فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران

38000000000

توضیحات

9909980213401184

140068460000422210
اجراي احكام شعبه 182 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده 9900332  اجرا در شعبه 182  دادگاه عمومی تهران و دادنامه صادره به شماره 9909970213401687  از شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران له : حسين خلفي علي پور محکوم عليه: جواد خلفي علي پور – رضا خلفي علي پور – فاطمه خلفي علي پور – ملوس خلفي علي پور – جعفر خلفي علي پور  مبنی بر دستور فروش قطعه 27 تفكيكي به شماره 19116 فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزي شده از 807 فرعي از اصلي مرقوم واقع در قريه وسفنارد دهستان غار بخش 12 تهران  در آدرس تهران ، ميدان بهاران ، خيابان سجاد جنوبي ، كوچه اسلامي ، پلاك 91   وتقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه مذکور صادره از شعبه مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر ارزیابی و توصیف گردیده و مقرر است در روزدوشنبه  مورخ    1400/09/08   درساعت 9 در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مطهری واقع در تهران یافت آباد بلوارمعلم ابتدای خیابان حیدری مجتمع قضایی شهید مطهری ازطریق مزایده بفروش برسد،مزایده براساس نظریه کارشناسی از قیمت   38/000/000/000   ریال( سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان ) شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد، ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از خریدار اخذ و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید،سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد ، درضمن کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهدشد. طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نماید چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود اولین روز بعد از تعطیلات  مزایده در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است : وضعیت ثبتی :  عرصه ملك مذكور عبارتست از ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 154 متر مربع قطعه 27 تفكيكي به شماره 19116 فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزي شده از 807 فرعي از اصلي مرقوم واقع در قريه وسفنارد دهستان غار بخش 12 تهران داراي سند مالكيت به شماره ورقه 2/185571 و شماره ثبت در سند 171774 ( در توضيحات 33694 ) مورخ 51/3/18 صفحه در سند 345 ( در توضيحات 217 ) دفتر در سند 714 ( در توضيحات 245 ) به نام خانم كيارستمي ثبت و صادر و تسليم گرديده است و سپس طي سند قطعي به شماره 57071 مورخ 58/4/12 دفتر 246 تهران به آقاي شعبان خلفي علي پور منتقل گرديده است . همچنين كد شناسايي عرصه ملك 000 -048 -25148 ميباشد . حدود اربعه : شمالاً : به طول 7 متر به باقيمانده پلاك 807 فرعي شرقاً : به طول 22 متر به قطعه 28 تفكيكي جنوباً : به طول 7 متر به خيابان 6 متري احداثي غرباً : به طول 22 متر به قطعه 26 تفكيكي ب – مشخصات فني اعياني : اعياني ملك مذكور عبارتست از ساختماني قديمي ساز و 2 طبقه مسكوني ، اسكلت ساختمان نيمه فلزي با سقف طاق ضربي ، نما از سيمان ، پنجره ها تك جداره با قاب فلزي ، واحدها يك خوابه ، كف از سيمان و ديوارها نقاشي شده ، آشپزخانه اوپن با كابينتهاي فلزي ، فاقد آسانسور و داراي پاركينگ و انباري در حياط ، سيستم گرمايشي بخاري گازي + آبگرمكن و سيستم سرمايشي كولر آبي ميباشد . همچنين ملك داراي انشعابات آب ، برق ، تلفن و گاز بوده و از سمت غرب قابليت تجميع دارد . بر ملك 7 متر و عرض كوچه قبل از اصلاحي 6 متر و بعد از اصلاحي 7 متر ميباشد . ج – سوابق و مستندات : ج-1- سند مالكيت به شماره ورقه 2/185571 ج-2- نامه شماره 1078029629 مورخ 99/9/17 اداره ثبت اسناد و املاك يافت آباد تهران ج-3- ساير مدارك د- حدود رسيدگي د-1- چنانچه بعد از تنظيم اين گزارش و ارائه نظريه كارشناسي به شعبه ، مدارك و مستندات و اطلاعات جديد متكي به اسناد قابل قبول ديگري از طرف هر يك از متداعيين ارائه گردد كه در نتيجه گيري حاصله و مفاد نظريه كارشناسي صادره موثر واقع شود ، از اين بابت مسئوليتي متوجه اين نظريه نبوده و رسيدگي به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده ميباشد   و باتوجه به وضع و موقعیت محل ، کاربری ،و موقعیت ملک و انشعابات و مساحت در فضاهای اعلامی و با توجه به موقعیت ملک و قدمت بنا وجمیع عوامل ماثر در صورت نداشتن منع قانونی و عدم بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی با عنایت به شرایط موصوف ارزش ملک یاد شده برای مزایده با قیمت پایه  38/000/000/000 ریال ارزیابی و اعلام میگردد. ضمنا این اجرای احکام هیچ مسئولیتی در قبال تحویل ملک موضوع مزایده ندارد ****  محمدی مامور اجرای احکام مدنی شعبه 182 دادگاه عمومی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/08ساعت9