فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران فرمانیه

7320000000

توضیحات

9909980000501257

140068460000418282
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائيه اصداري از شعبه 110 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران در پرونده کلاسه 0000652 له 1-خانم فاطمه اسمعيلي با وکالت آقاي محسن اسماعيلي، 2-آقاي پارسا پزشگ با وکالت آقاي محسن اسماعيلي و با قيوميت خانم فاطمه اسمعيلي عليه خانم زهرا صباحي مبني برتقسيم ترکه شامل ششدانگ آپارتمان مسکوني واقع در طبقه سوم به پلاک ثبتي 34/5930 اصلي بخش 11 تهران پلاک ثبتي 34/5930 اصلي بخش11 تهران به نشاني: تهران- فرمانيه – خيابان لواساني- خيابان وطن پور شمالي- خيابان براتي- نبش کوچه پزشکي – پلاک 17 –طبقه سوم-واحدشماره3  در صورت عدم تقسيم، فروش و تقسيم بهاي آن بين وراث پس از پرداخت و تاديه حقوق و ديون و تعهداتي که به ترکه متوفي تعلق مي گيرد، به همين منظور ملک موصوف به منظور فروش از طريق مزايده مورد کارشناسي و ارزيابي قرار گرفت.    با توجه به عوامل موثر در قضيه و مراتب فوق الذکر و با توجه به وضعيت معاملاتي روز و نوسانات شديد قيمت (تاريخ بررسي 1400/4/7) و موقعيت ملک و جانمايي طبقه و مساحت آپارتمان و با عنايت به قدمت حدوداً 19 سال ساختمان و داشتن پارکينگ و داشتن آسانسور و به شرط بلامعارض بودن و نداشتن موانع قانوني انتقال سند و بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي و ديون و تعهدات و بازداشتي و فارغ از مالکيت و تصرفي اشخاص به نظر اينجانب ارزش ششدانگ آپارتمان مسکوني طبقه سوم موصوف به پلاک ثبتي 34/5930 اصلي جهت اجراي احکام جمعاً به مبلغ هفتادوسه ميليارد و دويست ميليون ريال معادل، هفت ميليارد و سيصد و بيست ميليون تومان(7/320/000/000 تومان) ارزيابي و اعلام گرديده. مزايده در تاريخ روز 1400/09/09 از ساعت 9:00 الي 10:00 در محل اجراي احکام مجتمع قضايي عدالت واقع در تجريش-خيابان فناخسرو پلاک 73 بفروش مي رسد.در وقت مقرر پرونده تحت نظر قرار گرفت و تا ساعت 9 شخصي براي شرکت در مزايده شرکت نکرد مراتب صورتجلسه شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/09ساعت9 الی10