فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران میدان دهکده المپیک

34000000000

توضیحات

9809982163500606

140068460000427619
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9900199/ج1 مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره پلاك ثبتي 2104/168 بخش 10 تهران و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (خانم  روشنك نيكو – آقاي عليرضا نيتي  ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

در خصوص پرونده كلاسه 9900199/1 موضوع ارزيابي آپارتمان به پلاك ثبتي 2104/168 بخش 10 تهران ، به محل مو رد نظر واقع در ميدان دهكده المپيك ، زيبادشت بالا ، بلوار شهركرد ، مجتمع بانك ملي ، بلوك A2 ، ط 7 ، واحد 52 مراجعه ، پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند. مشخصات سند مالكيت : عرصه و اعيان آپارتمان مسكوني (وضعيت خاص طلق) واقع در غرب طبقه 6 به پلاك شماره 168 فرعي از 2104 اصلي قطعه 128 تفكيكي مفروز و مجزي شده از پلاك 9 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملك غرب تهران به مساحت 131/25 مترمربع كه مقدار 4/70 مترمربع آن بالكن است بانضمام پاركينگ به مساحت 11 منرمربع قطعه 103 تفكيكي بانضمام انباري به مساحت 4 منرمربع قطعه 89 تفكيكي ، كه يك جلد سند مالكيت ششدانگ آن ذيل ثبت 76072 صفحه 223 دفتر 356 ثبت و سند مالكيت صادر گرديده است. بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي ، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ، وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانبان نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد. مشخصات ملك : آپارتمان مذكور در مجموعه 72 واحدي واقع شده است. نما سيمان ، داراي آسانسور و حدوداً 20 سال ساخت مي باشد. آپارتمان داراي هال و پذيرايي و 3 اتاق خواب كف لمينت و ديوار ها كاغذ ديواري است . آشپزخانه ، سرويس و حمام كف سراميك ، ديوار كاشي ، كابينت MDF ، گرمايش موتورخانه و شوفاژ و سرمايش كولر آبي است. به هنگام بازديد حسب الاظهار در اختيار آقاي نيتي و فرزندان ايشان قرار داشت. نظريه كارشناسي : با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانبان به مبلغ 34/000/000/000 ريال (سه ميليارد و چهارصد ميليون تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد. حق الزحمه هيات كارشناسي به مبلغ 66/780/000 ريال (هركارشناس مبلغ 22/260/000 ريال) مورد تقاضاست.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/09/21 ساعت 9/30 الي 10/00 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت9:30الی10