فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران میدان رازی

6700000000

توضیحات

9409980229500856

140068460000430051
اجراي احكام شعبه 35 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول   پرونده کلاسه960257/35/ج      تاریخ 1400/9/16 ساعت 13الی13/30                          

نظر به اینکه طبق دادنامه شماره 1387مورخ 97/11/1 موضوع دعوی طریقه فیض خواجه ایم و هدایت اله صادقی اقباش به طرفیت محسن محمد برسرامد بابت دستور فروش شماره پلاک ثبتی شماره فرعی108138 از اصلی 2426واقع در بخش10 تهران واحد طبقه سوم تفکیکی صادر گردیده است لذا حسب دستور دادگاه ملک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ششدانگ به مبلغ 6/700/000/000ریال ارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک:پلاک مذکور بنام محمد برسرامد میباشد

2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی و کاربری آن:تهران – میدان رازی – خ ایروانی(رباط کریم سابق)خ ابراهیمی -ک دهقانزاده-پ 9 طبقه سوم-واحد 3

3-وضعیت ثبتی: عطف به تصویر صورت مجلس تفکیکی ابرازی شماره 139920401045000781مورخ 99/10/10ملک تحت پلاک ثبتی 2426/3666  اصلی بخش 10 تهران -اپار تمان مسکونی طیقه سوم قطعه سوم تفکیکی پلاک ثبتی 2426/108138اصلی مفروز و مجزا از 3666فرعی از اصلی بخش 10 تهران به مساحت 41/7  متر مربع به نشانی اعلام شده بالا و طبق صورت جلسه تنظیمی در حضور کارشناس مربوطه پارکینگ مسکونی قطعه 2 به مساحت 11/25 متر مربع در سمت جنوبغربی همکف و انباری مسکونی قطعه 4 به مساحت 2/45 متر مربع در سمت غربی همکف متعلق م منضم به قطعه سوم و عطف گواهی پایانکار ابرازی خواهان به شماره 112133158مورخ 99/9/22میباشد135 میباشد – اپارتمان مسکونی در طبقه سوم یک ساختمان چهار طبقه 7 سال ساخت  و یک  خوابه با کف سرامیک و بدنه گچکاری و کاغذدیواری  و اشپزخانه اوپن با کابینت فلزی و کف سرامیک و دیوار کاشی و هال و پذیرائی کف سرامیک و حمام ودستشوئی ایرانی با کف سرامیک و پنجره ها یوپی وی سی -درب ورودی چوبی در طبقه سوم به مساحت 41/70متر مربع قطعه سوم  – – نمای بیرونی سنگ و دارای پارکینگ و انباری اختصاصی ودارای اسانسور دارای انشعاب اب  مشاع و گاز و برق مستقل و دارای سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر ابیودر زمان بازدید 1400/3/17 فاقد سکونت میباشد

*4-مورد مزایده ششدانگ  یک باب خانه پلاک مذکور2426/108138واقع در بخش 10 تهران در طبقه سوم  می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ آن را با قدرالسهم عرصه و اعیان و سایر مشاعات و مشترکات قانون تملیک اپارتمانها و با توجه به قدمت و کیفیت و کمیت ساخت و موقعیت محل مبلغ پایه مزایده پیشنهادی 6/700/000/000 ریال تعین نموده است .

***مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ 1400/9/16 از ساعت 13الی 13/30 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی تهران واقع در خیابان انقلاب خیابان قدس روبروی خیابان پور سینا از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر کد 603 به نام حساب سپرده جاری مجتمع قضائی واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد. کسانیکه که تمایل به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد. ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیچ تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

اجرای احکام شعبه 35 دادگاه عمومی تهران — اسحاقی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/9/16ساعت 13الی 13:30