فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران

890000000

توضیحات

9709980243401869

140068460000440243
اجراي احكام شعبه 286 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي
  آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه9900046 /286ج موضوع اجراییه صادره از شعبه 286دادگاه خانواده تهران فی مابین خانم فاطمه حسن لو با وکالت اقای سلمان رئوفی پور محکوم له به طرفیت آقای صابررعیت دوست محکوم علیه که محکوم علیه محکوم به پرداخت تعداد 40 قطعه سکه تمام بهار آزادی وهزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت گردیده است. با توجه به توقیف ملک متعلق به محکوم علیه و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری که نظریه به شرح زیر میباشد:

قرار کارشناسی: ارزیابی شش دانگ آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول به پلاک ثبتی 2397/32370 اصلی بخش 10 تهران

اسناد و مدارک ابرازی: عطف به تصویر اداره ثبت رودکی تهران به شماره 140085601045016406 مورخ 1400/05/20 مبنی بر بازداشت ملک به پلاک ثبتی 2397/32370 اصلی بخش10 تهران مسکونی واقع در طبقه یک به مساحت 48/8 مترمربع به مالکیت آقای صابر رعیت دوست به میزان ششدانگ عرصه و اعیان سند به شماره چاپی743777و… و عطف به تصویر سند ابرازی به شماره چاپی743777 عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 32370/2397 اصلی قطعه 1 تفکیکی مفروز و مجزا شده از 11117 فرعی از اصلی مذکور بخش 10 تهران به مساحت48/8 مترمربع واقع در طبقه یک به انضمام پارکینگ قطعه 1 به مساحت 11 مترمربع واقع در همکف و انباری قطعه 1 به مساحت 01/2 متر مربع واقع در همکف و …

( بررسی اصالت نامه بازداشت اداره ثبت و سند و میزان مالکیت اشخاص در ملک موصوف در صلاحیت مقام محترم قضایی میباشد.)

مشخصات ملک موجود:

آپارتمان مورد تعرفه در طبقه اول یک ساختمان 4 طبقه مسکونی به انضمام همکف واقع بوده قدمت ساختمان حدودا 8 سال ساخت و دارای نمای سنگ، آسانسور طبقه همکف با کاربری پارکینگ و انباری و 4 طبقه دیگر مسکونی در هرطبقه1واحد و جمعا 4 واحد می باشد. ( عرصه ملک بصورت شمالی می باشد.)

آپارتمان مذکور در طبقه اول به مساحت 48/8 مترمربع قطعه 1 تفکیکی به انضمام پارکینگ قطعه 1 به مساحت 11 مترمربع واقع در همکف ( حسب اظهارات تلفنی خوانده محترم پارکینگ دارای مزاحم و پارک پشت سر هم) و انباری قطعه 1 به مساحت 2/01 مترمربع واقع در همکف  آپارتمان مشتمل بر یک اتاق خواب با کفسازی سرامیک آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف و کفسازی سرامیک و بدنه کاشی هال و پذیرایی با کفسازی سرامیک و بدنه گچکاری و نقاشی و ابزار سقف حمام و سرویس بهداشتی ایرانی با کفسازی سرامیک و بدنه کاشی پنجره ها یو پی وی سی با شیشه دوجداره درب ورودی چوبی سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی دارای انشعابات آب مشاع و گاز و برق مجزا بوده و در زمان بازدید مورخ 1400/06/03 اینجانب آپارتمان موصوف حسب اظهار در سکونت مستاجر خوانده ( خانم منیژه رییس دانایی آذری با ودیعه اجاره 100،000،000 تومان) بود.

نظریه کارشناسی:

با توجه به عوامل موثر در قضیه و  مراتب فوق الذکر و با توجه به وضعیت معاملاتی روز و نوسانات شدید قیمت ( تاریخ بررسی 1400/06/03 ) و موقعیت ملک و جانمایی طبقه  و مساحت آپارتمان و با عنایت به قدمت حدودا 8 ساله ساختمان و داشتن پارکینگ و داشتن انباری و داشتن آسانسور به شرط بلامعارض بودن و نداشتن موانع قانونی انتقال سندو بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی و دیون و تعهدات  و بازداشتی  به نظر اینجانب ارزش ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان طبقه اول موصوف به پلاک ثبتی 2397/32370  اصلی جهت اجرای احکام جمعا مبلغ هشت میلیارد و نهصد میلیون ریال معادل هشتصد و نود میلیون تومان ( 890/000/000 تومان) پیشنهاد و اعلام می گردد.

 

لذا مقرر گردید با توجه به عدم اعتراض به نظریه کارشناسی خط مذکور موصوف در روز یکشنبه مورخ 1400/09/28از ساعت 11:00 لغایت 11:30 در دفتراجرای احکام شعبه 286دادگاه خانواده تهران واقع در طبقه اول مجتمع قضایی شهید باهنر از طریق مزایده به فروش برسد وقیمت از پایه ارزیابی شده شروع و به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا فی المجلس از برنده مزایده اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده باید توسط برنده به صندوق دادگستری تودیع گردد در صورت عدم پرداخت در مهلت قانونی توسط خریدار سپرده وی به نفع دولت ضبط میگردد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک و انتقال مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت11 الی11:30