فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران فلاح

12500000000

توضیحات

9509980213500596

140068460000434011
اجراي احكام شعبه 184 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه      960167 و دادنامه صادره از شعبه184 دادگاه عمومی تهران خواهان آقای حمید صافی فرزند پرویز  وخوانده محمود آغ پاشلو فرزند یعقوبعلی  دایر بر فروش ملک به آدرس تهران- فلاح- خيابان ابوذر- خيابان تشيع- كوچه شهيد حسين داراب- پلاك 64 طبقه چهارم مراجعه گرديد و از واحد مسكوني با پلاك ثبتي 50927 فرعي از 2398 اصلي قطعه 5 تفكيكي واقع در بخش 10 ثبتي به مساحت 83.3 مترمربع تهران گزارش كارشناسي به شرح ذيل مي‌باشد: مشخصات ملك عرصه ملك از نوع شمالي مي‌باشد. طبقه همكف اختصاص به پاركينگ و انباريها دارد كف پاركينگ سنگ و بدنه نيز سنگ شده است و داراي يك طبقه دو واحدي و چهار طبقه تك واحدي (مجموعاً شش واحد مسكوني) است. كف حياط موزائيك و بدنه سنگ است. كف پاركينگ سنگ و بدنه نيز سنگ است. كف راه‌پله از سنگ و ديوار آن سراميك شده است و نرده آن فلزي است. ساختمان داراي آسانسور با كابين فرميكا و درب اتومات و درب طبقات دستي است. نماي ساختمان سنگ است. اسكلت ساختمان بتني و سقف آن تيرچه بلوك است. مساحت واحد مسكوني طبقه چهارم برابر83.3 مترمريع است. داراي دو اتاق خواب، هال و پذيرايي، آشپزخانه با كابينت، سرويس بهداشتي و حمام است. كف واحد سراميك شده است. پنجره‌ها دو جداره UPVC است. واحد فاقد پاركينگ و انباري است. گرمايش پكيج با شوفاز و سرمايش كولر آبي است. داراي انشعاب آب مشترك و گاز و برق مجزا است نظريه كارشناسي: با توجه با موقعيت ملك و موقعيت واحد و قدمت بنا و عرض معبر و مقدار عرصه و جميع عوامل موثر و مراتب مشروح فوق نداشتن پاركينگ و انباري و در صورت نداشتن منع قانوني جهت انتقال و عدم بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي، فارغ از اصالت اسناد ابرازي و فارغ از كليه نقل و انتقالات قولنامه‌اي يا وكالتي و فارغ از كليه ديون و تعهداتي كه مالك يا مالكين ملك به ارگانها يا بانك‌ها يا نهادها داشته باشند ، ارزش ششدانگ عرصه و اعيان اپارتمان مورد بازديد با پلاك ثبتي 50927 فرعي از 2398 اصلي قطعه 5 تفكيكي واقع در بخش 10 ثبتي به مساحت 83.3 مترمربع به آدرس تهران- فلاح- خيابان ابوذر- خيابان تشيع- كوچه شهيد حسين داراب- پلاك 64 طبقه چهارم بالغ بر مبلغ 12.500.000.000 ريال معادل يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون تومان ارزيابي و اعلام مي‌گردد..که به شرح گزارش ریال توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساع  11الی12 مورخ      1400/09/29        در محل  اجرای احکام مجتمع قضائی شهید مطهری از طریق مزایده از قیمت    پایه مزایده    شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار  الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند                                          دادورز شعبه184حقوقی تهران-تاتلاری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت11 الی12