فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران ولیعصر

520000000000

توضیحات

140068920001420287

140068460000416628
اجراي احكام شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

  بموجب دادنامه شماره 4278596 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 0000081ج16  له: مژگان احمدي – امير احمدي – مليحه احمدي عليه: مهدي احمدي – معصومه براتي – بهزاد علي پوروفائي حکم به فروش شش دانگ  پلاک ثبتی 1246فرعی از 70اصلی بخش 11و تقسیم وجوه حاصل ازآن  بین مالکین صادرگردیده است .که دراین خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: مژگان احمدي – امير احمدي – مليحه احمدي عليه: مهدي احمدي – معصومه براتي – بهزاد علي پوروفائي

2-محل وقوع ملک تهران- تهران خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ونک خیابان نیلو کوچه دوم پلاک 7

3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک: کاربری مسکونی دارد.

نظریه کارشناسی:

1- موقعیت ملک روی نقشه

2- تصاویر مدارک و مستندات ابرازی

1و2 استعلام ثبتی شماره 01056012854 مورخه 1400/3/30

2.1.1،  اسناد مالکیت مشاعی مجموعاً ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین (وضعیت خاص طلق) به شماره 1246(یک هزار و دویست و چهل و شش) فرعی از 70 ( هفتاد) اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده از 828(هشتصدوبیست و هشت) فرعی از اصلی مذکور بخش 11 حوزه ثبت ملک شمیران استان تهران به مساحت 471/9 (چهارصدوهفتاد و یک مترمربع و نه دسی متر مربع) با توضیح به اینکه به استناد بخشنامه سازمان ثبت در راستای استانداردسازی اسناد کاداستری پلاک 1246 فرعی از 70 اصلی مفروز و مجزی شده از 770 و 828 فرعی به پلاک 1246 فرعی از 70 اصلی مفروز و مجزی شده از 828 فرعی تغییر یافت . به شرح ذیل الذکر به نامهای:

1- امیراحمدی به شماره چاپی 735420 نسبت به /048 دانگ مشاع (چهل و هشت هزارم دانگ مشاع)

2- امیراحمدی به شماره 884514 نسبت به /9 دانگ مشاع (نه دهم دانگ مشاع)

3- مژگان احمدی به شماره 884516 نسبت به /9 دانگ مشاع ( نه دهم دانگ مشاع)

4- مژگان احمدی به شماره 735221 نسبت به /096 دانگ مشاع (نود و شش هزارم دانگ مشاع)

5- ملیحه احمدی به شماره چاپی 884515 نسبت به /9 دانگ مشاع (نودوشش هزارم دانگ مشاع)

6- ملیحه احمدی به شماره چاپی 735422 نسبت به /06 دانگ مشاع (شش صدم دانگ مشاع)

7-مهدی احمدی به شماره چاپی 735422 نسبت به /06 دانگ مشاع (شش صدم دانگ مشاع)

8- بهزاد علی پور وفائی به شماره 942141 نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ ثبت و صادر و تسلیم شده اند و سپس برابر سند قطعی 88941 مورخه 99/5/13 دفترخانه 270 تهران مقدار یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ سهمی بهزاد علی پور وفائی به معصومه براتی منتقل گردیده است و تحت شماره چاپی 4022899 ثبت و سند کاداستری صادر گردیده است. با توضیح به اینکه طبق سند مالکیت دفترچه ای اولیه ششدانگ یک قطعه زمین قید شده لذا هنگام تجدید اسناد تک برگی زمین داده امایی و صادر گردیده است و سپس با  توجه به سابقه تفکیک اپارتمانی مضبوط در پرونده و اسناد ا نتقال مربوطه سند مالکیت دفترچه ای مشاعی سه دانگی و متعاقب آن اسناد مالکیت کاداستری آن سه دانگ نوع ملک زمین با بنای احداثی قید گردیده لذا موجب شده اسناد مالکیت کاداستری از حیث نوع ملک مطابقت نداشته باشند که وفق مقررات در صورت مراجعه مالکین و ارائه اصول اسناد خود مستلزم اصلاح اسناد انتقال مربوطه و اسناد مالکیت کاداستری وفق مفاد ردیف 20 مجموعه بخشنامه های ثبتی و بند 3 ماده 25 قانون ثبت خواهد بود ضمناً تقاضای افراز در خصوص پلاک ثبتی را نموده است که تصمیم واحد ثبتی مبنی بر ا ینکه ملک فوق الذکر غیرقابل افراز و تفکیک می باشد صادر گردیده است.

