فروش ملک مسکونی شش دانگ رباط کریم پرند

4200000000

توضیحات

9809988937200160

140091460000478587
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم

1400/08/27

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول)

به موجب پرونده کلاسه اجرايي 0000510 به ضرر محکوم عليه صابر محمديان و به نفع محکوم له پريسا کشاورزي با وکالت عطيه حاجي محمدي  به پرداخت  100قطعه سکه تمام بهار آزادي در حق محکوم له  و مبلغ  1/800/000ريال بابت  نيم عشر دولتي که ملک توقيف شده که توسط کارشناس ارزيابي شده به شرح زير توصيف گرديده است به موجب تصوير قرارداد به شماره 11852مورخه 1390/9/8بين پيش خريدار صابر محمديان و فروشنده شرکت توسار منعقد ميگردد که شش دانگ اعياني و عرصه مشاع اجاره اي يک واحد مسکوني واقع در پرند پروژه توسار بلوک 31طبقه 4واحد 10جنوبي به مساحت 86/81متر مربع 2خوابه و در مرحله نازک کاري مي باشد و پوشش کف سراميک و پوشش ديوارها سفيدکاري گرديده و داراي پنجره ها از جنس پي وي سي مي باشد و آپارتمان فاقد آسانسور است که ارزش شش دانگ واحد موصوف به قيمت 4/200/000/000ريال معادل چهارصد و بيست ميليون تومان ارزيابي گرديده است که در مورخ 1400/9/10 از ساعت 8صبح الي 9صبح از طريق مزايده در دفتر اجراي احکام مدني دادگستري رباط کريم واقع در رباط کريم. بلوار امام خميني دادگستري رباط كريم به فروش برسد ، قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به کساني که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ، ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد ، در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. طالبين در صورت تمايل مي توانندطبق ماده 126 قانون اجرا پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملک مورد مزايده داده شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/10ساعت8الی9