فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران مطهری

241000000000

توضیحات

9909982161201072

140068460000429813
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده مال غیرمنقول

مطابق پرونده اجرایی 0000153/ج ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه47دادگاه حقوقی تهران خواهان خانم فاطمه پاک نهاد علیه 1-ژیلا مقتدری اصفهانی2-مهدی مقتدری اصفهانی3-مهرنوش مقتدری اصفهانی4-داریوش مقتدری اصفهانی5-زهرا مقتدری اصفهانی به خواسته دستور فروش ملک مشاع پلاک ثبتی 569فرعی از6931 حوزه ثبت قلهک.لذا جهت فروش وارزیابی به احد از کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع پس از اعلام نظربه نظریه کارشناسی اعتراض شده وبه هیات سه نفره ارجاع وبه شرح ذیل اعلام نظر نموده اند.ملک واقع درخیابان مطهری خیابان یوسفیان کوچه خداپسند پلاک21 می باشد.1-مشخصات ثبتی:براساس تصویر سند مالکیت به شماره 146469مورخ99/06/03 ملک فوق عبارتست ازعرصه واعیان یک قطعه زمین(وضعیت خاص طلق)به شماره569فرعی از6931اصلی بخش2حوزه ثبت ملک نارمک تهران به مساحت300مترمربع.حدود زمین: شمالا:خط فرضی است به طول12متربه قطعه3تفکیکی.شرقا:خط فرضی است به طول25متربه قطعه 11 تفکیکی.جنوبا:خط فرضی است به طول12متربه کوچه به عرض8متر.غربا:خط فرضی است به طول25متربه قطعه 9تفکیکی.2-مشخصات ساختمان:براساس تصویرمدارک ابرازی ملک فوق عبارتست ازیک دستگاه آپارتمان شمالی سه طبقه درزمینی به مساحت300مترمربع شامل زیرزمین ودوطبقه مسکونی که همکف بانرده چوب وفلز بصورت دوبلکس به طبقه دوم متصل است.ملک فوق ازقدمتی حدود50سال بهره مندمی باشدکه شامل:اسکلت فلزی-کابینت هایگلاس-کف همکف سرویس وکف طبقه بالا موکت.طبقه همکف شامل:سالن نشیمن،ناهارخوری،آشپزخانه وسرویس بهداشتی.طبقه دوم شامل:دواتاق خواب،سرویس بهداشتی وروشویی.پنجره ها پروفیل فلزی.کف حیاط سنگ ودیوارسیمانی.گرمایش شوفاژوموتورخانه مرکزی ورادیاتور.دارای انشعابات آب،برق وگاز.درزمان بازدیدملک خالی ازسکنه بود.3-نظریه کارشناسی:باتوجه به توضیحات فوق الذکروبراساس تصویرمدارک ابرازی وفارغ از اثبات اصالت اسناد ومدارک ابرازی درزمان ارائه گزارش،بدون درنظرگرفتن تعهدات یادیونی که ممکن است وجود داشته باشد،بطوریکه نقل وانتقال آن بغیرهیچگونه منع قانونی نداشته باشد،قیمت پایه مزایده شش دانگ قدرالسهم از عرصه وسایرمشاعات ومشترکات،ملک مذکوربه مبلغ 241/000/000/000ریال ارزیابی می گردد.با توجه به عدم  تراضی طرفین مقرر  گردید ملک موصوف  راس ساعت 9:30 مورخ 1400/09/30روز سه شنبه از طریق مزایده  توسط اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر در محل اتاق مزایده  واقع در  مجتمع قضایی شهید صدرطبقه اول بفروش می رسد

نحوه برگزاری مزایده: “1-مال موصوف ازقیمت پایه کارشناسی شروع و هر کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید ، بعنوان برنده مزایده انتخاب خواهد شد مزایده در اتاق  مزایده  مجتمع قضایی شهید صدر  واقع در خ شیخ بهایی شمالی دوازده  متری اول واحد مزایده برگزار خواهد شد.

2-‌ ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی‌المجلس نقدا یا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر (بانک ملی ایران) از برنده مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه دریافت خواهد شد.

3- در صورت انصراف برنده از مزایده،یا عدم واریز الباقی،10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می‌گردد.

 

مدیرشعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی صدر تهران- ابراهیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/30ساعت9:30