فروش ملک مسکونی شش دانگ سرپل ذهاب خ امام

34104850000

توضیحات

9809988410400427

140050460000105163
شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان سرپل ذهاب

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده : اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سرپلذهاب در نظر دارد از طریق مزایده  نرگس دارابی وغیره  علیه رامین دارابی وغیره املاک  زیر را بفروش برساند

گزارش ارزيابي  پرونده شماره كلاسه 9809988410400427 موضوع تقسيم تركه و..وارزيابي يك باب ساختمان مسكوني يك طبقه ويك واحد تجاري مسكوني سه طبقه كه املاك واقع درشهرستان سرپل ذهاب خيابان امام (ره)-بالاتر از چهار مير احمد ابن اسحاق نرسيده –نبش كوچه شهيد بستوه بازديد بعمل آورده ونتيجه به شرح ذيل بحضور ارائه مي گردد: –يك باب ساختمان مسكوني يك طبقه داراي سندمالكيت به شماره دفترچه مالكيت 536604 سري پ – شماره پلاك 168 اصلي واقع در ناحيه 21بخش يك سرپل ذهاب دفتر يك جاري صفحه 70به نام مرحوم روح اله دارابي شش دانگ يك باب خانه درعرصه مساحت 40/196متر مربع وزيربناي 124/7 مترمربع ساختمان قديم ساز وبيش از 30 سال ازعمر ساختمان گذشته وداراي نماي بيروني پلاسترسيمان سازه وداراي سقف طاق ضربي مي باشد. باتوجه موقعيت جغرافيايي قدمت ساختمان و نوع ساخت وساز ودر نظر گرفتن زلزله ابان ماه سال 96 ،و قرارگرفتن درتعريض در قسمت كوچه براساس اظهارات داير فني شهرداري به مقدار17/90 مترمربع كه درصورت ساخت ساز جديد بايستي رعايت گردد. رديف مشخصات ملك مساحت (مترمربع) ارزش به ريال براي (مترمربع) مبلغ كل( ريال) توضيحات 1 عرصه 178/50 150/000/000 31/862/250/000 باتوجه موقعيت ملك 2- عرصه در تعريض 17/90 50/000/000 895/000/000 2 اعيان 124/76 10/000/0000 1/247/600/000 3 انشعاب ——- 100/000/000 مبلغ كل : سي وچهارميليارد ويكصدوچهار ميليون وهشتصد وپنجاه ريال 34/104/850/000 2- يك باب واحد تجاري مسكوني شامل يك طبقه زيرزمين وهمكف اول مي باشد وكاربري طبقه همكف دو واحد تجاري –طبقه بالاي همكف مسكوني وزيرزمين تجاري داراي سندمالكيت به شماره دفترچه مالكيت 536603 سري پ – شماره پلاك 174 اصلي واقع در ناحيه 21بخش يك سرپل ذهاب دفتر يك جاري صفحه 67به نام مرحوم روح اله دارابي شش دانگ يك باب ساختمان مسكوني تجاري داراي عرصه مساحت 25/87متر مربع وزيربناي 87/25 مترمربع ساختمان قديم ساز وبيش از 30 سال ازعمر ساختمان گذشته وبدون نماي بيروني وداراي سازه اسكلت فلزي وسقف طاق ضربي مي باشد. باتوجه موقعيت جغرافيايي قدمت ساختمان وداشتن كاربري تجاري براي همكف وزيرزمين و و نوع ساخت وساز ودر نظر گرفتن زلزله ابان ماه سال 96 ،و همچنين در نظر گرفتن قيمت پايه با در نظر گرفتن درتعريض در قسمت كوچه براساس اظهارات داير فني شهرداري 31/26 مترمربع كه درصورت ساخت ساز جديد بايستي رعايت گردد. رديف مشخصات ملك مساحت (مترمربع) ارزش به ريال براي (مترمربع) مبلغ كل( ريال) توضيحات 1 عرصه 87/25 550/000/000 47/987/500/000 باتوجه موقعيت ملك 2- سرقفلي تجاري همكف 73/5 300/000/000 22/050/000/000 سرقفلي تجاري زيرزمين 87/25 50/000/000 4/362/500/000 2 اعيان 261/75 10/000/0000 2/617/500/000 3 انشعاب ——- 200/000/000 مبلغ كل : هفتاد وهفت ميليارد ودويست وهفده ميليون وپانصدهزار ريال 77/217/500/000  برآورد و تعيين میگرد در مورخ 1400/09/22ساعت 9 صبح  از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام دادگستری شهرستان سرپل ذهاب بفروش برساند  طالبین میتوانند پنج روزقبل از موعد فروش (مزایده) جهت بازدید از املاک مزبور مراجعه نمایند . مورد مزایده از قیمت پایه شروع و به هرکس که بالا ترین قیمت را پیشنهاد نماید تعلق میگیرد . و برنده در مزایده اعلام میگردد. 10./. بهای مزایده فی المجلس در روز جلسه مزایده از برنده اخذ میگردد و به حساب سپرده دادگستری واریز می شود الباقی بهای مزایده حداکثر ظرف یکماه از تاریخ برگزاری مزایده بایستی توسط برنده مزایده پرداخت وبه حساب دادگستری تودیع گردد. پس از تودیع کامل بهای مزایده ، و وصول هزینه های قانونی و اجرای ملک برابر مقررات به برنده مزایده تسلیم و تحویل می گردد.

 

                                مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سرپلذهاب

                                                  محمدخانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت9