فروش ملک مسکونی شش دانگ دماوند بلوارشهرداری

19800000000

توضیحات

9809982210300505

140091460000512261
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دماوند

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

***آگهی مزایده نوبت اول***

در خصوص پرونده کلاسه 980991اجرای احکام مدنی شهرستان دماوند درخصوص دعوي خانم سپيده صبح حشمت السلطان به طرفيت آقاي سيدمحمدرضا آقابراري وبا موضوع دستورفروش ملك مشاع با پلاك ثبتي 4942 فرعي از 2 اصلي دماوند  با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری  و با توجه به اینکه  آقای علیرضامیرعابدینی کارشناس منتخب به شرح ذیل کارشناسی نموده است :

درخصوص دعوي خانم سپيده صبح حشمت السلطان به طرفيت آقاي سيدمحمدرضا آقابراري وبا موضوع دستورفروش ملك مشاع با پلاك ثبتي 4942 فرعي از 2 اصلي دماوند وبا توجه به بازديد بعمل آمده با حضور خواهان از محل ملك مورد تعرفه به نشاني دماوند-بلوار شهرداري- روبروي اداره پست-كوچه جواهري-بعد از كوچه نوروزي ، گزارش كارشناسي به شرح ذيل به استحضار مي رسد : مستندات ثبتي : پلاك 4942 فرعي از 2 اصلي دماوند -مطابق تصوير يك فقره سند مالكيت رسمي تك برگ المثني با شماره 114370 د97مورخ 1398/04/03، مقدار سه دانگ مشاع ازشش دانگ عرصه واعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني به شماره 4942 فرعي مفروز و مجزي شده از 3674 فرعي از 2 اصلي قطعه سه تفكيكي به مساحت 104/05 مترمربع واقع در سمت غربي طبقه يك كه 2/87مترمربع آن بالكن است بانضمام انباري طبقه پنج تفكيكي به مساحت 2/82 مترمربع واقع در سمت غربي زيرزمين يك بانضمام پاركينگ مسكوني مزاحم قطعه شش تفكيكي به مساحت 11 مترمربع واقع در سمت جنوب شرقي زيرزمين يك با قدرالسهم از عرصه وساير مشاعات ومشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن . حدود اربعه آپارتمان بدين شرح مي باشد : شمالا: ديوار وپنجره است بطول 8/43 متر به فضاي حياط مشاعي شرقا: در پنج قسمت كه قسمت چهارم آن شمالي ،قسمت دوم آن جنوبي است ، اول ديواريست مشترك بطول 4/34 متربه آپارتمان مسكوني قطعه4 دوم ديواريست بطول 1/65متر به راه پله مشاعي سوم درب و ديوار است بطول 3/40 متر به راه پله مشاعي چهارم ديواريست بطول 1/65 متر به راه پله مشاعي پنجم ديواريست مشترك بطول 5/85متر به آپارتمان مسكوني قطعه 4 جنوبا: در سه قسمت ،اول ديوار وپنجره است بطول 1/64متر به فضاي حياط مشاعي دوم نرده ايست بطول 1/98 متر به فضاي حياط مشاعي سوم ديوار وپنجره است بطول 3/90متر به فضاي حياط مشاعي غربا: در چهار قسمت ، اول ديواريست بطول 2/59متر به شماره 16 فرعي دوم ديواريست بطول 2/79 متر به فضاي مشاعي سوم ديواريست بطول 0/20متر به فضاي تراس چهارم درب و ديوار است بطول 7/82متر به فضاي تراس حدود انباري قطعه 5: شمالا: ديواريست مشترك بطول 1/80 متر به انباري قطعه 6 شرقا: درب وديوار است بطول 1/40 متر به محوطه مشاعي جنوبا : ديواريست مشترك بطول 1/45 متر به انباري قطعه 4 غربا: ديواريست بطول 1/46 متر به شماره 16 فرعي حدود پاركينگ مزاحم قطعه 6 : شمالا: خط فرضي به محوطه مشاعي است بطول 2/20متر شرقا: خط فرضي است به محوطه مشاعي بطول 5 متر جنوبا: خط فرضي به محوطه مشاعي است بطول 2/20 متر غربا: خط فرضي به محوطه مشاعي است بطول 5 متر حقوق ارتفاقي: پاركينگ مسكوني 1 از اين پاركينگ حق عبور دارد . وضعيت موجود ساختمان : مطابق مستندات ابرازي شامل گزارشات كارشناسان رسمي دادگستري و … ساختمان موصوف مشتمل بر چهار طبقه بصورت زيرزمين با كاربري پاركينگ و انباري و راه پله وآسانسور وطبقات همكف واول ودوم با كاربري مسكوني دو واحدي وسيستم گرمايش پكيج و رادياتور داراي آيفون تصويري ، درب پاركينگ ريموت دار و داراي انشعابات شهري و محوطه سازي مي باشد وضمنا نشاني ملك دماوند- بلوار شهرداري-روبروي اداره پست-كوچه جواهري- بعد از كوچه نوروزي –طبقه اول غربي (مطابق تصاوير هوايي وزميني پيوست) وشناسه ملي جغرافيايي ملك 59669839537113900100104 مي باشد . نظريه كارشناسي: با توجه به جميع جهات و معاينه محلي ومستندات ثبتي درج شده وبا مد نظر قرار دادن مسئوليت مسائل خلاف واقع در هر قسمت و در هر مقطع و هر زماني كه پيش آيد كه با شخص تعرفه كننده بوده وهمچنين با محفوظ بودن حق ارائه نظريه اصلاحي و تكميلي پيرو اين نظريه و همچنين اثبات مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي و احتمال هرگونه مغايرت در حدود ثبتي ملك و جرائم و غيره وبدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي به ادارات وشهرداري و بانك ها و اشخاص حقيقي و حقوقي و…ارزش ريالي ششدانگ آپارتمان موصوف با توجه به قدرالسهم از عرصه وساير مشاعات و مشتركات مطابق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايي آن به مبلغ 19/800/000/000 ريال (نوزده ميليارد وهشتصد ميليون ريال) معادل يك ميليارد ونهصد وهشتاد ميليون تومان  به عنوان مبلغ پايه مزايده برآورد واعلام مي گردد.  بعنوان قیمت پایه مزایده ارزیابی نموده است نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ گردیده که مصون از اعتراض مانده است . مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز خواهد خواهد شد و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد . برنده مزایده می بایست مبلغ 10% قیمت مزایده را فی المجلس به صندوق سپرده دادگستری به حساب 2171299027006 واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی تحویل نمایند الباقی را حداکثر ظرف یک ماه که تعیین این مدت با مدیر اجرا می باشد به حساب سپرده فوق واریز نماید و قبضهای مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی دماوند تحویل نمایند و در غیر اینصورت و عدم واریز مابقی مبلغ مذکور ده درصد واریزی را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزایده1400/9/28  ساعت10صبح تعیین گردید . طالبین جهت اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از شروع مزایده می توانند به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند مراجعه نمایند ./ ق  مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دماوند – میر صادقی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت10