فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران

764570000000

توضیحات

9909982160700340

140068460000428261
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

نظر به صدور دادنامه  شماره 9909972160700979صادره ازشعبه 42دادگاه عمومی تهران  خواهان  ژاله و کورش هر دو یوسفی با وکالت محمد رضا متدین و جلال الدین نصری بطرفیت خواندگان  محمد رضا یوسفی و آمنه هوشان  مبنی بر دستور فروش ملک مشاع  4521 فرعی از 6933 اصلی مفروز از اصلی مذکور بخش 2 تهران  پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید :

در خصوص پلاك ثبتي شماره 4521 فرعي از 6933 اصلي به  مشخصات پلاك ثبتي شماره 4521 فرعي از 6933 اصلي  عبارت است از : ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 360 متر مربع تفكيكي پلاك 4521 فرعي از 6933 اصلي مفروز و مجزي شده از قريه عباس آباد پلاك اصلي مذكور واقع در بخش 2 تهران . ذيل شماره هاي ثبت 35117 و 372326 صفحات 199 و 59 دفاتر 2273 و 2426 املاك به شماره هاي چاپي 0166335 و 0108344 هر دو سند مالكيت به نام خانم ژاله يوسفي به ميزان يك دانگ نيم مشاع به انضمام يك دانگ مشاع ديگر از ششدانگ ، ثبت و صادر گرديده است . 2 – 1 – آدرس پلاك ثبتي شماره 4521 فرعي از 6933 اصلي : تهران – خيابان شهيد بهشتي – بعد از تقاطع سهروردي – جلوتر از ايستگاه مترو سهروردي – پلاك 178 – با مختصات جغرافيايي 539463 = X و 3954239 = Y . 3 – 1 – مشخصات استعلام ثبتي پلاك ثبتي 4521 فرعي از 6933 اصلي : طبق صورت مجلس عدم قابليت افراز پلاك ثبتي 4521 فرعي از 6933 اصلي بخش 2 تهران : سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 360 متر مربع به شماره پلاك ثبتي 4521 فرعي از 6933 اصلي مفروز از اصلي مذكور بخش 2 تهران كه ذيل صفحه 37 دفتر 219 به نام آقاي مهدي امير معيني سند مالكيت صادر شده است . سپس ششدانگ با واسطه و برابر سند 52140 – 43/7/8 دفترخانه 28 تهران به آقاي عزيز اله يوسفي منتقل شده است سپس ششدانگ پلاك مذكور برابر صورت مجلس تفكيكي 23771 – 54/5/13 ارسالي به دفترخانه 48 تهران به قطعاتي تفكيك شده است كه نسبت به قطعات تفكيكي سند مالكيت صادر نشده است . ليكن قطعه سوم تفكيكي كه شامل يكباب مغازه به انضمام نيم طبقه داخلي آن برابر سند رهني 15289 مورخ 11-12-48 دفترخانه 238 تهران در رهن بانك ملي قرار گرفته و بموجب اسناد شماره 15284 مورخ 11-12-48 و 24604 مورخ 1-1-55 دفتر خانه مرقوم در اجاره بانك ملي ايران قرار گرفته است . سپس 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاك مذكور برابر اسناد انتقال 13602 مورخ 18-4-87 و 16907 مورخ 7-2-89 دفترخانه 575 تهران با حفظ منافع مورد معامله مادام العمر براي فروشنده به خانم ژاله يوسفي منتقل شده است كه براي هر يك سند مالكيت دفترچه اي ذيل چاپي 0166335 و 0108244 صادر شده است . سپس بموجب دادنامه شماره 70998034050033 مورخ 97/3/27 مجتمع شماره 25 حل اختلاف تهران آقاي عزيزاله يوسفي فوت نموده كه وراث وي عبارتند از خانم امنه هوشان ( زوجه ) و خانم ژاله و آقايان محمد رضا و عليرضا و كوروش شهرت همگي يوسفي ( فرزندان متوفي ) كه ورثه ديگري ندارد . براساس استعلام شماره 22071 مورخ 31/06/97 حوزه ثبت ملك نارمك تهران در خصوص افراز پلاك ثبتي فوق در اجراي ماده 101 قانون شهرداري ها از شهرداري منطقه 7 تهران ، شهرداري مذكور طي نامه شماره 35205/507 مورخ 97/07/03 اعلام نموده كه پلاك فوق طبق ضوابط جاري شهرداري غير قابل افراز مي باشد . 