فروش ملک مسکونی شش دانگ خ مهران

36000000000

توضیحات

140068920002399733

140068460000429611
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي دستور فروش

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0001619/ج2 مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره پلاك ثبتي 29772 فرعي از 125 اصلي قطعه 7 تفكيكي بخش 11 تهران)  و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين ( سحر خاكپور – عليرضا خاكپور – بهزاد خاكپور – زهرا مولويان انبارداني  ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پروند است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده شماره بايگاني0001619 موضوع اجراي دادنامه شماره 140068390006470187 صادره از شعبه 214 موضوع دستور فروش ملك (يك دستگاه آپارتمان مسكوني تحت پلاك ثبتي 29772 فرعي از 125 اصلي قطعه 7 تفكيكي بخش 11 تهران) و قرار كارشناسي صادره از اجراي احكام در اين مورد اين جانب در معيت وكيل محكوم له و افسر پاسگاه انتظامي محل از محل ملك به نشاني تهران محله مهران خيابان مهران خيابان شهيد حسين شرافتي (هفتم) پلاك 28 طبقه سوم بازديد و پس از ملاحظه مدارك ابرازي و استماع اظهارات طرفين و بررسي‌هاي لازم نظريه كارشناسي به شرح ذيل به استحضار مي رسد: 1- مشخصات ثبتي ملك موضوع كارشناسي به موجب تصوير يك فقره سند مالكيت تك برگي ملك مورد ارزيابي عبارت است از يك دستگاه آپارتمان به پلاك شماره 29772 فرعي از 125 اصلي قطعه هفتم تفكيكي مفروز و مجزا شده از پلاك 2100 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11تهران ،حوزه ثبت كن استان تهران به مساحت 124/57 متر مربع واقع در طبقه سوم واحد سمت غربي كه مقدار 3/89 متر مربع آن بالكن است .به انضمام انباري قطعه هفتم تفكيكي به مساحت 3/57 مترمربع واقع در زيرزمين با قدر سهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن مندرج در سند مالكيت كه ميزان 1/2 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان به استثناء بهاي ثمنيه ششدانگ در سهم محكوم له (خانم سحر خاكپور) ثبت و سند رسمي تك برگي به شماره سريال 99/243298 /ج صادر و تسليم گرديده است و طبق تصميم واحد ثبتي اداره ثبت اسناد و املاك ملك مذكور غير قابل افراز تشخيص داده شده است. 2- وضعيت موجود ملك : ملك موضوع كارشناسي عبارت است از يك دستگاه آپارتمان به مساحت 124/57 متر مربع ، به حدود مندرج در سند مالكيت واقع در طبقه سوم يك ساختمان 5 طبقه جنوبي شامل زيرزمين به صورت پاركينگ و انباري و همكف به صورت مسكوني و سه طبقه دو واحدي با قدمت در حدود 20 سال داراي اسكلت بتني و سقف تيرچه بلوك نماي سنگ و پوشش كف مشاعات و راهرو و راه پله از سنگ و داراي يك دستگاه آسانسور و انشعاب آب و گاز مشترك و براي هر واحد برق اختصاصي مي باشد . آپارتمان مورد ارزيابي داراي سالن و دو اتاق خواب و آشپزخانه و حمام و سرويس بهداشتي ،داراي پوشش كف سراميك و پوشش ديوارها در سالن و اتاق ها كاغذ ديواري و در آشپزخانه و حمام و سرويس بهداشتي كاشي كاري مي باشد. آشپزخانه به صورت اپن با كابينت ام دي اف درب ورودي و درب هاي داخلي چوبي و پنجره هاي فلزي كه سرمايش آن با كولر آبي و گرمايش آن با پكيج و رادياتور تامين مي گردد و ساير مشخصات طبق متعارف محل مي باشد، ملك مذكور در زمان بازديد در تصرف محكوم‌عليه مشاهده گرديد. نظريه كارشناسي: بنا به مراتب فوق با توجه به موقعيت مكاني و مساحت و قدرالسهم از عرصه و مشاعات كيفيت و قدمت بنا و كاربري موصوف (مسكوني) و توجه به جميع جهات موثر در موضوع و بدون در نظر گرفتن بدهي احتمالي و در صورت عدم وجود معارض و هر گونه منعي در انتقال رسمي ،ارزش شش دانگ عرصه و اعيان ملك مورد ارزيابي در زمان حال و شرايط فعلي به مبلغ 36/000/000/000 ريال معادل سه ميليارد و ششصدميليون تومان ارزيابي مي‌گردد. در خاتمه تقاضا دارد با پرداخت حق الزحمه كارشناسي وفق تعرفه مصوب قوه قضاييه به مبلغ 32/000/000ريال معادل سه ميليون و دويست هزار تومان موافقت و دستور پرداخت صادر فرماييد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/09/20 ساعت 9/30 الي 10/00 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./ 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت9:30الی10