فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران15خردادغربی

14450000000

توضیحات

9709980227200747

140068460000435922
اجراي احكام شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 9900164/ج  نوبت دوم

به موجب  اجرائیه  صادره  به شماره بایگانی  970788    مورخ  99/08/21  آقای  محمدرضا پورزمانی  محکوم است به پرداخت مبلغ  23/171/800/000  ریال بابت محکوم به در حق محکوم له آقای مسعود بهاری   و مبلغ 1/158/590/000  ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که درراستای وصول محکوم به حسب تقاضای  محکوم له  پلاک ثبتی  شماره    4 فرعی از 3982 اصلی  واقع در بخش  4 ثبتی  تهران متعلق به محکوم علیه  توقیف و  توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل  ارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک:محمدرضا پورزمانی

2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی و کاربری آن:

تهران، خيابان 15 خرداد غربي ، كوچه شهيد رئيسي ، پلاك آبي 7 ، طبقه آخر

مشخصات ظاهري ملك مورد معرفي : كل بنا پنج طبقه شامل چهار طبقه تك واحدي روي زير زمين ، زير زمين شامل يك باب انباري و دو واحد پاركينگ و سرويس بهداشتي مي باشد، نما سنگ ، كف و ديوار زير زمين سنگ ، درب ورودي ماشين داراي ريموت كنترل ، كف و ديوار هاي راه پله سنگ و سراميك ، فاقد آسانسور ، اسكلت بتني ، موقعيت ملك شمالي و قدمت بنا حدود 19 سال مي باشد . مشخصات داخل واحد موضوع كارشناسي: داراي دو اتاق و سالن و آبدارخانه و سرويس بهداشتي ، كف سراميك و سنگ ،ديوار ها گچ و سراميك ، كابينت آبدارخانه فلزي ، واحد داراي پارتيشن و همچنين يك گاوصندوق ثابت ،دربهاي چوبي ، پنجره ها آهني ،گرمايش بخاري گازي و سرمايش كولر گازي ميباشد كه در زمان بازديد كولر گازي مشاهده نگرديد

3-وضعیت ثبتی:

ارزيابي و برآورد قيمت ششدانگ آپارتمان پلاك ثبتي 3982 بخش چهار ثبتي تهران واقع درآدرس فوق الذكر / الف  مدارك و مستندات: 1- مشخصات ثبتي آپارتمان پلاك ثبتي 4 فرعي از 3982 اصلي بخش 4 ثبتي تهران مطابق مندرجات تصوير نامه بازداشت بشماره 198580106200326 مورخ 25/02/1398 صادره از اداره ثبت اسناد و املاك تهران و صورت مجلس تفكيكي مورخ 21/05/1383 مربوط به ملك پلاك ثبتي 3982 : عبارت است از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم بمساحت 80.32 مترمربع هشتاد متر وسي و دو دسيمتر مربع ،قطعه چهارم تفكيكي بشماره ثبتي 3982/4واقع در بخش چهار ثبتي تهران با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرائي آن كه مالكيت آن ذيل ثبت شماره 926878 صفحه 104 دفتر 216 دفاتر جنوب بخش 4 حوزه ثبت ملك مولوي تهران به نام آقاي محمد رضا پور زماني به شماره ملي 0054829976 فرزند حسن سند مالكيت به شماره چاپي 905068 سري صفر سال 091 صادر شده است ، موارد بازداشتي:محدوديت مالكين محدوديت خانم / آقاي محمد رضا پور زماني يك مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 139704901014002637 مورخ 1397/03/21 صادره از رياست محترم اداره چهارم اجراي اسناد رسمي به نفع – بازداشت مي باشد ثبت دفتر املاك رهني شماره 46250 مورخ 1393/05/18 دفتر خانه اسناد رسمي شماره 62 شهر كرج استان البرز كه بنفع بانك اقتصاد نوين به مبلغ 1/820/000/000 ريال برابر يك ميليارد و هشتصد و بيست ميليون ريال به مدت 10 سال ثبت شده توضيحات : نظر به اينكه رقبه مذكور داراي سند رهني مي باشد كه نسبت به آن اجراييه صادر شده و نيز داراي بازداشت مقدم مي باشد لذا مارادان با حفظ حقوق سند رهني و اجراييه صادره و بازداشت قبلي با رقبات مبلغ 43،200،000،000 ريال برابر چهل و سه ميليارد و دويست ميليون ريال بنام نامبرده بازداشت گرديد در صورت عدم تاييد بازداشت مازاد مراتب را اعلام فرماييد.  2- تصوير پايان كار ملك پلاك ثبتي 3982 بخش 4 ثبتي تهران بشماره 122034495 مورخ 01/04/1383 صادره از شهرداري منطقه 12 تهران : به موجب مندرجات پايانكار موصوف، ملك پلاك ثبتي 3982 داراي بناي 5 طبقه شامل يك طبقه زير زمين مشتمل بر يك باب انباري و دو واحد پاركينگ طبقات همكف الي سوم هر كدام يك واحد مسكوني مي باشد. همچنين مساحت عرصه 117.80 مترمربع مي باشد.

4-مورد مزایده ششدانگ  پلاک ثبتی مذکور  مذکور می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را به مبلغ پایه مزایده 14/450/000/000 ریال تعین نموده است .

مقرر گردید ملک  مذکور درروز دوشنبه درتاریخ 1400/09/22  از ساعت  09/00   الی 09/30 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در خیابان سپهبد قرنی نبش سمیه از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک  مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیج  تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت9الی9:30