فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران مجیدیه

29500000000

توضیحات

9909980242001100

140068460000447611
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی 0001225/123/ج1 از شعبه 123دادگاه حقوقی تهران – -داد نامه 1404263مورخه 1400/03/11  محکوم له آقای  مهدی تواضعی  فرزند  احمد  با وکالت  فرهاد  ایران پور –  محکوم علیهما  آقای  محسن تواضعی -آقای محمد تواضعی -خانم صدیقه آسودگی -آقای امیر مسعود تواضعی  موضوع دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی  23676/ 48 مفروز از 8122اصلی تهران به شرح ذیل می باشد . 

ارزیابی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در تهران، مجیدیه شمالی، بلوار بیژن، کوچه مطیعی، پلاک 8 واحد 6؛ اینجانب رضا راستاد کارشناس رسمی منتخب پس از اطلاع از قرار کارشناسی صادره و مطالعه پرونده، به محل وقوع ملک مراجعه نموده و ضمن مشاهدات، استماع اظهارات و بررسی مدارک، نظریه خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

مشخصات ثبتی پلاک 23676/ 48:

ملک مورد کارشناسی بشرح تصویر سند مالکیت ابرازی، ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شرق طبقه دوم به مساحت 26/ 98 مترمربع که مقدار 40/ 1 مترمربع آن بالکن است و مقدار 40/ 3 مترمربع آن پیشرفتگی است. قطعه ششم تفکیکی شماره 23676 فرعی از 48 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 8122 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران، به انضمام ششدانگ یک باب انباری به مساحت 40/ 6 مترمربع قطعه 1 تفکیکی واقع در شمال زیرزمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات ذیل ثبت 441756 صفحه 317 دفتر 1873 می‌باشد.

شرح معاینات محلی:

با عنایت به بازدید از محل، آپارتمان مورد کارشناسی واقع در ساختمانی با 5 طبقه مسکونی 2 واحدی با احتساب همکف، جمعاً 10 واحد مسکونی ـ طبقه زیرزمین پارکینگ، انباری و موتورخانه دارای موقعیت جنوبی نسبت به گذر با نمای سنگی ـ شیشه‌ای، دارای یک لاین آسانسور احداث گردیده است.

واحد آپارتمانی مورد کارشناسی، واقع در طبقه دوم روی همکف، مشتمل بر فضای هال و پذیرایی ـ  2 اتاق خواب ـ آشپزخانه اُپن با کابینت mdf، سرویس بهداشتی و حمام، دیوارها و سقف با پوشش گچ و رنگ‌آمیزی شده ـ درب ورودی و درب‌های داخلی چوبی با چهارچوب فلزی ـ پنجره‌ها فلزی با شیشه تک جداره ـ کف واحد سنگ، سیستم سرمایشی کولر آبی و سیستم گرمایشی شومینه و شوفاژ از طریق پکیج، دارای انشعاب آب و گاز و برق ملاحظه گردید.

حدود رسیدگی:

رسیدگی‌های انجام شده و اعلام نظر کارشناسی به شرح آتی مبتنی و محدود به معاینه محلی، قرار کارشناسی، بررسی اطلاعات و تصویر مستندات و مدارک ابرازی موجود در پرونده و همچنین ارائه شده می‌باشد. تشخیص اصالت اسناد، مخدوش بودن یا نابرابری مدارک ابرازی نسخ اصلی و رونوشت‌ها و انکار و تردید به دلایل با اسناد ارائه شده، در صلاحیت اینجانب نیست و نظریه صرفاً براساس تصویر مستندات ابرازی فوق و فارغ از کلیه مسائل حقوقی، خلاف‌های احتمالی و احتساب میزان سهام و مالکیت به اشخاص ذی مدخل می‌باشد و بدون لحاظ هرگونه بدهی و دیون محتمله دیگر تهیه شده است.

نظریه نهایی کارشناسی:

با عنایت به مطالب مذکور و رعایت جهات مؤثر در نظریه کارشناسی، مشاهدات و همچنین وضعیت فعلی ملک و نرخ عادله روز، ارزش پایه ششدانگ آپارتمان مورد کارشناسی به پلاک ثبتی 23676/ 48 صرف نظر از بدهی‌ها و دیون احتمالی و با تأکید بر محدودیت‌های اعلام شده، به نظر اینجانب به میزان 29.500.000.000 ریال (بیست و نه میلیارد و پانصد میلیون ریال) ارزیابی و برآورد می‌گردد

تاریخ مزایده 1400/10/04ساعت12 الی12/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/04ساعت12 الی12:30