4 – 1 – پاسخ استعلام شهرداري منطقه 7 تهران : طي پاسخ استعلام رسيده به شماره 38664/507 مورخ 1399/10/13 صادره از شهرداري منطقه 7 تهران اعلام شده كه : عطف به نامه شماره 1399168013536731 مورخ 1399/09/03 موضوع كلاسه بايگاني 9901223 در خصوص پلاك ثبتي 4521/6933 واقع در خيابان شهيد بهشتي پلاك 178 به شماره پرونده 70037456 به استحضار مي رساند حسب اعلام معاونت شهرسازي و معماري اين منطقه و با عنايت به گزارش واصله از شهرداري ناحيه وقوع ملك ، زيرزمين به صورت باشگاه ورزشي و تاسيسات مورد بهره برداري قراردارد . همكف و نيم طبقه قبلا به صورت بانك ملي مورد بهره برداري قرار داشته كه در حال حاضر به صورت تخليه و فاقد كاربري رويت گرديد . مابقي طبقات يك تا پنج تماما” تخليه با پلان مسكوني رويت گرديد . ملك موصوف فاقد سابقه پايانكار و وضعيت خلاف مي باشد . مراتب جهت هرگونه بهره برداري به حضور ايفاد مي گردد 5 – 1 – مشخصات سند اجاره بانك ملي : طبق روگرفت يك فقره سند اجاره رسمي به شماره 15284 مورخ 48/12/11 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي 238 عبارت است از : موجر آقاي عزيز يوسفي ، مستاجر بانك ملي ايران ، مورد اجاره يكباي مغازه و نيم طبقه جز پلاك شماره 4521/6933 بخش 2 تهران عباس آباد مورد ثبت شماره 24409 صفحه 37 دفتر 219 و مدت اجاره پنج سال تمام شمسي سپس طبق مندرجات در قسمت نقل و انتقال طبق سند اجاره رسمي 24604 مورخ 35/01/01 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي 238 تهران به مدت پنج سال در اجاره بانك ملي قرار گرفته است . 6 – 1 – مشخصات اعياني واقع در پلاك ثبتي شماره 4521 فرعي از 6933 اصلي : يك دستگاه ساختمان اسكلت فلزي داراي پنج طبقه روي همكف با زيرزمين و داراي آسانسور واقع خيابان شهيد بهشتي بعد از تقاطي سهروردي پلاك 178 ، به صورت پلاك جنوبي ، با قدمت بيش از 50 سال و نما سنگ پلاك مي باشد قسمت هاي مشاعي : عرصه مشاعي به مساحت 360 متر مربع شامل موتور خانه و اتاق سرايداري ، راه پله و آسانسور ، راهروي ورودي به طبقات و راهروي آپارتمانها . قسمت هاي اختصاصي : قطعه اول يك واحد آپارتمان واقع در زيرزمين به مساحت 293 متر مربع كه راه دسترسي به اين قطعه از راهروي شمالي به خيابان سهروردي است . در زمان بازديد طبقه زيرزمين به صورت باشگاه ورزشي بوده شامل يك سالن بزرگ و راهرو وسرويس بهداشتي . قطعه دوم آپارتمان مسكوني واقع در طبقه همكف به مساحت 57/52 متر مربع شامل سه اتاق و يك چشمه سرويس بهداشتي . قطعه سوم يكباب مغازه واقع در طبقه همكف به مساحت 111/99 متر مربع به انضمام بالكن فوقاني به مساحت 141/52 متر مربع كه قبلا به عنوان بانك ملي مورد استفاده بوده است . قطعه چهارم آپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت 232/62 متر مربع كه 55/30 متر مربع آن به صورت بالكن است . قطعه پنجم آپارتمان مسكوني واقع در طبقه دوم به مساحت 230/32 متر مربع كه 53 متر آن بالكن است . قطعه ششم آپارتمان مسكوني واقع در طبقه سوم به مساحت 230/32 منر مربع كه 25/20 متر مربع آن بالكن است . قطعه هفتم آپارتمان مسكوني واقع در طبقه چهارم به مساحت 230/32 متر مربع كه 25/20 متر مربع آن بالكن است . قطعه هشتم آپارتمان مسكوني واقع در طبقه پنجم به مساحت 230/32 متر مربع كه 25/20 متر مربع آن بالكن است . قطعه نهم انباري واقع در بام به مساحت 25/20 متر مربع مي باشد . طبقات مسكوني شامل : سه اتاق خواب با كمد ديواري ، سرويس بهداشتي كه كف سراميك و ديوار تا ارتفاع 2 متر كاشي و مابقي نرمه كشي ، آشپزخانه با نورگير ، ديوار آشپزخانه تا ارتفاع 1/60 متر كاشي و مابقي نرمه كشي شده و كف آشپزخانه موزاييك فرش شده با كابينت ، هال و پذيرايي مجزا و تراس در ضلع شمالي . كف اتاقها سراميك و درب داخلي چوبي و درب و پنجره خارجي فلزي ، داراي يك انباري در همه طبقات مسكوني ، كه در زمان بازديد ( مورخ 1400/06/15 ) خالي از سكونت بوده است . داراي دو كنتور برق سه فاز و پنج كنتور برق تكفاز و يك انشعاب آب و يك انشعاب گاز مي باشد . درب ورودي مغازه طبقه همكف فلزي با كركره آهني مي باشد . 