فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران شهرزیبا

47000000000

توضیحات

140068920002418409

140068460000439421
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي دستور فروش

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0002059/ج1 مبني بر فروش ملك مشاعي شش دانگ يك دستگاه آپارتمان قطعه 314 تفكيكي به شماره پلاك ثبتي 1626 فرعي از 346 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 1413 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 تهران و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين ( آزيتا ابري – اميراقبال خواجه رحيمي) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پروند است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

در پرونده 0002059 ج به محل متنازع فيه به نشاني شهرزيبا- بلوار تعاون- خ شربياني- جنب ميوه و تره بار باكري- مجتمع بهاران- بلوك 64- طبقه سوم شرقي- واحد 6 مراجعه و بازديد و بررسي هاي لازم انجام پذيرفت كه نتيجه شرح زير تقديم حضور مي گردد: مشخصات طبق مدارك مضبوط در پرونده: با عنايت به پاسخ استعلام ثبت و مدارك ابرازي ملك موردارزيابي شش دانگ يك دستگاه آپارتمان قطعه 314 تفكيكي به شماره پلاك ثبتي 1626 فرعي از 346 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 1413 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 تهران به مساحت 162/48 متر مربع طبقه دوم شرقي مي باشد كه مقدار 9 متر مربع آن بالكن است و سند مالكيت اوليه آن ذيل شماره ثبت 335828 صفحه 234 دفتر 1975 به شماره چاپي 890464 به نام آقاي محمد بهاري كيا ثبت و صادر گرديده و سپس شش دانگ موردثبت به موجب سند قطعي 7678مورخ 85/08/11 دفترخانه 405 بالسويه به نام خانم آزيتا ابري و آقاي اميراقبال خواجه رحيمي انتقال قطعي يافته است. همچنين سهم خوانده درتاريخ1400/07/27وفق نامه شماره 14006001015000724 اجراي اداره پنجم اجراي اسنادرسمي تهران بابت 1000سكه تمام بهارآزادي درتوقيف مي باشد. (ضمنا”سهم خوانده بموجب دستورمورخ1400/08/23 درقبال 30/500/000/000ريال درشعبه2 اجراي احكام مدني بازداشت مي باشد كه ملك  موصوف درتصرف آقاي اميراقبال خواجه رحيمي مي باشد.) وضعيت موجود: – آپارتمان مورد ارزيابي در ساختماني با نماي آجر سه سانت و اسكلت فلزي واقع در محل داراي كف سنگ – 3 اتاق خواب- هال و پذيرايي- آشپزخانه با كابينت MDF و سرويس ايراني و حمام با سرويس فرنگي با كف سراميك و ديوار كاشي- ديوارهاي واحد با گچ و رنگ و در بعضي قسمت ها با كاغذ ديواري پوشانده شده و سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش پكيج با شوفاژ ديواري مي باشد. ساختمان فاقد آسانسور و پاركينگ اختصاصي و انباري اختصاصي و مجهز به آيفون تصويري است. قدمت بنا حدود 30 سال و آپارتمان مورد ارزيابي با مصالح نسبتاً مرغوب بازسازي شده است. نظريه كارشناسي: با عنايت به كليه عوامل زماني و مكاني و ديگر عوامل موثر ارزش شش دانگ آپارتمان صداذكر بدون احتساب هر گونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و فارغ از مشكلات احتمالي ثبتي و انتقالي مترتب بر آن در زمان ارائه گزارش برابر با 47/000/000/000ريال معادل چهار ميليارد و هفتصد ميليون تومان تعين و تقديم مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/20 ساعت 10/00 الي  10/30صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي خود را ازطريق كارت عابربانك به واحد مزايده تحويل نمايند؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت10 الی10:30