فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران میدان تجریش

2636500000000

توضیحات

9409980010700571

140068460000430107
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 9901798 له 1-آقای امیر جعفرطهرانی، 2-خانم صدیقه آقاطاهر، 3-آقای مسعود جعفر طهرانی، 4-خانم مرضیه جعفرطهرانی ، علیه 1-آقای سیدفرشاد هاشمیان، 2-آقای علی فیضی ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 5/083/933/050  ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و نیم عشر دولتی به همین منظور ملک شماره 1 از 3668 اصلی بخش 11 متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، میدان تجریش -خیابان دربندی(مقصود بیگ )- خیابان شهید عباس تهرانی -پلاک 6 می باشد. مشخصات ثبتی و مستندات: به موجب گواهی بازداشت ملک به شماره 139905801056007264 مورخ 1399/12/25 صادره از حوزه ثبت ملک شمیران (مضبوط در پرونده )مراتب بازداشت پلاک ثبتی شماره 1 از 3668 اصلی بخش 11 به مساحت 1426/5 (یک هزار و چهارصد و بیست و شش ممیز پنج دهم) مترمربع با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 139905801056007394 مالک آقای فرشاد هاشمیان شماره ملی 0063975912 نام پدر سید محمد مالک 206/135 سهم مشاع از 8010 سهم عرصه و اعیان دارای سند ماکیت اصلی با شماره چاپی 460711 سری ب سال 98 با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 139905801056007394 مالک آقای علی فیضی به شماره ملی 5939361889 نام پدر قدرت اله مالک 206/135 سهم مشاع از 8010 سهم عرصه واعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 146072 سری ب سال 98 در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گردیده است. محدودیت مالکین: آقای علی فیضی دو مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره 1399168010178279 مورخ 1399/04/23 صادره از شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران به مبلغ 4/000/000/000 به نفع بازداشت می باشد.به موجب دستور شماره 1399168015580686 مورخ 1399/11/28 صادره از شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران به مبلغ 22/000/000/000 به نفع بازداشت می باشد. مشخصات کلی ساختمان: این ساختمان 11 طبقه با اسکلت بتنی در قطعه زمینی به مساحت 1426/5 مترکه نسبت به گذر 14 متری موجود شمالی است احداث گردیده، این عرصه از ضلع شمالی نیز به کوچه موجود منتهی می گردد.شامل زیرزمین منفی 2 جهت پارکینگ و انباری و سونا و استخر و تاسیسات و سرایداری و زیرزمین منفی 1 شامل پارکینگ و انباری و طبقه اول شامل لابی و سالن اجتماعات و ذفتر مدیریت و طبقات دوم تا هشتم هر یک شامل 3 واحد شمالی و 3 واحد جنوبی و جمعا دارای 42 واحد مسکونی است ونسبت به گذر موجود شمالی است ، نمای ساختمان سنگ و پنجره های خارجی بنا از نوع یو پی وی سی است.این طبقات توسط دو دستگاه راه پله که از طبقه منفی 2 آغاز و تا بام و خرپشته امتداد دارند و دو خط آسانسور قابل دسترسی هستند. ورودی خودرو به صورت مستقل به طبقه همکف مرتبط و از آنجا که توسط یک رمپ مدور تا پارکینگ منفی 2 امتدا می یابد. بر اساس پروانه تخریب و نوسازی به شماره 10021258 به تاریخ صدور 1392/03/27 صادره از شهرداری منطقه یک تهران ارایه شده از سوی وکیل محترم خواهان ها، این ساختمان دارای 10 طبقه و 7522/56 مترمربع سطح زیربنا، مشتمل بر 48 باب انبار مسکونی و 52 واحد پارکینگ مسکونی و یک واحد سرایداری و یک استخر مسکونی و 11 لابی و یک مرکز اجتماعات ساختمان و 42 واحد مسکونی می باشد. وضع موجود و شرایط ساختمان در حال احداث: ساختمان مورد ارزیابی شامل 11 طبقه با اسکلت بتنی است که پس اجرای مرحله سفت کاری ، نازک کاری و اجرای تاسیسات آن شروع شده است و به صورت نیمه کاره رها شده وتنها نگهبان در محل حضور داشت. فاز یک تاسیسات اجرا شده و نمای جنوبی ساختمان از سنگ اجرا و پنجره های بخش جنوبی از نوع یو پی وی سی باشیشه دو جداره نیز نصب گردیده است . راه پله ها در مرحله سفت کاری رها شده و در باکس های آسانسور صرفا آهن کشی شاسی اجرا گردیده است. برخی از کفسازی های داخلی از سنگ اجرا شده و نازک کاری سقف ها اعم از سقف کاذب و یا اندود سقف به طور کلی اجرا نشده است. و پیشرفت کار اجرایی حدود 60 درصد از کل 100% تخمین زده می شود. در طبقه منهای 2 محل پارکینگ و انباری و استخر و تاسیسات، کفسازی از سنگ اجرا شده و دیوار ها دارای پوشش سنگ است و درب های انباری ها از پروفیل آهنی نیز نصب شده و در محل استخر کاشیکاری استخر و دیوارها اجرا شده ولی درب ها نصب نگردیده است همچنین نازک کاری رمپ ورودی خودرو به این طبقه نیز باقی مانده است. کاشیکاری استخر و دیوارها یک کفسازی توسط سنگ اجرا شده و سنگکاری دیوارها و نصب درب های انباری ها نیز اجرا شده است. در طبقه همکف سنگکاری دیوار ها ونصب درب های انباری ها انجام شده ولی کفسازی آن اجرا نشده است مقادیری از مصالح شامل سیمان پاکتی و گچ و بلوک سیمانی و سنگ و آجر سفالی و… در سطح این طبقه مشاهده شد. طبقه اول که بر اساس مشاهدات شامل لابی و سالن اجتماعات و دفتر مدیریت است حدود 40 درصد از دیوارها توسط سنگ پوشش شده و کفسازی اجرا نشده است. طبقه دوم شامل 6 واحد مسکونی و لابی است که پس از سفت کاری صرفا اندود کچ  وخاک و فاز یک سقف کاذب اجرا شده. در طبقات سوم و چهارم وپنجم که هر یک شامل 6 واحد مسکونی هستند، کفسازی واحدها توسط سنگ اجرا شده و کاشیکاری سرویس ها و دیوار آشپزخانه ها نیز اجرا گردیده است و اندود دیوار ها توسط گچ و خاک و سفید کاری آنها نیز انجام گرفته است. در طبقه ششم نیز 6 واحد مسکونی است و کف واحد ها سنگ و دیوارها فاقد سفید کاری است و کاشیکاری سرویس ها و برخی از آشپزخانه ها انجام نشده. در طبقه هفتم که شامل 6 واحد مسکونی است ،سفیدکاری واحدها انجام نشده و در برخی از واحد ها کاشیکاری برخی از آشزخانه ها انجام نشده است. در طبقه هشتم که دارای 6 واحد مسکونی است، در 3 واحد جنوبی کفسازی با سنگ انجام شده ولی در واحدهای شمالی کفسازی انجام نشده است و کلا مازک کاری دیوار ها انجام نگرفته است. در تراز سطح بام علاوه بر خرپشته،یک اتاق ملاحظه شد که سطح داخلی دیوار های آ« از سنگ پوشش شده و سطح بیرونی آن مشابه دیوار های خارجی خرپشته، نازک کاری نشده است. سطح بام پس از کروم بندی،عایقکاری شده است. سطح نمای شمالی بنا (مشرف به گذر شمالی) توسط پلاستر سیمانی نما سازی شده است. با عنایت به توضیحات مذکور و با توجه به موقعیت و دسترسی ها و شرایط وضع موجود و مستحدثات ملاحظه شده و دیگر عوامل موثر در تعیین قیمت نظیر، ابعاد و مساحت و کیفیت مصالح و نحوه اجرا، فارغ از موارد ثبتی و حقوقی، صرفنظر از کلیه بدهی های مالیاتی ، عوارض و وام بانکی و سایر دیون متعلقه به اشخاص حقیقی و حقوقی و یا واگذاری ها وحدودیت های احتمالی و در صورت قابل انتقال بودن ،ارزش ششدانگ عرصه و اعیان و مستحدثات و پلاک ثبتی 3668/1 بانضمام مصالح پای کار جمعا به مبلغ 2/636/500/000/000 (دو هزار و ششصد و سی و شش میلیارد و پانصد میلیون) ریال ارزیابی و جهت آن اجرای احکام محترم اعلام می گردد. براین مبنا ارزش هر یک از خواندگان به میزان 206/135 سهم مشاع از 8010 سهم عرصه و اعیان به مبغ 67/849/553/995 (شصت و هفت میلیارد و هشتصد وچهل و نه میلیون و پانصد وپنجاه و سه هزار و نهصد و نود وپنج )ریال می باشد ومقرراست چنانچه مجموع دیون خواندگان شامل اصل بدهی و خسارت و هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه کارشناسی و … جمعا معادل 5/083/933/050 ( پنج میلیارد و هشتاد و سه میلیون و نهصد و سی و سه هزار و پنجاه )ریال باشد، دین هر یک از خواندگان به مبلغ 2/541/966/525 ( دو میلیارد و پانصد و چهل و یک میلیون و نهصد و شصت و شش هزار و پانصد و بیست و پنج ) ریال است، مبلغ فوق معادل 7/7228 ( هفت ممیز هفت هزار و دویست و بیست و هشت ده هزارم )سهم مشاع از 8010 سهم عرصه و اعیان می باشد و دین هر یک از خواندگان بانضمام نیم عشر جمعا به مبلغ 2/669/064/851 (دو میلیارد و ششصد و شصت و نه میلیون و شصت و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و یک ) ریال است، مبلغ اخیر معادل 8/1089 (هشت ممیز یک هزار و هشتاد و نه ده هزارم )سهم مشاع از 8010 سهم عرصه و اعیان می باشد و مزایده در تاریخ روز 1400/09/23 از ساعت  11:00  الی 12:00  در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

 

شعبه چهارم اجرای احکام مجتمع قضائی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت11 الی12