7 – 1 – مشخصات اعياني واقع در پلاك ثبتي شماره 4521 فرعي از 6933 اصلي : لازم بذكر است كه بررسي صحت سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي ، استعلام ثبتي از واحد ثبت و اسناد منطقه ، واگذاري تمام يا قسمتي از ملك به غير از طريق قولنامه يا وكالتنامه و يا هرگونه سند رسمي يا عادي ، آخرين وضعيت مالكيت اين پلاك ثبتي ، بررسي در رهن بودن نزد بانك هاي دولتي و خصوصي يا هرگونه موسسات مالي و اعتباري و بررسي بازداشتي در واحد هاي اجراي ثبت و يا واحد هاي قضايي ، بر عهده کارشناس نمی باشد  اظهار نظر و ارزيابي : با توجه به بازديد به عمل آمده ، توضيحات فوق ، بررسي هاي انجام شده و همچنين با در نظر گرفتن شرايط و وضعيت ظاهري پلاك ثبتي صدر الاشاره ، امكانات و متعلقات و موقعيت قرار گيري ملك ، نوع سازه ، مصالح مصرفي ، قدمت بنا ، مساحت عرصه و اعيان ، انشعابات ، همچنين تحقيقات محلي ، موقعيت قرار گيري ملك ، بدون در نظر گرفتن حقوق مكتسبه بانك ( قطعه سوم ) و بدون در نظر گرفتن هرگونه ديون و تعهدات احتمالي به بانك هاي دولتي و خصوصي ، موسسات مالي و اعتباري و نهاد ها و ادارات دولتي و خصوصي و اشخاص حقيقي و حقوقي و اشخاص ثالث و بدون در نظر گرفتن هرگونه ممنوعيت در نقل و انتقال به اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين بازداشتي در واحد اجراي ثبت اسناد و املاك و همچنين واحد هاي قضايي و در نهايت با در نظر گرفتن همه عوامل موثر در ارزيابي ، ارزش ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداث شده در آن به مبلغ 764/570/000/000 ريال ( هفتصد و شصت و چهار ميليارد و پانصد و هفتاد ميليون ريال ) برآورد گردیده است

 

مقرر  شده مقدار  ششدانگ پلاک ثبتی موصوف  در مورخ 1400/09/29ساعت10 از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضائی شهید صدر واقع در تهران میدان شیخ بهایی    خیابان  شیخ بهائی  انتهای کوچه  12 متری اول اتاق مزایده  واقع در  طبقه 1  مجتمع قضائی شهید صدر  به فروش برسد . مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده و موظف است مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی ( نقدا ویا طی یک فقره  چک بین بانکی معتبر  )  را فی المجلس پرداخت نموده و الباقی  ثمن را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده  به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده و قبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدید میگردد .طالبین شرکت در مزایده بعنوان خریدار میتوانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرای احکام از ملک موصوف بازدید بعمل آورند .ضمنا  کلیه  هزینه های  مربوط  به خریدار    طبق تعرفه  به عهده  خریدار  یا برنده مزایده  می باشد  واین اجرای  احکام هیچگونه  مسئولیتی در قبال  تحویل  ملک  به  برنده مزایده  ندارد  وتحویل  مستلزم  تقدیم  دادخواست  می باشد

مدیر شعبه 2 اجرای  احکام مدنی  مجتمع قضایی  شهید  صدر –  صالحی تبار 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت10