فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران عظیمیه

2700000000

توضیحات

9909982695700606

140001460000116745
شعبه هشتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده :

  بموجب پرونده كلاسه بایگانی 0001088شعبه هشتم اجرای احکام حقوقی کرج درخصوص دادخواست خانم لعیا قائمی فرزند حسین با وکالت آقای الیاس رستگارانارمزی به طرفیت خانم مریم قائمی فرزند رضا – مهوش قائمی فرزند رضا 3- محمد رضا رشیدی و سحر رشیدی هردو فرزندان مهرداد  مبنی بر فروش پلاک ثبتی فرعی 11293  از 161 اصلی مفروز مجزا شده از 18238 فرعی از اصلی مرقوم قطعه تفکیکی چون  درخواست کننده نیز یکی از شرکای مشاعی است به درخواست وی و ملک توسط كارشناس دادگستري ارزيابي گرديده ومقرر گرديده  در مورخه 14-9-1400  از ساعت8تا 9صبح در محل اجراي احكام مدني دادگستري كرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قیمت كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص  حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد . ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي  تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد . در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده راپرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.كليه هزينه هاي نقل و انتقال بعهده محكوم عليه است.كه از محل فروش پرداخت خواهد شد.طرفين ميتوانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمناً کسانی که تمایل به  شرکت  در مزايده دارند  ميتوانند ظرف 5 روز  قبل از مزايده با اطلاع از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

آدرس :کرج- عظیمیه -میدان اسبی -بلوار اقاقیا-خ فردوسی شمالی ساختمان اقاقیا طبقه دوم سمت غربی واحد 5شامل یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 138/74متر از قطعه 5 تفکیکی پلاک ثبتی 11293فرعی از 161 اصلی مفروز ومجزی شده از 18238 فرعی به انضمام پارکینگ انباری و سایر مشترکات و ممشاعات طبق قانون تملک آپارتمان در یک ساختمان مسکونی شش طبقه دارای 13 واحد  دارای پوشش کف پارکت-کابینت ام دی اف سیستم گرمایشی موتور خانه مرکزی سه خواب  سالن آشپزخانه سروسی و..با کلیه انشعابات آب وگاز اشتراکی برق اختصاصی فعلا در ید مستاجرکه ششدانگ به قیمت 2/700/000/000تومان ارزیابی شده است


دادورز اجراي احكام شعبه هشتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج –  نظري

استان البرز – كرج – ميدان نبوت – بلوار ملاصدرا – روبروي پارك نبوت – پلاك 124-120

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت8الی9