فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران شهرک اکباتان

29000000000

توضیحات

9309982163200517

140068460000448410
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

***آگهي مزايده اموال غير منقول – نوبت اول***

***مورد مزايده: شش دانگ عرصه و اعيان موضوع ارزيابي (قطعه 477 ) شماره واحد نصب شده روي درب ورودي 242 به مساحت شصت و هفت متر و چهارده دسي متر مربع به پلاك 72518 فرعي از 2395 اصلي بخش ده تهران

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه2/ 983741/ج موضوع محكوميت خانم مهري كامكاري مبني بر پرداخت مبلغ 6/800/000/000 ريال بابت اصل خواسته ومبلغ204/800/000ريال بابت هزينه دادرسي ومبلغ118/800/000ريال بابت حق الوكاله وكيل درمرحله بدوي ومبلغ5/000/000ريال بابت حق الوكاله وكيل درمرحله اجرا و مبلغ 11/900/000 ريال بابت دستمزد كارشناس ( مجموعا”به مبلغ35/860/532/687ريال )در حق محكوم له خانم  نيلوفر صحت نياكي باوكالت رباط سرپوشي-نعمت اله عتبرستاني و مبلغ 1/793/026/634ريال بابت هزينه اجرايي در حق دولت: كه در راستاي اجراي ماده 101 قانون اجراي احكام مدني و استيفا مطالبات محكوم له  شش دانگ عرصه و اعيان موضوع ارزيابي (قطعه 477 ) شماره واحد نصب شده روي درب ورودي 242 به مساحت شصت و هفت متر و چهارده دسي متر مربع به پلاك 72518 فرعي از 2395 اصلي بخش ده تهران متعلق به محكوم عليه توقيف؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ ان به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح  آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود. 

محل ملك مورد نظر واقع در شهرك اكباتان – فاز يك – بلوك A5 ( يا بلوك 9) – طبقه دهم واحد 242 – عزيمت كرده ولي كسي درب را باز نكرد. اينجانب به دفتر هيئت مديره بلوك مربوطه مراجعه كرده و بنابر اظهار مالك خانم مهري كامكاري خارج از كشور هستند و اعلام گرديد شايد همسايه ايشان آقاي لاهوتي از وضعيت خانم كامكاري آگاه باشند لذا اينجانب به واحد شماره 241 واقع در طبقه دهم مراجعه كرده و بنابر اظهار ايشان خانم مهري كامكاري خارج از كشور مي باشد . مراتب طي نامه شماره 99231 مورخ 29/10/99 به عرض رسيد كه بنا بر دستور  كارشناس نسبت به بازديد از واحد مشابه و تعيين حدود قيمت ملك با توجه به عدم دسترسي به داخل ملك اقدام نمايد. با توجه به كپي مدارك اخذ شده از پرونده دادگاه و ارائه شده توسط عوامل خواهان داريم : – كپي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به شماره رايانه 139905801147000180 مورخ 21/02/1399 پلاك ثبتي شماره 72518 فرعي از 2395 اصلي بخش ده تهران به مساحت 67.14 متر مربع با شماره دفتر بازداشت الكترونيك 139905801147000195 مالك خانم مهري كامكاري شماره ملي 0038940825 نام پدر عباسعلي مالك شش دانگ عرصه و اعيان داراي سند مالكيت اصلي با شماره چاپي 471518-سري پ 0000 محدوديت مالكين : محدوديت خانم مهري كامكاري دو مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره 1396168001210233 مورخ 24/04/1396 صادره از رياست محترم شعبه دو اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح ذيل شماره بازداشتي 16651 در تاريخ 25/04/1396 به نفع – بازداشت مي باشد . به موجب دستور شماره 1398168005326468 مورخ 12/09/1398 صادره از شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران به نفع – بازداشت مي باشد . ( اخذ شده از پرونده دادگاه ) – كپي سند دفترچه مالكيت به شماره 471518 – سري پ ، شماره ملك 72518/2395 به شماره ثبت 322706 دفتر 1931 صفحه 412 در تاريخ سي و يك خرداد ماه سال يك هزار و سيصد و هفتاد و سه با نام آقاي جواد علمي فرزند محمد صادر گرديده است . ملك فوق شش دانگ يك دستگاه آپارتمان قطعه چهارصد و هفتاد و هفت واقع در طبقه ده ( اصلاح در صفحه هفتم ) بلوك نهم به مساحت شصت و هفت متر و چهارده دسي متر مربع به پلاك 72518 فرعي از 2395 اصلي مفروز از شماره 12220 فرعي از اصلي مذكور واقع در طرشت شهرك اكباتان بخش ده تهران اين قطعه با قدرالسهم از عرصه و ساير قسمت هاي اشتراكي طبق قانون و آيين نامه مربوطه تملك آپارتمان ها سهيم است. (ارائه شده توسط عوامل خواهان) اينجانب در معيت آقاي لاهوتي ساكن واحد 241 از واحد شماره 186 كه ساكن آن آقاي احمدي مي باشد بازديد و مشاهده گرديد آپارتمان فوق داراي يك اتاق خواب  آشپزخانه اپن كه كف سراميك و ديوارها كاشي با كابينت در حد نياز  هال و پذيرايي كه ديوار و سقف اندود گچ و كف با سراميك فرش شده  سرويس بهداشتي كه كف با سراميك و ديوارها با كاشي پوشيده شده است داراي برق اختصاصي  آب و گاز مشترك مي باشد . نظريه كارشناسي : با توجه به مراتب فوق  قيمت شش دانگ عرصه و اعيان موضوع ارزيابي (قطعه 477 ) شماره واحد نصب شده روي درب ورودي 242 به مساحت شصت و هفت متر و چهارده دسي متر مربع به پلاك 72518 فرعي از 2395 اصلي بخش ده تهران در شرايط كنوني و بدون منظور نمودن هرگونه جرائم ، تعهدات ديون و بدهي احتمالي به ادارات دولتي و غير دولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و هرگونه منع معاملاتي و عدم وجود هرگونه معارض و فارق از احراز مالكيت و تخليه كامل حدود قيمت جمعا به مبلغ 29/000/000/000 ريال ( بيست و نه ميليارد ريال ) اعلام مي گردد. ارزيابي انجام شده بر اساس تصوير مدارك و مستندات ابرازي مي باشد و مسئوليت ناشي از هرگونه ادعاي نقض جعل و يا مخدوش بودن مدارك ابرازي و انكار يا ترديد نسبت به اسناد ارائه شده متوجه ابراز كنندگان آن مي باشد

***مورد مزايده: شش دانگ عرصه و اعيان موضوع ارزيابي (قطعه 477 ) شماره واحد نصب شده روي درب ورودي 242 به مساحت شصت و هفت متر و چهارده دسي متر مربع به پلاك 72518 فرعي از 2395 اصلي بخش ده تهران

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/10/07 ساعت 9/30 الي 10/00 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/07ساعت9:30الی10