 

3- گواهی ساختمان

3.1 مطابق تصویر گواهی ساختمان شماره 62089985 مورخه 93/3/7 موضوع پرونده شماره 60000177در خصوص پلاک ثبتی 1246 فرعی از 70 اصلی قطعه یک به مساحت زمین طبق سند 471/90 متر مربع (چهارصدوهفتاد و یک مترمربع و نود دسی مترمربع) و مساحت در وضع موجود 448/30 مترمربع (چهارصد و چهل هشت متر مربع و سی دسی مترمربع) و مساحت پس از اصلاحی 428/54 مترمربع (چهارصد و بیستو هشت مترمربع و پنجاه و چهاردسی مترمربع ) دارای حدود اربعه مطابق سند شمالاً به طول 13متر (سیزده) به پلاک، شرقاً به طول 36/30متر(سی و شش متر سانتی متر) به پلاک و جنوباً 13 متر(سیزده متر) به گذر و غربی به طول 36/30 متر(سی و شش متر و شصت سانتی متر) به پلاک می باشد. گذر اصلاحی جنوبی 12متری (دوازده) و ابعاد باقی مانده شمالاً 12/35 متر (دوازده متر و سی و پنج سانتی متر) به پلاک شرقاً به طول 34/70 متر(سی و چهارمتر و هفتاد سانتی متر) به پلاک و جنوباً 12/35 متر( دوازده متر و سی و پنج دسی متر ) به گذر و غرباً 34/70  متر(سی و چهارمتر و هفتاد سانتی متر) به پلاک می باشد. مطابق توضیحات بر و کف جنوباً به گذر 12متری اصلاحی به میزان 1/60 متر عقبتر از حد سند در زمان نوسازی و حدین شمال و جنوب نسبت به سند کسر طول دارند و طبق تعهد شماره 8891 مورخه 93/2/3 مالک ظرف مدت ماه پس از صدور پایانکار ملزم به اصلاح سند می باشد با توجه به ابلاغ طرح تفصیلی جدید ملک در پهنه R122 واقع گردیده است. ساختمان دارای 585/46 مترمربع (پانصد و هشتاد و پنج متر مربع و چهل و شش دسی مترمربع) اعیانی شامل 2واحد انبار مسکونی به مساحت 34 متر مربع (سیو چهار مترمربع) ، 23 مترمربع (بیست و سه مترمربع) اتاق تأسیسات، 60/60 مترمربع(شصت متر مربع و شصت دسی مترمربع) دو واحد پارکینگ 2/40  مترمربع (دومتر مربع و چهل دسی مترمربع) سرویس بهداشتی ، 418/46 مترمربع (چهارصد و هجده مترمربع و چهل و شش دسی متر مربع ) دو واحدمسکونی،47مترمربع (چهارصد و هفتادمترمربع) راه پله مسکونی و راهرو عمومی می باشد.

4. اوصاف ملک

4.1 ملک بازدید شده بنائی است سه طبقه با اسکلت نیمه فلزی با قدمت حدود 40سال شامل طبقه زیر همکف و دو طبقه فوقانی مسکونی تک واحدی و ساختمان دارای درب نفررو و ماشین رو و حیاط جنوبی با کف موزائیکی و دارای طبقه زیر همکف جهت پارکینگ و سرویس بهداشتی و اتاق تأسیسات و طبقه همکف (بدون استفاده کننده) دارای یک واحد مسکونی با کف موزائیکی و دیوارها گچ و رنگ و دارای شومینه و سه اتاق خواب و سرویس بهداشتی و حمام با وان و جکوزی و آشپزخانه غیر اوپن با کف سرامیک و کابینت ام دی اف و شیرآلات اهرمی و دارای حیاط خلوت با کف موزائیک طبقه دوم ( بازسازی شده و در حال استفاده ) با درب چوبی و حفاظ آکاردئونی سالن پذیرائی با کف سرامیک و دیوار ها قسمتی گچ و رنگ و آجرنما و آشپزخانه اوپن و سه اتاق خواب و سرویس بهداشتی و حمام ایرانی و فرهنگی می باشد. سرمایش کولر آبی و گرمایش رادیاتور و موتورخانه مرکزی و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد.

5. نظریه کارشناسی

5.1بنا به مراتب فوق و صرفنظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی و صحت و اصالت مدارک ابرازی و در حالتی که منعی برای انجام معامله و بدهی تحت هر عنوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی نداشته باشد و با توجه به موقعیت، مساحت ، کاربری، کیفیت ساخت و قدمت و اوضاع و احوال روز به نظر اینجانب ارزش شش دانگ ملک فوق شامل عرصه و اعیان در تاریخ تقدیم کارشناسی به مبلغ 520/000/000/000 ریال (پنجاه و دو میلیارد تومان) ارزیابی و اعلام می گردد

 

مقرر گرديد ششدانگ ملك فوق الذکر در روز یکشنبه مورخه 1400/9/21 از ساعت 9 الي 9:30  از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي  520/000/000/000 ریال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

                                              اجراي احكام مدني شعبه 16مجتمع قضايي شهيد بهشتی-دهقان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت9الی9:30