فروش ملک مسکونی شش دانگ سنقر

24477000000

توضیحات

9709988430300413

140050460000103745
اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) شهرستان سنقر

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالی

مزایده نوبت اول

درخصوص پرونده اجرايي كلاسه  980583  صادره از شعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنقروکلیایی به سود   عبداله فرجی    و  به زیان    اسداله ملکی   ،  اجراي احكام مدني  دادگستری  شهرستان سنقر و کلیایی  در نظر دارد مطابق قانون اجراي احكام مدني ،  ملك  به آدرس: سنقر، شهرك شهرداري ، خيابان 106 ، پلاك 6 كدپستي 48575-67518  مه توسط  این واحد توقیف گردیده است  را  از طريق مزايده حضوري بفروش برساند:

نوع و ميزان مالكيت در سند : ششدانگ عرصه و اعيان ساختمان مسكوني-پلاك ثبتي: 93 فرعي از 2010 اصلي مفروز از اصلي مذكور.(قطعه بيست تفكيكي).

نام مالك : آقاي اسداله ملكي فرزند محمد–مساحت عرصه : 180 مترمربع–آدرس ملك: سنقر، شهرك شهرداري ، خيابان 106 ، پلاك 6 كدپستي 48575-67518–كاربري ملك: مسكوني–شماره دفتر املاك 120 سنقر ، صفحه 248 ، شماره ثبت ملك : 23202 ، بخش ثبتي: ده كرمانشاه شهرستان سنقر–تاريخ ثبت ملك : 1380/11/03حوزه ثبت سنقر–شماره سريال سند مالكيت: 256369 ب 91–تاريخ ثبت سند: 1392/05/03–حدود و مشخصات ثبتي ملك: شمالاً : ديوار به ديوار به طول 10 متر به قطعه 16 تفكيكي شماره سه فرعي از دو هزار و ده اصلي-شرقا” : ديوار به ديوار به طول 18 متر به قطعه 21 تفكيكي شماره سه فرعي از دو هزار و ده اصلي -جنوباً: درب و ديوار به طول 10 متر به خيابان به عرض 12 متر-غربا”: ديوار به ديوار به طول 18 متر به قطعه 19 تفكيكي شماره سه فرعي از دو هزار و ده اصلي.

توضيح 1: مساحت كل عرصه ملك به ميزان 180 مترمربع ، داراي سابقه انتقال قطعي شماره 119792 مورخ 1384/09/17 ميباشد.-2-توضيح 2: ملك حقوق ارتفاقي ندارد و سند قبلي ملك از نوع المثني به شماره 0400009 سري الف سال 88 بعلت تعويض، ابطال و سند با مشخصات فوق الاشاره صادر گرديده است.-توضيح 3: ملك مذكور داراي پروانه ساختماني و گواهي پايان كار از شهرداري ميباشد.

نظريه و قيمت كارشناسي:

ملك مذكور با موقعيت (به اصطلاح شمالي) كه جنوب ملك به طول 10 متر به خيابان به عرض 12 متر دسترسي دارد و حياط در ضلع جنوب ملك به مساحت حدودا” 50 مترمربع واقع گرديده ، عرصه كل ملك به مساحت 180 مترمربع ، اعياني مشتمل بر:

الف) پاركينگ در همكف با دسترسي از حياط به مساحت 24 مترمربع .ب) همكف داراي يك واحد مسكوني ، هال ، آشپزخانه ، حمام و سرويس بهداشتي با احتساب راه پله و نورگير به مساحت 104.7 مترمربع.ج) طبقه اول نيز داراي يك واحد مسكوني ، هال ، آشپزخانه ، حمام و سرويس بهداشتي با احتساب نورگير و راه پله به مساحت 125.21 مترمربع به انضمام تراس مسقف به مساحت 7.60 مترمربع د) طبقه دوم يك واحد سوييت به مساحت 55 مترمربع-نوع سازه فلزي با پوشش سقف طاق ضربي و قدمت بناي حدودا” 15 سال ميباشد.

با در نظر گرفتن موقعيت مكاني،عرف محل وكليه عوامل موثر در قضيه و با در نظر گرفتن امتيازات برق، گاز، آب وتلفن ششدانگ بر  اساس  نظریه کارشناسی  مورخ 1400/07/28  در  قیمت  پایه جمعا”به مبلغ 24.477.000.000 ريال (بيست و چهار ميليارد و چهارصد و هفتاد و هفت ميليون ريال)  برآورد  و ارزیابی  گردیده است

مزايده  ملک فوق الاشاره  براي روز دو شنبه  مورخ1400/09/15 رأس ساعت 11 صبح تعيين گرديده است كه در محل دفتر اجراي احكام مدني شهرستان سنقر واقع در بلوار اديبي برگزار مي گردد . طالبين و خريداران مي توانند 5 روز قبل از موعد مقرر جهت اطلاع از نحوه مزايده و بازديد از ملک مورد مزايده به اين اجرا مراجعه نمايند و در روز و ساعت مقرر جهت شركت در مزايده در اجراي احكام حاضرشوند، هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است 10% بهاي پيشنهادي را في المجلس به عنوان سپرده و به  صورت چک تضمین  شده بین بانکی در وجه اجرای  احکام  مدنی  دادگستری  شهرستان  سنقر و  با قید  شماره  شبای بانکی 740100004056012907595698  IR  توديع و رسيد دريافت و باقيمانده را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز نمايد درصورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراي احكام مدني سپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد ضمناً كليه هزينه هاي  انتقال سند  به عهده برنده مزايده خواهد بود.

دادورز واحد اجرای احکام مدنی دادگستری  شهرستان  سنقر و کلیایی – سعید حیدری

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت11