فروش ملک مسکونی شش دانگ رودهن بلوارچمران

10100000000

توضیحات

9909980227800445

140091460000487453
شعبه اجراي احكام مدني بخش رودهن

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

نوبت اول

 

حسب نیابت صادره از اجرای احکام شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران و کلاسه اجرایی 9900383 شعبه اجرای احکام مدنی بخش رودهن یک واحد مسکونی به عنوان مال در پرونده معرفی گردیده که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح آتی توصیف و ارزیابی وفق مواد 114 و 137 قانون آئین دادرسی مدنی از طریق مزایده به فروش خواهد رسید  :

واحد مسکونی با پلاک ثبتی 16628 فرعی از 9 اصلی با سند مالکیت اصلی به نام خوانده با شماره چاپی 605992 سری الف سال 96 ، واقع در رودهن ، بلوار چمران ، خیابان دکتر حسابی ، نبش کوچه شارین ، ساختمان شارین ورودی دوم ، طبقه اول ، واحد 3 با مساحت کل برابر 74/83 مترمربع می باشد طبق بازدید صورت گرفته ملاحظه گردید که ساختمانهای شارین به صورت دو ساختمان 7 طبقه شرقی و غربی در مجاورت هم قرار دارد ، ساختمان شرقی در هر طبقه دارای 2 واحد مسکونی و ساختمان غربی در هر طبقه دارای 5 واحد مسکونی بوده و طبقات همکف و منفی یک آن دارای کاربری پارکینگ و انباری ها می باشد ( مورد متنازع ٌفیه ، در طبقه دوم این ساختمان قرار دارد ) ساختمان موصوف با عمر ساختی برابر 5 سال دارای اسکلت بتنی با نمایی ترکیبی زیبای سنگ و آجر قهوه ای بوده و دارای یک طرح معماری عالی بوده و موقعیت مکانی آن هر چند دارای یک گذر پر شیب می باشد ولی به دلیل قرار گیری در شمالی ترین قسمت خیابان دکتر حسابی و بالا بردن ارزش منطقه ای ، دارای ارزش افزوده ثبت به املاک مجاور می باشد با توجه به جمیع عوامل موثر در قیمت به روز املاک و نیز با فرض اینکه در فروش ملک هیچ گونه مانع و عوامل محدود کننده ای وجود نداشته باشد ارزش ریالی شش دانگ اعیانی و قدر السهم از عرصه و مشاعات واحد آپارتمانی موصوف برابر 10/100/000/000 ریال معادل یک میلیارد و ده میلیون تومان برآورد می گردد . که قیمت پایه مزایده بوده ، مزایده از این قیمت آغاز و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد . شرکت در مزایده برای عموم آزاد بوده ومتقاضیان می توانند برای بازدید مال موضوع مزایده از پنج روز پیش ازتاریخ مزایده با هماهنگی واحد اجرای احکام دادگاه رودهن از اموال بازدید نمایند . برنده مزایده می بایست حداقل ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و نقداً و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید درغیر این صورت مبلغ پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد . در صورت مواجهه روز مزایده با تعطیلی غیر مترقبه جلسه مزایده در اولین روز کاری بعد از آن درهمان مکان و زمان برگزار می گردد . خریداران محترم به منظور تسهیل مراحل اداری ، در هنگام خرید میزان ده درصد مبلغ پایه را به صورت چک رمز دار به همراه داشته باشند .

زمان مزایده : 1400/9/20ساعت 10

مکان : دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه رودهن

 

سید عباس موسوی خرم

مدیر اجرای احکام مدنی رودهن

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت10