فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران میدان توحید

17500000

توضیحات

9909980227600819

140068460000425875
اجراي احكام شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

  بموجب دادنامه شماره 1402صادره از شعبه 16 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 9900265له: فرخنده سادات اجاق  عليه: مهدي پايروندثابت حکم به فروش شش دانگ  پلاک ثبتی 396فرعی از 3930اصلی بخش 3 و تقسیم وجوه حاصل ازآن  بین مالکین صادرگردیده است .که دراین خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: فرخنده سادات اجاق – مهدي پايروندثابت

2-محل وقوع ملک  تهران ، ميدان توحيد ، خيابان شهيد امير لو ، كوچه خودرو شرقي ، پلاك 71 قديم و پلاك 1 جديد ، طبقه دوم ، واحد 3. كد پستي: 1419734654

3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک: کاربری مسکونی دارد.

مشخصات ثبتي بر اساس سند ابرازي به شماره چاپي 185242 سري ب/91 مورد كارشناسي عبارت است از 6 دانگ عرصه و اعيان يك واحد آپارتمان (ملك طلق) داراي پلاك ثبتي 396 فرعي از 3930 اصلي قطعه 3 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 91 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 3 حوزه ثبتي وليعصر تهران كه در تاريخ 1/3/1392 بنام آقاي مهدي عابدي صادر و ذيل شماره 190346 در صفحه 233 ، دفتر املاك شماره 1266 ثبت شده است. مساحت آن 57/6مترمربع با كاربري مسكوني و فاقد بالكن است به انضمام يك واحد پاركينگ قطعه 8 تفكيكي به مساحت 11 متر مربع در سمت جنوبي زيرزمين اول ويك واحد انباري قطعه 1 تفكيكي به مساحت 48/4 مترمربع در زيرزمين اول وبا قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات. مساحت عرصه ملك 55/249 مترمربع است و حدود اربعه آپارتمان : شمالاً 81/9 متربه فضاي پالك مجاور. شرقاً ديوار است به درز انقطاع كه در ماوراي آن پلاك مجاور است و همچنين ديوار است به راه پله و آپارتمان قطعه 4، جنوباً ديوار است به آپارتمان قطعه 4 و ديوار وپنجره است به فضاي نورگير، غربا ديواري است به طول 20/5 متر به درز انقطاع و در ماوراي آن فضاي پلاك مجاور قرار دارد بر اساس مندرجات در ظهر سند فوق، ششدانگ ملك مورد كارشناسي فوق به موجب سند انتقال قطعي شماره 56662 مورخ 23/10/1394 تنظيم شده در دفترخانه 456 تهران به خواهان و خوانده به صورت مساوي(هريك سه دانگ) منتقل و به موجب سند رهني به شماره 56664 در همان روز 23/10/1394 در رهن بانك دي قرار گرفته است. مشخصات ساختماني آپارتمان مذكور در يك ساختمان با چهار طبقه مسكوني دو واحدي (شمالي- جنوبي) و با قدمت حدود 10 سال و در يك كوچه بن بست قرار دارد. كل ساختمان شامل 6 طبقه به شرح زير است: • طبقه زيرزمين با كاربري پاركينگ و انباري، • طبقه همكف با كاربري پاركينگ • چهار طبقه مسكوني دو واحدي به صورت شمالي و جنوبي. اسكلت ساختمان فلزي و سقف آن تيرچه بلوك است. نماي ساختمان سنگ با سبك مدرن و داراي يك دستگاه آسانسور 5 نفره با 6 ايستگاه است. آپارتمان شامل اتاق نشيمن ، آشپزخانه اوپن ، يك اتاق خواب ، سرويس ايراني و فرنگي و حمام داخل اتاق خواب است. درب ورودي آن چوبي ، درب اتاق كلاف چوبي با روكش طرح دار ، پنجره ها آلومينيم كشويي ، كف واحد سراميك، ديوارها گچ و نقاشي ، كابينت MDF ، سقف سالن با نور مخفي وابزار گچي ساده ، نوع سيستم گرمايش پكيج ورادياتور ، سيستم سرمايش كو لرآبي ، پلكان و پيلوت با پوشش كف و ديوار سنگ تراورتن ،كيفيت اجراي خوب ، نقشه معماري بدون نور مستقيم و نورگيري از پاسيو، راه دسترسي از غرب به بزرگراه هاي نواب و چمران و داراي انشعابات آب ، برق و گاز مشترك و برق اختصاصي واحد است. حدود رسيدگي: رسيدگي انجام شده و اعلام نظريه كارشناسي به شرح آتي مبتني و محدود به قرار كارشناسي، محدوديت بازديد، اطلاعات و مستندات و مدارك ابرازي مي باشد. تشخيص اصالت سند مالكيت تكبرگ ارائه شده در صلاحيت هيئت كارشناسي منتخب نيست. اين گزارش بر اساس بازديد و مشاهدات و ملاحظه مدارك و اسناد ابرازي تهيه شده است و به هيچ وجه نيز آثار مالي، حقوقي و قضائي ناشي از ترهين، توثيق يا توقيف، در اين گزارش ملحوظ نگرديده است و مسائل حقوقي كه به نحوي از انحاء به اين ملك ارتباط داشته باشد مورد توجه هيئت كارشناسي نبوده و در ارزيابي ارزش ملك اثري نداشته است. بديهي است چنانچه پس از ارائه اين نظريه اطلاعات جديدي بدست آيد و يا ارائه شود كه در ارزيابي ارزش ملك مؤثر باشد و موجب تغيير در نتايج كارشناسي گردد، هيچگونه مسئوليتي متوجه اين هيئت كارشناسي نيست و انجام كارشناسي جديد بر اساس اطلاعات جديد ضروري خواهد بود. نظريه كارشناسي با توجه به توضيحات فوق، و با عنايت به موقعيت محلي، دسترسي ها و مشخصات ملك مورد كارشناسي اعم از مساحت، منضمات (پاركينگ و انباري) قدر السهم از عرصه و مشاعات و مشتركات، قدمت، فارغ از كليه مسائل حقوقي و ديون مالكين به نهادها و ارگانها كه به نحوي ممكن است به اين ملك مرتبط باشد، در صورتيكه ملك مورد كارشناسي منع قانوني براي فروش نداشته باشد، با احتساب كليه متعلقات و منضمات ارزش ملك در شرايط روز بازار مسكن (كه يك دوره افزايش قيمت را خاصه در يك سال اخير تجربه كرده ولي فعلاً با ركود و عدم استقبال خريداران مواجه شده است)، به مبلغ 17.500.000.000 ريال معادل يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون تومان برآورد و اعلام مي گردد.

مقرر گرديد ششدانگ ملك فوق الذکر در روز یکشنبه مورخه 1400/9/21 از ساعت 10 الي 10/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي مبلغ 17.500.000.000 ريال  شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

                           اجراي احكام مدني شعبه 16مجتمع قضايي شهيد بهشتی-سعید دهقان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت10 الی10:30