فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران شهرک غرب

75837000000

توضیحات

9909980011000022

140068460000444528
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

در راستای اجرای پرونده اجرایی به کلاسه 9900907 له 1-انوشه خلیل ناجی، 2-محمد خلیل ناجی  علیه 1-مهوش خلیل ناجی، 2-مهروش خلیل ناجی  مربوط به خواسته دستور فروش ملک مشاع قطعه 4 تفکیکی شماره 1292 و 1293 فرعی از 117 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 1047 فرعی از اصلی مذکور واقع در احمد آباد شمیران بخش 11 تهران به آدرس تهران ، شهرک غرب ، فلامک جنوبی ، کوچه دانش ، پلاک 24 طبقه دوم شرقی از طریق مزایده طبق قانون اجرای احکام و تقسیم بهای حاصل از فروش به میزان حصه و سهم مشاعی بین مالکین مشاعی که پس از جری تشریفات قانونی و اجرای امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس محترم و ابلاغ آن به طرفین و مصون ماندن نظریه مذکور از اعتراض بدینوسیله پلاک ثبتی مذکور از طریق مزایده به فروش می رسد ضمناً نظریه کارشناس محترم به شرح ذیل می باشد. تصویر مدارک ابرازی : سند مالکیت بابت یکدستگاه آپارتمان واقع در سمت شرق طبقه دوم بمساحت 148/7 متر مربع که مقدار 5/72 مترمربع آن بالکن است قطعه 4 تفکیکی شماره 1292 و 1293 فرعی از 117 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 1047 فرعی از اصلی مذکور واقع در احمد آباد شمیران بخش 11 تهران بانضمام انباری شماره 5 به مساحت 3/64 مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن که در تاریخ 78/06/23 به نام خانم نیره برزیار ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و سپس با فوت ایشان مطابق گواهی حصر وراثت و وصیت نامه شماره 29840 کلیه اموال بین ورثه تقسیم گردیده و سندهای تگ برگ صادر شده است . مطابق تصویر گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه 682 مورخ 96/10/11 شادوران خانم نیره خانم برزیار در تاریخ 96/06/23 فوت نموده و ورثه حین الفوت ایشان عبارتند از انوشه و محمد خلیل ناجی (پسران متوفی ) و مهوش و مهروش خلیل ناجی (دختران متوفی ) می باشد. گزارش بازدید : محل مورد بازدید ساختمانی با قدمت حدود 37 سال مشتمل بر دو بلوک و هر بلوک شامل 4 طبقه  8 واحد مسکونی می باشد که روی پیلوت و در سمت جنوب گذر واقع شده است . اسکلت ساختمان بتنی و سقف تیرچه و بلوک ، نمای ساختمان سیمانی ، کف حیاط موزاییک و بدنه سیمانی ، کف پیلوت موزاییک و بدنه سیمانی ، پله و پاگردها سنگ و بدنه اندود گچ و رنگ و ساختمان دارای آسانسور می باشد ، واحد مورد کارشناسی 2 خوابه می باشد که درب ورودی دو لنگه چوبی با حفاظ فلزی ، کف سالن موزاییک و بدنه و سقف اندود گچ و رنگ ، آشپزخانه بسته با کف سنگ و بدنه تا قسمتی کاشیکاری ، و بقیه اندود گچ و دارای کابینت چوبی ، کف خواب ها موزاییک و موکت و بدنه و سقف اندود گچ و رنگ و دارای کمد دیواری ، کف بالکن موزاییک و بدنه سیمانی، کف سرویس ها سنگ و بدنه کاشیکاری ، گرمایش موتورخانه مرکزی و شوفاژ و سرمایش کولر آبی و دارای انشعابات آب و گاز مشاعی و برق اختصاصی می باشد. با عنایت به مراتب فوق و بررسی های به عمل آمده و صرفنظر از احراز مالکیت و صحت و سقم تصاویر و مدارک ابرازی و با امعان نظر به وضع و موقعیت ملک ، مقدار و مساحت ، نوع بنا و نوع کاربری، اوضاع و احوال روز ، با احتساب امتیازات و مشترکات و با توجه به مندرجات این گزارش و با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در قضیه و با فرض اینکه از جهات حقوقی و قضایی منعی برای انجام معامله نداشته و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی نداشته باشد ، ارزش ششدانگ آپارتمان موصوف جهت اجرای احکام به مبلغ 75/837/000/000 ريال معادل هفت میلیارد و پانصد و هشتاد و سه میلیون و هفتصد هزار تومان و تعیین و اعلام نظر می گردد.  و ملک موصوف از طریق مزایده در تاریخ روز 1400/09/28  از ساعت  12 الی 12:30 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

                                                              دادورز اجرای احکام شعبه اول مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت12 الی12:30