فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران میدان اختیاریه شمالی

31500000000

توضیحات

9909980229301228

140068460000430040
اجراي احكام شعبه 33 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

 

 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 0000231  /ج

 

 

به موجب  دستور فروش شماره 140068390002114335 مورخ 1400/02/26 صادره  در پرونده کلاسه 0000231 / ج  شعبه 33  دادگاه عمومی تهران  موضوع دعوی  آقای حسین حسین به طرفیت خانم ها فاطمه حسین و الهه حسنین و آقایان علیرضا حسنین و جواد حسنین  و عبدالمجید حسین  مبنی بر فروش ملک عبارتند از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم به مساحت 70/33 متر مربع قطعه دوم تفکیکی به شماره ملک 36/1371 واقع در بخش 11 تهران ( ابرازی از سوی خواهان پرونده ) ذیل شماره ثبت 194184 دفتر 582 صفحه 453  که حسب دستور دادگاه پلاک مذکور  توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ 31/500/000/000  ریال ارزیابی گردیده است.

 

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: ملک مورد نظرعبارت از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم به مساحت 70/33 متر مربع قطعه دوم تفکیکی به شماره ملک 36/1371 واقع در بخش 11 تهران شماره ثبت 194184 دفتر 582 صفحه 453  به آدرس تهران میدان اختیاریه شمالی – کوچه شهید یزدانیان – پلاک 3 طبقه دوم می باشد .

 

 

2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی و کاربری آن: ملک مورد نظردر در شمالی معبر عمومی قرار دارد و ساختمان آن مشتمل بر 3 طبقه روی پیلوت می باشد . واحد آپارتمانی مورد نظر در طبقه دوم قرار دارد واحد آپارتمانی دارای دو اتاق خواب آشپزخانه بسته و سرویس بهداشتی و حمام است . کف واحد موزاییک فرش شده است سیستم سرمایشی واحد استفاده از کولر آبی و سیستم گرمایشی آن استفاده از شوفاژمرکزی می باشد . واحد آپارتمان دارای انشعابات شهری برق مستقل و آب و گاز مشترک است . ساختمان فاقد دستگاه آسانسور می باشد . قدمت ساختمان حدود 35 سال است. نمای اصلی ساختمان از نوع سنگی است . همکف ساختمان مختص پارکینگ شوفاژخانه بوده و سرویس بهداشتی مشاع است . ساختمان فاقد آسانسور است واحد آپارتمانی فی الحال تخلیه می باشد . ساختمان دارای دو درب اصلی است در قسمت غرب پارکینگ درب به کوچه بن بست راه دارد .

 

3-مورد مزایده ششدانگ ملک  مذکور می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را به مبلغ پایه مزایده 31/500/000/000  ریال تعیین نموده است .

 

مقرر گردید ملک  مذکور در تاریخ1400/09/14   از ساعت13:30 الی14:00 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی  واقع در خیابان  قدس روبروی خ پور سینا از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر  واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط  و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک  مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد. کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد. ضمنا هزینه  انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیچ  تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

قاضي واحد اجراي احكام مدني اجراي احكام شعبه 33 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران – حميد يزداني

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/0914ساعت13:30الی14