فروش ملک مسکونی شش دانگ جوانرود خ سیلبند

19950000000

توضیحات

9809988460300316

140050460000107996
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان جوانرود

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

در خصوص پرونده اجرایی9900317 فی مابین محکوم له خانم شنو رحمتی و محکوم علیه آقای عثمان حسینی پاریاب دائر بر محکومیت محکوم علیه به میزان 1/700/000/000ریال شعبه اول اجرای احکام حقوقی جوانرود در نظر دارد در راستای مواد 137و138 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فروش مال موصوف ذیل الذکر از طریق مزایده حضوری اقدام نماید

مشخصات ملک: ملک دارای پلاک ثبتی شماره 1412فرعی از 107 فرعی از یک اصلی جوانرود دارای مساحت 133متر مربع زمین دوبر دارای کابری مسکونی و فاقد اعیان میباشد.با مالکیت شش دانگ آقای عثمان حسینی پاریاب .آدرس ملک:جوانرود خیابان سیل بند بازارچه مرزی جهت ارزیابی ملک ،موضوع به کارشناس رسمی ارجاع و قیمت اولیه آن مبلغ 19950000000ریال برآورد گردید. که قیمت پایه میباشد. بدین جهت در مورخ 1400/09/28 راس ساعت 10صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه جوانرود جلسه مزایده برگزار میگردد. شرکت برای عمومی آزاد میباشد.طالبین یا خریداران باید ده درصد قیمت پایه را به حساب سپرده دادگستری واریز یا به همراه داشته باشند تا در مزایده شرکت داده شوند. برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.برنده مزایده پس از کسر ده درصد پرداختی میتواند ظرف مدت یک ماه بقیه مال را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. در صورتی که در مهلت مقرر بقیه مال نتواند پرداخت نماید ده درصد پرداختی به استناد ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی پس از کسر هزینه های مربوطه به نفع صندوق دولت ضبط و اخذ خواهد شد.

دادورز اجراي احكام اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان جوانرود-مصطفي حسيني

شهرستان جوانرود- ميدان انقلاب-ابتداي خيابان شورا

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت10