فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران

43113600000

توضیحات

9909981011300505

140091460000513341
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره دو شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

((آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول ))

موضوع پرونده اجرایی به کلاسه 9901886/ش/ج اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 2 شهید آیت ال… دستغیب تهران بموجب مطالبه وجه  صادره از شعبه 63  له فریدون رضائی با وکالت فرداد قلعه دار  و  علیه  مجید کثیری قهی ملک مورد کارشناسی عبارت است از آپارتمانی به مساحت (119/76 ) صدو نوزده مترو هفتاد و شش دسیمترمربع واقع در سمت غرب طبقه اول ساختمانی به نشانی فوق الذکر و شامل یک طبقه زیرزمین، یک طبقه همکف و پنج طبقه روی طبقه همکف. آپارتمان شامل سه اتاق خواب ، یک سالن ، یک آشپزخانه ، یک سرویس بهداشتی و یک حمام با سرویس بهداشتی فرنگی می باشد. پوشش کف سرامیک ، دیوارها پلاسترگچ و رنگ آمیزی می باشد. سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش شوفاژ می باشد. نمای ساختمان آنمای ترکیبی سنگ و آجر می باشد. آپارتمان دارای انشعاب گاز و برق اختصاصی و آب مشترک می باشد. نظریه کارشناسی با عنایت به موارد فوق، با فرض صحت تصایر مدارک ابزاری ، تحقیقات ، بازدید و معاینات انجام شده، موقیعت مکانی ملک ، عوامل موثر از نظر کیفیت و قدمت اعیانی و صرف نظر از وضعیت تصرف و مالکیت آن و بدهی های احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی ارزش عرضه و اعیان آپارتمان فوق الذکر 43/113/600/000 ریال ( چهل و سه میلیارد و یکصد و سیزده میلیون و ششصد هزار ریال ) برآورد و حضور محترم اعلام می گردد. موصوف در تاریخ 1400/10/04 روز شنبه  از ساعت 17:00 الی 17:30 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف 2  تهران واقع درتهران- بزرگراه جلال آل احمد خ فاضل شمالی جنب آتش نشانی طبقه فوقانی میوه و تره بار نصر تهران از طریق برگزاری مزایده بفروش برسد. و از قیمت پایه کارشناسی شده به میزان 43/113/600/000 ریال (چهار میلیارد و سیصدو یازده میلیون و سیصدو شصت  هزار  تومان  )  که مبلغ محکومیت 2/477/660/291 ریال می باشد تقریبا، معادل (0/344809)  دانگ از شش دانگ ملک کارشناسی است .طبق نظریه کارشناسی شماره 1400220606254955 مورخ 1400/06/21 شروع و به هرشخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنها نماید فروخته خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید.در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر مابقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه ها ی مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است و داوطلبان    می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر و بازدید از مورد مزایده داده شود

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/04ساعت17 الی17:30