فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران میدان امام حسین

3250000000

توضیحات

9809982168800791

140068460000418271
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده فروش مال غیر منقول

به موجب دادنامه شماره 990-28 مورخ 24/01/99 که طی پرونده اجرائی به کلاسه 9900354 /ج له  محسن صفرخانی علیه اقای / خانم محمد و فاطمه و ناصر  و فرزانه  و احمد همگی صفرخانی فرزند رجبعلی  مبنی بر دستور فروش ملک مشاعی پلاک ثبتی 4766 فرعی از 4526 اصلی واقع دربخش 7تهران گردیدکه پس از طی تشریفات قانونی وتکمیل پرونده مراتب به کارشناس منتخب این اجرا ارجاع گردیدکه پس از بازدید بدین شرح توصیف وارزیابی نموده است0

نشانی تهران- میدان امام حسین –  خ 17 شهریور خ صفای غربی  ک بقایی پ 5

مشخصات ثبتی

ظبق مندرجات تصویر سند مالکیت تک برگی  مشاعی ارائه شده توسط خواهان به شماره چاپی 363082 مورد ارزیابی شامل ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان  به مساحت 151/5 مترمربع قطعه 349 تفکیکی  با پلاک ثبتی 4766 فرعی از 4526  اصلی واقع در بخش 7 تهران  با حدود اربعه شمالا به طول 13/78  متر به ملک مجاور  شرقا به طول 11 متر به ملک مجاور  جنوبا به طول 13/73 متر به ملک مجاور  و غربا به طول 11 متر به کوچه ( سه متری اولیه ) می باشد . لازم به ذکر است که احخرین وضعیت مالکیتی  و نیز محدودیت های احتمالی بر اسا استعلام از اداره ثبت خواهد بود .

ازنظر معاینه محلی

طبق معاینه محلی انجام شده شامل یک باب ساختمان قدیمی ساز مکی باشد  که در سطح عرصه سندی 151/5 مترمربع  با بر حدود 11 متر رو به معبر 6 متری اصلاحی ( 3 متری اولیه ) به فرم شمالی ساز با اسکلت نیمه فلزی  و نمای سیمان در سه طبقه احداث گردیده  به نحوی که در هر یک از طبقات زیرزمین و همکف و اول دارای یک واحد مسکونی به مساحت  حدود 100 متر مربع بوده و هر واحد مسکونی دارای دو اتاق  و یک سالن و اشپزخانه بسته  و حمام و سرویس بهداشتی ایرانی بوده و کفپوشها موزاییک بوده و پرمایش بخاری و ابگرمکن ( جمع شده ) و سرمایش کولر ابی بوده و دارای انشعابات اب و برق و گاز شهری بوده  و در شرایط روز معاینه بنای ان تقریبا مخروبه و در حد کلنگی  رویت گردید  و لذا عمده ارزش ملک مزبور مربوط به عرصه ان بوده  و در ضمن عرصه این ملک از سمت معبر غربی  به عمق یک متر عقب نشینی داشته  و لذا از مساحت سندی ملک مزبور حدود 11 مترمربع کاسته خواهد شد .

نظریه کارشناسی :

باتوجه به قیمت روز املاک مشابه  و در حال نقل و انتقال  در موقعیت مکانی ملک مورد نظر  با پلاک ثبتی 4766/4526 بخش 7 تهران  با مساحت سندی 151/5 مترمربع با توجه به کاربری مسکونی کیفیت و قدمت ساخت و امکانات مربوطه  ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک مورد ارزیابی با کلیه منضمات  و صرفنظر از بدهی های احتمالی به اشخاص حقیق و حقوقی  و در صورت اصالت اسناد  و امکا انتقال به غیر در کل برابر سه میلیارد ودویست و پنجاه میلیون تومان ارزیابی می گردد . ( 3.250.000.000 تومان )

بدون درنظر گرفتن هرگونه منع معاملاتی وخلافی و جهت پایه مزایده به مبلغفوق الذکر براورد می گردد که مقررگردیده مورخ  یکشنبه مورخ 14اذر ماه 1400 ساعت 10صبح الی11صبح دردفتراجرای احکام مجتمع قضایی شهید مدرس واقع در حکیمیه تهرانپارس خ سازمان اب خ امام حسین مجتمع قضایی شهید مدرس ازطریق مزایده به فروش میرسد متقاضیان می توانند 5روز قبل از مزایده ازملک بازدیدوبعمل واورندمزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وبه کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند فروخته می شودوفی المجلس 10درصد که بشماره حساب 2171299039007سپرده مجتمع قضایی شهید مدرس(جهت ورود به مزایده ارایه قبض ده درصد واریز ی به حساب سپرده الزامی می باشد.) نزدبانک ملی شعبه تهران نوواریز نموده ازبرنده اخذ خواهد شدضمنا الباقی ده درصد انرا ازتاریخ مزایده ظرف یکماه می بایست پرداخت نماید0درغیر اینصورت 10درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شدومزایده باطل می گردد0ضمنا به میزان محکوم به از سهم محکوم علیه  اپارتمان فوق به مزایده گذاشته خواهد شد 0

دادورزاجرای احکام مجتمع قضایی شهید مدرس-پورقربان

تهران- حكيميه – تهرانپارس- خيابان سازمان آب – خيابان امام حسين (ع) – مجتمع قضايي شهيد مدرس

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت10 الی11