فروش ملک مسکونی شش دانگ سرپل ذهاب روستای ایینه

5700000000

توضیحات

9909988410401053

140050460000106131
شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان سرپل ذهاب

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده : اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سرپلذهاب در نظر دارد از طریق مزایده  نقره آیینه  علیه اختر منصوری وغیره  املاک  زیر را بفروش برساند

گزارش ارزيابي:  پرونده شماره9909988410401053 وبايگاني 0000698در خصوص دعوي نقره آئينه به طرفيت اختر منصوري آئينه ،محمد صادق-فاطمه-عفت-اخضر شهرتين همگي منصوري موضوع ارزيابي و تعيين ارزش ملك مسكوني به شماره ملك 185 فرعي از يكفرعي از 31 اصلي ، کارشناس منتخب ضمن حضور در شعبه و مطالعه مفاد پرونده متشكله و تفهيم قرار كارشناسي ضمن هماهنگي با طرفين پرونده ودر معيت وبا راهنمايي وارائه طريق خواندگان و احدي از اعضاي شوراي اسلامي روستا ازمحل متنازع فيه واقع در شهرستان سرپل ذهاب- روستاي روستاي آيينه بازديد،معاينه ومساحي به عمل آمد، لذا نظريه كارشناسي به شرح ذيل  اعلام ميدارد: 1-عرصه ملك مورد دعوي به نام مرحوم داريوش منصوري فرزند ميرزا به مساحت 771/40مترمربع بوده كه براساس تصوير پيوستي در عرصه ملك مورد دعوي 2 واحد ساختمان مسكوني ،يك واحد انباري ، يك واحد پاركينگ و يك چشمه سرويس بهداشتي درداخل حياط با 2 اشتراك برق،يك اشتراك آب كه در تصرف خواندگان ميباشد. 2-واحد مسكوني شماره 1 داراي قدمت ساخت كمتر از 5 سال به مساحت اعياني 75 مترمربع و 32 مترمربع تراس مسقف ،داراي سازه فلزي با سقف تيرچه بلوك مي باشد كه از داخل نيز به سفيدكاري،سراميك كف،كابينت فلزي مجهز مي باشد. 3-واحد مسكوني شماره 2 داراي قدمت بيش از 15 سال و زيربناي اعياني 104مترمربع ،داراي سازه بنايي با سقف طاق ضربي بوده كه كف واحد مسكوني موزاييك ،هال وپذيرايي تا ارتفاع يك متر سراميك ،سفيدكاري شده و اتاق خواب آن داراي كمد ديواري مجهز مي باشد. 4-انباري بازديد شده داراي قدمت بيش از 20سال به مساحت 50مترمربع با نماي سيماني ،كف بتني وپنجره هاي آلمينيومي مجهز مي باشد. 5-پاركينگ بصورت ديوار بلوكي و سقف آهني به مساحت 15مترمربع به درب آهني مجهز مي باشد. نتيجه گيري : بر اساس تحقيقات محلي و بررسي‌هاي انجام‌شده ،با در نظر گرفتن ارزش انشعابات،ديوار پيراموني حياط،محوطه سازي ،قدمت بناها ،موقعيت مكاني، كيفيت بنا و جميع جهات مؤثر در موضوع ارزيابي، در صورت نداشتن هيچ‌گونه منع شرعي و قانوني جهت معامله و عدم بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي، بنياد مسكن و……..ارزش نهايي شش‌دانگ عرصه و اعيان ملك مورد ارزيابي 5.700.000.000ريال معادل پانصدو هفتاد ميليون تومان برآورد ميگردد.  در مورخ 1400/09/23ساعت 9 صبح  از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام دادگستری شهرستان سرپل ذهاب بفروش برساند  طالبین میتوانند پنج روزقبل از موعد فروش (مزایده) جهت بازدید از املاک مزبور مراجعه نمایند . مورد مزایده از قیمت پایه شروع و به هرکس که بالا ترین قیمت را پیشنهاد نماید تعلق میگیرد . و برنده در مزایده اعلام میگردد. 10./. بهای مزایده فی المجلس در روز جلسه مزایده از برنده اخذ میگردد و به حساب سپرده دادگستری واریز می شود الباقی بهای مزایده حداکثر ظرف یکماه از تاریخ برگزاری مزایده بایستی توسط برنده مزایده پرداخت وبه حساب دادگستری تودیع گردد. پس از تودیع کامل بهای مزایده ، و وصول هزینه های قانونی و اجرای ملک برابر مقررات به برنده مزایده تسلیم و تحویل می گردد.

 

                                مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سرپلذهاب

                                                  محمدخانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت9