فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران نازی اباد

40000000000

توضیحات

140068920000250085

140068460000433043
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

  مزایده پلاک ثبتی  به شماره 8800 فرعی از 4731 اصلی واقع در بخش 6 تهران  شماره بایگانی :      0001023

بنام خدا

بموجب دادنامه اصداری از سوی رئیس شعبه 181 دادگاه حقوقی تهران و در خصوص دادخواست خانم معصومه ناصر پهرآباد بطرفیت 1- غلامرضا 2- داود 3- داود 4- حوریه 5- مریم 6- مهناز 7- طرلان 8- هاجر 9- راحله شهرت همگی ناصر پهرآباد 10 – سونا حسینی 11 – بتول حضرتی به خواسته دستور فروش ملک مشاع موضوع پلاک ثبتی 8800 فرعی از 4731 اصلی واقع در بخش 6 تهران ، که  محكوم عليه محكوم است به پرداخت دویست وپنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 6/970/000ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1394/4/17)مطابق تغییر شاخص قیمت ورشد تورم که مجموعا 1/021/650/629 ریال در حق محکوم له وپرداخت مبلغ 51/082/531 ریال  نیم عشراجرایی درحق دولت . بر همین اساس پلاک ثبتی  به شماره 8800 فرعی از 4731 اصلی واقع در بخش 6 تهران  توقیف و پس از سی مراحل قانونی  از طریق کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردیدموضوع ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 4731/8800 بخش 6 تهران ، به محل مورد نظر واقع در نازي آباد ، خيابان نيكنام شمالي ، كوچه شهيد محمد باقري ، پلاك 13 مراجعه ، پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند. مشخصات سند مالكيت : ششدانگ عرصه و اعيان يك خانه ( قطعه زمين ) شماره 8800 فرعي از 4731 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 1301 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 6 تهران ، به مساحت 91/00 مترمربع كه يك برگ سند مالكيت چهارده سهم مشاع از بيست و شش سهم عرصه و اعيان ششدانگ باستثناي بهاي ثمنيه عرصه و اعيان يك سهم مشاع آن به شماره چاپي 417831 سري هـ/98 به تاريخ 1399/05/29 ثبت و سند مالكيت صادر گرديده است. ملك داراي گواهي تمديد پايان كار ساختماني به شماره 162042765 مورخ 1383/07/08 صادره از شهرداري منطقه 16 تهران مي باشد كه طبق اين گواهي مساحت زمين طبق سند 91/00 مترمربع و مساحت زمين پس از اصلاحي 84/00 مترمربع مي باشد . ضمنا مساحت زيربنا مسكوني احداثي 187/10 مترمربع در 3 طبقه مي باشد. بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي ، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ، وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد. مشخصات ملك : ساختمان شمالي ، نما سيماني ، قديمي ساز ، فاقد آسانسور و در 2/5 طبقه احداث شده است . طبقه همكف داراي دو اتاق كف سراميك و ديوارها گچ و رنگ است . آشپزخانه كف سراميك ، ديوار كاشي و كابينت MDF مي باشد . طبقه اول داراي هال و پذيرايي و يك اتاق خواب كف موزائيك و موكت و ديوارها گچ و رنگ است . آشپزخانه ، سرويس و حمام كف سنگ ، ديوار كاشي و كابينت فلزي است . طبقه دوم فقط داراي يك اتاق مي باشد كه به صورت انباري مورد استفاده قرار داشت. يك سرويس و حمام نيز در قسمت شرقي حياط واقع شده است . گرمايش بخاري گازي و سرمايش كولر آبي است . ملك به هنگام بازديد در اختيار خانم سونا حسيني و ساير ورثه قرار داشت . نظريه كارشناسي : با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ ملك مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانب به مبلغ 40/000/000/000 ريال (چهار ميليارد تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.. حالیه مقرر گردید  6 دانگ پلاک ثبتی  به شماره 8800 فرعی از 4731 اصلی واقع در بخش 6 تهران  پلاک ثبتی فوق در روز یک شنبه تاریخ1400/09/28 از ساعت 10/30 الی 11/30 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین  قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ  10%  از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباغی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 %  ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد  .  کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند  5  روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد .%

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت10:30الی11:30