فروش ملک مسکونی شش دانگ رودهن انتهای لاله صحرا

32400000000

توضیحات

9909982214300129

140091460000468924
شعبه اجراي احكام مدني بخش رودهن

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول 

نوبت اول 

 

حسب اجرائیه صادره از شعبه دوم و کلاسه اجرایی 0000110 شعبه اجرای احکام مدنی بخش رودهن شش دانگ پلاک ثبتی 9/6439 به عنوان مال در پرونده معرفی گردیده که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح آتی توصیف و ارزیابی وفق مواد 114 و 137 قانون آئین دادرسی مدنی از طریق مزایده به فروش خواهد رسید  :

پلاک ثبتی 6439 فرعی از 9 اصلی به آدرس رودهن انتهای لاله صحرا ، گلبرگ هفدهم ، قطعه 56 ، ملک موصوف فاقد اعیانی ، فاقد بنا و غیرمحصور و غیر مشجر میباشد و طبق سند مالکیت مساحت عرصه معادل 270 مترمربع می باشد که شمالاً به طول 20 متر به قطعه مجاور ، شرقاً بطول 13 متر به اراضی باقیمانده و جنوباً به طول 20 متر به اراضی باقیمانده غرباً بطول 14 متر به خیابان احداثی می باشد ،  با توجه به مساحت عرصه ، موقعیت ، کار بری مسکونی ارزش شش دانگ عرصه بدون در نظر گرفتن دیون و بدهی های احتمالی به شرط آنکه منعی برای نقل و انتقال نداشته باشد مجموعاً به مبلغ 32/400/000/000 ریال ارزیابی واعلام گردید .که قیمت پایه مزایده بوده ، مزایده از این قیمت آغاز و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد . شرکت در مزایده برای عموم آزاد بوده ومتقاضیان می توانند برای بازدید مال موضوع مزایده از پنج روز پیش ازتاریخ مزایده با هماهنگی واحد اجرای احکام دادگاه رودهن از اموال بازدید نمایند ( ماده 126 قانون اخیر الذکر ) . برنده مزایده می بایست حداقل ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و نقداً و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید درغیر این صورت مبلغ پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد ( ماده 129 همان قانون ) .  در صورت مواجهه روز مزایده با تعطیلی غیر مترقبه جلسه مزایده در اولین روز کاری بعد از آن درهمان مکان و زمان برگزار می گردد . پیشنهاد می گردد خریداران محترم به منظور تسهیل مراحل اداری ، در هنگام خرید میزان ده درصد مبلغ پایه را به صورت چک رمز دار به همراه داشته باشند .الف

زمان مزایده : 1400/9/17 ساعت 10

مکان : دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه رودهن

 

سید عباس موسوی خرم

مدیر اجرای احکام مدنی رودهن

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت10