فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران پل سیدخندان

127750000000

توضیحات

9509982162200185

140068460000441053
شعبه پنجم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

   

نظر به صدور دادنامه شماره 99009972162200313 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی تهران خواهانها خانم ژاله یوسفی فرزند عزیزاله با وکالت آقای محمدرضا متدین و جلال الدین نصری  آقایان خسرو فائص ، امیر حسین فائص و فاطمه فائص ورثه مرحوم خانم شهناز صفرزاده لنکرانی  به طرفیت آقای کورش یوسفی با وکالت آقای محمدرضا متدین و جلال الدین نصری بنشانی  مبنی بر دستور فروش ملک مشاع 534 فرعی از 47 اصلی مفروز از باقیمانده فرعی مذکور از اصلی نامبرده بخش 11 تهران بنشانی : تهران ، پل سیدخندان ، خیابان شهید کابلی ، کوچه آگاهی ، نبش کوچه باقری، پلاک 7 از طریق انجام کارشناسی و مزایده وفق مقررات اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول و تقسیم بهای حاصل از فروش به نسبت سهم مالکیت طرفین ، با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور به قرار ذیل مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت .

 

شرح معاینات محلی :

    حسب بازدید از محل ، ملک موصوف با موقعیت دو نبش از حد جنوب و غرب به گذر با قدمت بیش از پنجاه سال ، نمای سیمانی دارای بنای آجری دو طبقه مسکونی(همکف و اول) که دسترسی به طبقه همکف از ضلع جنوبی و دسترسی به طبقه اول از ضلع غربی با مشخصات : زیرزمین مشتمل بر انباری و حمام – طبقه همکف مشتمل بر حیاط با کف موزائیک دارای سرویس بهداشتی ، دو اتاق تو در تو و آشپزخانه در سمت غربی ملک و دو اتاق ، راهرو و هال و آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام – طبقه اول مشتمل بر چهار اتاق و سرویس بهداشتی و حمام دارای انشعابات آب و برق و گاز ملاحظه گردید که با توجه به طرح تفصیلی در پهنه 122 R قرار گرفته است .

 

مشخصات ثبتی پلاک 534/47 :

    ملک مورد کارشناسی بشرح تصویر اسناد مالکیت ابرازی ، شش دانگ یک قطعه زمین بمساحت 255/50 مترمربع باستثنای ثمنیه اعیانی بشماره 543 از 47 اصلی مفروز و باقی مانده فرعی مذکور از اصلی نامبرده واقع در مهران شمیران ، بخش 11 تهران دارای 5 جلد سند مالکیت (دو جلد سند دو دانگ ، دو جلد سند یک دانگ و یک جلد سند ثمنیه اعیانی) میباشد .

 

حدود رسیدگی :

  رسیدگی های انجام شده و اعلام نظر کارشناسی به شرح آتی مبتنی و محدود به معاینه محلی ، قرار کارشناسی ، بررسی اطلاعات و تصویر مستندات و مدارک ابرازی موجود در پرونده و همچنین ارائه شده میباشد ، تشخیص اصالت اسناد ، مخدوش بودن یا نابرابری مدارک ابرازی نسخ اصلی و رونوشت ها و انکار و تردید به دلایل با اسناد ارائه شده در صلاحیت این هیات نیست و نظریه صرفا براساس تصویر مستندات ابرازی فوق و فارغ از کلیه مسائل حقوقی ، خلافهای احتمالی و انتساب میزان سهام و مالکیت به اشخاص ذیمدخل میباشد و بدون لحاظ هرگونه بدهی و دیون محتمله دیگر تهیه شده است .

 

نظریه نهایی کارشناسی :

  با عنایت به مطالب مذکور و رعایت جهات موثر در نظریه کارشناسی ، مشاهدات و همچنین وضعیت و موقعیت فعلی ملک مورد کارشناسی ، کیفیت و قدمت بنا ، صرف نظر از بدهی ها و دیون احتمالی به موسسات و ارگانهای دولتی و خصوصی ، شهرداری ، اشخاص و ……….. و با تاکید بر محدودیت های اعلام شده ، بنظر اینجانبان ارزش ششدانگ پلاک ثبتی 534/47 بمبلغ 000،000، 750 ، 127 ریال (صدو بیست و هفت میلیاردو هفتصدو پنجاه میلیون ریال)ارزیابی و برآورد میگردد .

    مقرر شد ملک پلاک ثبتی فوق الذکر  ساعت 8/30  صبح مورخ 1400/09/20 از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضایی شهید صدر واقع در تهران ، خیابان شیخ بهائی شمالی ، 12 متری اول ، مجتمع قضایی شهید صدر بفروش میرسد .

  مزایده از مبلغ پایه کارشناسی یعنی 140/0500/000/000 ریال معادل چهارده میلیارد و پنجاه میلیون تومان  شروع شده و فردی که بالا ترین قیمت را پیشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده تلقی خواهی شد و موظف است 10% مبلغ پیشنهادی را فی المجلس پرداخت و الباقی را ظرف مدت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده به صندوق دادگستری تودیع و قبض سپرده آن را تحویل نماید والا مبلغ دریافتی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد. طالبین شرکت در مزایده به عنوان خریدار میتوانند 5 روز قبل از تاریخ برگزای مزایده با مراجعه به این شعبه و هماهنگی لازم از ملک مورد فروش بازدید و اطلاعات بیشتری حاصل نمایند .

 

                        مدیر  اجرای احکام شعبه 5 قضایی شهید صدر دادگاه عمومی حقوقی تهران – فراهانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت8:30