرای مفاد پرونده کلاسه 981053 / ج 3 موضوع اجراییه شماره 981042025010260 مورخ 98/11/20دایر بر محکومیت آقای علی غلامی فرزند حسین به پرداخت 33/195/605/850 ريال در حق محکوم له آقای ابوالفضل آ قاجانی و پرداخت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت و با توجه به توفیف اموال غیر منقول از محکوم علیه شامل ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی به مساحت 118/50 متر مربع به شماره ثبتی 116/2/644 واقع در شهرری میدان مادر خیابان غیبی خیابان شهید خزایی کوچه زارعی پلاک 42 طبقه سوم واحد 5 که از جانب هیات پنج نفره کارشناسان آقایان : مصطفی گراوند ، رمضان قربان پور شیخانی ، عباس سلیمی توانا ، اصغر معینی کرکبندی و محمد مهدی شرافتمند عطار به شرح ذیل کارشناسی شده است : ملک مورد مزایده به مالکیت آقای علی غلامی فرزند حسین به شماره ملی 4030404405 مالک ششدانگ عرصه و اعیان دارای محدودیت رهنی شماره 18627 مورخ 1397/4/25 دفترخانه اسناد رسمی شماره 90شهر تهران استان تهران که به نفع بانک انصار به مبلغ 3/600/000/000ريال به مدت 24 ماه ثبت شده است ، ملک فوق یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 118/05 متر مربع واقع در طبقه سوم ساختمان 6 طبقه 8 واحدی با نمای سنگ ، اسکلت بتنی ، دارای آسانسور، حدود 9 سال ساخت و موقعیت جنوبی نسبت به گذر می باشد . طبقه همکف به صورت پارکینگ و انباری بوده طبقات اول و دوم و چهارم هر کدام شامل دو واحد و طبقات سوم و پنجم شامل یک واحد می باشند . واحد مذکور دارای دو اتاق خواب و پذیرایی با پوشش کف سرامیک و دیوارها کاغذ دیواری ، آشپزخانه اوپن با کابینت ام دی اف حمام وسرویس بهداشتی با پوشش کف سرامیک و دیوارها کاشی ، درب چوبی و پنجره ها یو پی وی سی با شیشه دو جداره ، سیستم سرمایش کولر آبی و گازی و گرمایش پکیج و رادیاتور ، انشعابات برق و گاز آب مجزا می باشد . پوشش کف راه پله و دیوارها سنگ می باشد ، پوشش کف پارکینگ و حیاط موزاییک با عنایت به مراتب مشروحه فوق و درنظر گرفتن سایر عوامل موثر در موضوع از جمله موقعیت ملک و مساحت آن ود رصورت صحت و اعتباراسناد و مدارک موجود در پرونده و بدون در نظر گرفتن دیون مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرایط حاکم بر بازار  مسکن و نیز بررسی ها و تحقیقات میدانی انجام گرفته ، ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک مورد تعرفه در وضع موجود به مبلغ 19/700/000/000 ريال معادل یک میلیاردو نهصدو هفتاد میلیون تومان ارزیابی و اعلام میگردد، مزایده ملک فوق در تاریخ 1400/9/21راس ساعت 11 توسط مدير محترم اجراي مدني مزايده در محل دفتر اجراي احکام مدني 3 دادگستري شهرري بر گزار می گردد  ، مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به بالاترين قيمت واگذار ميگردد . اشخاص مايل به شرکت در مزايده بايستي در زمان شرکت در مزايده 10% قيمت پايه را طي يک فقره چک تضمين شده در وجه اجراي احکام مدني يا دروجه حساب سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299031001 تمرکز وجوه سپرده نزد بانک ملي و کارت شناسايي ملي معتبر بياورند ( شرط حضور در جلسه مزايده براي خريداران ) در صورتيکه اشخاص تمايل بازديد از اموال غیر منقول را داشته باشند مي توانند تا 5 روز قبل از تاريخ مزايده با کارت شناسايي معتبر به محل اجرا مراجعه و با هماهنگي اجرا اقدام به بازديد از اموال غیر منقول نمايند پس از انجام مزايده بايستي برنده مزايده ظرف يک ماه از تاريخ انجام مزايده ( تاريخ فوق نسبت به پرداخت الباقي قيمت تعيين شده در مزايده را به حساب سپرده دادگستري شهرري پرداخت نمايند (واريز به حساب سپرده و ارائه قبض پرداختي به واحد اجراي احکام مدني دادگستري شهرري – ضمنا انجام مزايده حضوري بوده و طبق قانون اجراي احکام مدني در امور اموال غیر برگزاري گردد که با حضور نماينده دادستان بوده و اعتراض به مزايده توسط طرفين پرونده تا يک هفته از تاريخ مزايده قابل پذيرش توسط اجرا خواهد بود./ انتقال مورد مزایده  توسط اجرای مدنی به برنده مزایده صورت می پذیرد.

  علي سمايي – مدير اجراي احکام مدني 3 دادگستري شهرري

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت11