فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران یافت اباد

42000000000

توضیحات

9809980213300018

140068460000423828
اجراي احكام شعبه 180 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

 

بموجب پرونده کلاسه 131/180/98ج و دادنامه صادره از شعبه180دادگاه عمومی تهران خواهان علی زندیه  و خواندگان1-منصوره2-اکرم3-رضا 4-وراث علی اکبر..مرتضی زندیهو اکرم میرمحمدی5–مجتبی6-مجید7-معصومه8-محمد همگی زندیه 9-فضه نیک خواه  10- شمسی ساکی 11-محمد12-وراث عباسعلی..مجتبی-شهلا-مریم همگی مزلقانی و فاطمه نعمتی – 13علیرضا14-فاطمه15-حمیدرضا16سعیده17-وراث احمد احمد .ملیحه-طاهره-شمساله عزت اله رضیه-سمیه همگی مزلقانی  -19وراث زری مزلقانی1-غلامرضا2-ذبیح اله3-حجت اله4-رحیم(وراث معصومه کسرائی نیا-زهیر زندیه-سهیل زندیه) همگی زندیه  دایر بر فروش ملک به پلاک ثبتی 2/201قطعه216تفکیکی بخش12تهران و تقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 11صبح الی 30/11مورخه 1400/09/16در محل اجرای احکام مدنی شعبه180دادگاه عمومی تهران از طریق مزایده از قیمت 42000000000ریال (ارزش عرصه37800000000ریال و اعیانی 4200000000ریال)نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است .. .شش دانگ پلاک ثبتی 2/201قطعه216تفکیکی واقع در بخش12به مساحت302مترمربع به نشانی تهران-یافت اباد خیابان شهید مرتضی زندیه خیابان شهید مصطفی هاشم کوچه شهید کلهر بن بست یکم پلاک6که ساختمان ان شامل یک طبقه قدیمی ساز با اسکلت نیمه فلزی و دیوار باربر بانمای آجری و زیربنایی به مساحت حدود201مترمربع شامل راهرو و اتاقها در جنوب-اتاقهایی در سمت شمالی-حمام دستشویی-آشپزخانه در سمت غرب عرصه میباشد ساختمان مذکور دارای در و پنجره های فلزی قدیمی -پشت بام ایزوگام-سیستم گرمایشی بخاریو سرمایشی کولر ابی -دارای اشتراک آب -برق و گاز میباشد طبق استعلام از سامانه طرح تفصیلی جدید شهرتهران ،ملک در پهنه R122باحداکثر تراکم ساختمانی مجاز300درصد واقع شده و مساحت ملاک عمل 287/30مترمربع مندرج شده است باتوجه به موقعیت مکانی و زمانی و جمیع عوامل موثر به قیمت پایه کارشناسی در محل اجرای احکام شعبه180دادگاه عمومی تهران بفروش یرسد.

 

                                                      دادورزاجرای احکام شعبه180دادگاه عمومی تهران

 

تهران -يافت آباد كوي وليعصر مجتمع قضايي شهيد مطهري

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت11الی11:30