فروش ملک مسکونی شش دانگ شهرری خ حرم

215000000000

توضیحات

9909980250400724

140091460000497926
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهر ري

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده اموال غیر منقول

بموجب مفاد پرونده اجرائی کلاسه 000166/ج4 موضوع دادنامه شماره 9909970250401371صادره از شعبه چهارم محاکم حقوقی شهرری دایر بردستور فروش ماترک نسبت به پلاک ثبتی1267/6 مساحت 679/40 متر مربع پیرامون دعوی آقای / خانم احمد حس زاده یزدی فرزند محمد علی بطرفیت آقایان / خانمها : طاهره و داریوش و مصطفی و پروین و محسن و طیبه همگی با شهرت فدائی فرزند محمد توجها به ارزیاب ملک به نشانی شهرری خ حرم کوچه زارع بن بست سوم پلاک 4 که توسط کارشناس منفرد – هیات سه نفره / پنج نفره محترم دادگستری آقای سلمان گودرزی و عباس سلیمی و حمید رضا زیودار  به شرح ذیل کارشناسی شده است ملک فوق به بصورت یک قطعه ساختمان مسکونی به مساحت 679/40متر با کاربری مسکونی با پهنه آر 122می باشد که در انتهای یک کوچه بن بست و بصورت پشت قواره می باشد دارای بناهای بدون اسکلت و اجری قدیمی با قدمت بیش از 50سال است . در قسمت شرق به1/50 اصلاحی دارد . ساختمان بصورت مخروبه بوده و قابل سکونت نمی باشد ودر مالکیت افراد فوق ذکر قرار دارد در زمان تخریب و نوسازی نیاز به استعلام از میراث فرهنگی و مترو می باشد:

نظریه کارشناسی ملک فوق طبق نظر کارشناسان مبلغ215/000/000/000ریال ارزیابی شده که به صورت شش دانگ به فروش می رسد شرکت کنندگان 10 درصد قیمت پایه را بصورت چک بانکی در وجه دادگستری شهرری همراه داشته باشند .

 

مزایده در تاریخ05/10/1400روز چهارشنبه شنبه راس ساعت 9 صبح در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرری شروع و به بالاترین  پیشنهاد واگذار میشود که ده درصد مبلغ مزایده از خریدار اخذ و مابقی مبلغ مزایده نیز حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده وصول خواهد شد چنانچه خریدار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابقی ثمن مزایده اقدام ننماید ،سپرده وی پس از کسر هزینه های  اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده به عهده خریدار می باشد . به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه در کلیه مراحل مزایده الزامی می باشد . /د ضمنا ده درصد قیمت پایه مزایده را به صورت چک بانکی در وجه دادگستری شهرری همراه داشته باشید . /د

 

چراغیان – دادورز شعبه اول محاکم حقوقی دادگستری شهرری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/05ساعت9