فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران کارون

9800000000

توضیحات

9909980943501174

140068460000422412
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه 385/1/229ج و دادنامه صادره از شعبه229دادگاه عمومی تهران خواهانسیده فاطمه جزایری و خوانده سیدمحمد امام زاده  دایر بر فروش ملک به پلاک ثبتی1625/633مفروز از پلاک304بخش10تهران و تقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 11 الی 11/30مورخه1400/09/15در محل اجرای احکام مدنی شعبه229دادگاه عمومی تهران از طریق مزایده از قیمت 9800000000ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است .. .شش دانگ پلاک ثبتی1625/633مفروزاز پلاک 304بخش10تهران به مساحت 55/89مترمربعد به انظمام انباری به مساحت 2/99مترمربع به نشانی تهران کارون بالاتر از خیابان دامپزشکی کوچه شهید مطهری پلاک52واحد 3که کل ساختمان دارای 5طبقه بنا (زیرزمین بصورت پارکینگ و انباری و4طبقه دو واحدی روی زیرزمین)با اسکلت فلزی -اپارتمان مذکور در سمت شمالی طبقه اول جنوبی واقع شده است-نمای ساختمان اجر سه سانتی و قدمت ان حدود20سال میباشد.واحد مذکور دارای یک خواب -کف سرامیک-دیوارها کاغذدیواری -اشپزخانه اوپن با کابینت ام دی اف فاقد هود و گاز رومیزی -پنجره ها یوپی وی سی میباشد باتوجه به موقعیت مکانی و زمانی و جمعیع عوامل موثر به قیمت پایه کارشناسی در محل اجرای احکام شعبه229دادگاه عمومی حقوقی تهران بفروش میرسد.

دادورز اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران – اصغر ملكي

 

تهران-يافت آباد-كوي وليعصر-مجتمع قضايي شهيد مطهري

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت11 الی11:30