فروش ملک مسکونی شش دانگ روانسر خ کامیاران

62000000000

توضیحات

9909988485200107

140050460000110686
اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) شهرستان روانسر

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول – اموال غیر منقول 

در خصوص پرونده اجرائی 0000286 این اجرا به سود آقایان 1. توفیق 2. امان اله  3. صدیق 4. گلاویژ همگی پرموز فرزندان محمد در نظر دارد مال  غیر منقول موصوف در زیر را مطابق ماده  137 قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند مشخصات مال غیر منقول . ملک مورد نظر  یک دستگاه ساختمان مسکونی واقع در ورانسر خ کامیاران کوی هلاله 7 به شماره پلاک  254 فرعی از 53 اصلی روانسر بوده و دارای مساحت 135 متر مربع  است

مشخصات فنی ملک  : این ساختمان یک طبقه با دیوارهای آجری ، سقف آهن و طاق ضربی ، دارای دو اتاق خواب ،دارای انشعابات آب ، برق ، گاز ، سیستم سرمایشی کولر آبی ، سیستم گرمایشی بخاری گازی است و کاملا فرسوده وفاقد شناژهای افقی و قائم و استحکام بنا می باشد

وضع موجود ملک به صورت دو بر دارای طول 15 متر و عرض 9 متر و مساحت 135 متر مربع می باشد و براساس طرح تفصیلی مصوب روانسر از سمت معبر شمالی به مساحت 11 متر مربغ در تعریض قرار دارد

که ارزش کل آن برابر نظریه کارشناسی جمعاً به مبلغ ششصدو بیست میلیون تومان بر آورد گردیده است است که سهم الارث هر کدام از پسران ( توفیق ، صدیق ، امان اله ) نود وهشت میلیون ششصدوسی و شش هزار سیصدو شصت و سه  میلیون تومان و سهم الارث خانم گلاویژ پرمور چهل و نه میلیون سیصدو هیجده هزار و صدو هشتاد و یک تومان بر آورد گردیده است  مزایده برای روزدو شنبه  مورخ  1400/10/06 ساعت 9صبح تعیین و در محل اجرای احکام مدنی شهرستان روانسر می باشد طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در روانسر میدان دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است  مکلف است 10 درصد بهای پیشنهادی را را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان روانسر-امین احمدیان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/06ساعت9