فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران میدان اختیاریه شمالی

32700000000

توضیحات

9909980229301228

140068460000430039
اجراي احكام شعبه 33 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 0000231  /ج

 

 

به موجب  دستور فروش شماره 140068390002114335 مورخ 1400/02/26 صادره  در پرونده کلاسه 0000231 / ج  شعبه 33  دادگاه عمومی تهران  موضوع دعوی  آقای حسین حسین به طرفیت خانم ها فاطمه حسین و الهه حسنین و آقایان علیرضا حسنین و جواد حسنین و عبدالمجید حسین  مبنی بر فروش ملک عبارتند از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم به مساحت 70/33 متر مربع قطعه 3 تفکیکی به شماره ملک 36/16 واقع در بخش 11 تهران مفروز و مجزا شده از 127 فرعی از36 اصلی مذکور که حسب دستور دادگاه پلاک مذکور  توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ 32/700/000/000  ریال ارزیابی گردیده است.

 

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: ملک مورد نظرعبارت از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم  به مساحت 70/33 متر مربع قطعه سوم  تفکیکی به شماره ملک 36/16 واقع در بخش 11 تهران به آدرس تهران میدان اختیاریه شمالی – کوچه شهید یزدانیان – پلاک 3 طبقه سوم  می باشد .

 

 

2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی و کاربری آن: ملک مورد نظردر در شمالی معبر عمومی قرار دارد و ساختمان آن مشتمل بر 3 طبقه روی پیلوت می باشد . واحد آپارتمانی مورد نظر در طبقه  سوم قرار دارد واحد آپارتمانی دارای دو اتاق خواب آشپزخانه اپن و سرویس بهداشتی مشاع  و حمام است . کف واحد سرامیک  فرش شده است سیستم سرمایشی واحد استفاده از کولر آبی و سیستم گرمایشی آن استفاده از شوفاژمرکزی می باشد . واحد آپارتمان دارای انشعابات شهری برق مستقل و آب و گاز مشترک است . ساختمان فاقد دستگاه آسانسور می باشد . قدمت ساختمان حدود 35 سال است. نمای اصلی ساختمان از نوع سنگی است . همکف ساختمان مختص پارکینگ شوفاژخانه بوده و سرویس بهداشتی مشاع است . ساختمان فاقد آسانسور است واحد آپارتمانی تخلیه نمی باشد  . ساختمان دارای دو درب اصلی است در قسمت غرب پارکینگ دربی به کوچه بن بست راه دارد .

 

3-مورد مزایده ششدانگ ملک  مذکور می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را به مبلغ پایه مزایده 32/700/000/000  ریال تعیین نموده است .

 

مقرر گردید ملک  مذکور در تاریخ1400/09/14  از ساعت13:30 الی14:00 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی  واقع در خیابان  قدس روبروی خ پور سینا از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر  واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط  و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک  مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد. کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد. ضمنا هزینه  انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیچ  تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

 

 

قاضي واحد اجراي احكام مدني اجراي احكام شعبه 33 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران – حميد يزداني

 

تهران – خيابان انقلاب – خيابان قدس – روبروي خيابان پورسينا – مجتمع قضائي شهيد مدني تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت13:30الی14