فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران شهران شمالی

44000000000

توضیحات

9909982163700264

140068460000433829
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده تقسيم تركه

مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

*تقسيم تركه*

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0001205/ج1 مبني بر تقسيم تركه متوفي به شماره  پلاك ثبتي 1322/2041 و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (مهران همتي زاده – هلن همتي زاده – الهام همتي زاده – سكينه پناهي فر – پيام همتي زاده) در ضمن پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده مالكين است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده با شماره اجرايي 00001205/1  در خصوص ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 1322/2041 كه به علت اعتراض به نظريه كارشناسي، به هيئت كارشناسان مركب از امضاء كنندگان ذيل گزارش ارجاع گرديد، كارشناسان منتخب پس از آگاهي از موضوع و مطالعه اسناد پرونده، در حضور طرفين نسبت به بازديد از محل مورد نظر اقدام كه نتيجه و نظريه كارشناسي به شرح ذيل به استحضار مي‌رسد: نشاني و موقعيت ملك: تهران،شهران شمالي،بلوار نيما يوشيج،نبش كوچه 8 غربي،پلاك4،طبقه اول،واحد1 مشخصات ثبتي ملك: بنا بر رونوشت مدارك مندرج در پرونده و ابرازي از جمله سند مالكيت به شماره چاپي 939143 عبارت است از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان به مساحت 107.10 (يكصد و هفت متر و ده دسي مترمربع) قطعه دوم تفكيكي واقع در طبقه همكف به شماره 2041 فرعي 1322 اصلي مفروز از شماره 599 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 كه سند مالكيت به شماره ثبت 143243 صفحه 170 دفتر 807 به نام آقاي علي اكبر همتي زاده ثبت و صادر گرديده است. بر اساس رونوشت گواهي پايان كار ساختمان به شماره گواهي 52167217 مورخ 29/5/93 صادر شده از شهرداري منطقع 5 تهران پلاك مذكور در پهنه R122 واقع شده و مساحت عرصه ملك 391.62 مترمربع ذكر شده است. توضيح اينكه هرگونه احراز مالكيت به موجب استعلام از ثبت مي‌باشد. مشخصات ملك در زمان بازديدعبارتست از: ساختمان با قدمت بيش از 25 سال ساخت كه در سمت جنوب معبر واقع شده و شامل يك طبقه زيرزمين،يك طبقه همكف و دو طبقه فوقاني مجموعا 6 واحد است. ساختمان با اسكلت بتني،نما سنگ،پنجره ها فلزي ، زيرزمين با سطح موزاييك و بدنه سيمان شده و راه پله با سطح سنگ شده است. آپارتمان داراي پذيرايي،دو اتاق با كفسازي موزاييك و موكت شده،آشپزخانه با كابينت بدنه فلزي و حمام و سرويس بهداشتي با سطح سراميك و بدنه كاشي قديمي شده است. سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش موتورخانه و شوفاژ است. آپارتمان داراي انشعاب آب و گاز مشترك و انشعاب برق مجزا است. ساختمان فاقد آسانسور مي باشد توضيحات: ( در صورت لزوم با دستور مقام محترم قضائي، در خصوص آن نيز پس از اجراي تشريفات قانوني، بررسي و اظهارنظر مجدد صورت خواهد پذيرفت.) مسئوليت گزارش حاضر به لحاظ صحت اطلاعات و ادعاهاي مندرج در آن و مفروضات مبناي تهيه آن بر عهده ارائه دهنده اطلاعات مذكور مي باشد. در نتيجه مسئوليت كارشناس منتخب اظهار نظر در خصوص قرار ارجاع امر كارشناسي از جانب شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح تهران ميباشد. انعكاس اظهارات طرفين دعوي در گزارش الزاماً به منزله تائيد و يا پذيرش از جانب كارشناس منتخب نميباشد. به استفاده كنندگان از گزارش حاضر توجه داده ميشود كه اين گزارش در جهت قرار ارجاع امر كارشناسي صادره از جانب شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح تهران موضوعيت دارد. توضيحات: نظريه كارشناسي مذكور در گزارش حاضر، بر اساس ميزان تصوير مستندات ارائه شده (به شرح متن گزارش كارشناسي حاضر) تعيين گرديده است. نظريه كارشناسي مذكور در گزارش حاضر، بدون لحاظ كردن هرگونه ديون و تعهدات احتمالي ملك معرفي شده به افراد حقيقي يا حقوقي، سازمانها، بانكها، شهرداريها و ارگانها مي باشد. رسيدگي انجام شده محدود به ” مدارك و اطلاعات ارائه شده در پرونده و ارائه شده در چهارچوب قوانين و مقررات حاكم و عرف جاري بوده و مسئوليت ” صحت، اعتبار، اصالت، جامعيت مدارك و اطلاعات ” به عهده ارائه دهندگان مي باشد. بديهي است، چنانچه پس از ارائه اين گزارش، مدارك و اطلاعات قابل اتكاي ديگري ارائه شود، به نحوي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد، مسئوليتي متوجه اقدامات انجام شده و نظريه صادره نبوده و رسيدگي به آنها خارج از محدوده است. در صورتيكه هر يك از بندهاي فوق الذكر عملي نگردد و يا مستندات قابل پذيرش مغاير با موارد صدرالاشاره ارائه گردد؛ مبلغ تعيين شده در گزارش حاضر (پس از ابلاغ موضوع به كارشناس منتخب و بررسي هاي لازم) مستلزم تجديد نظر خواهد بود. نظريه كارشناسي :با توجه به جميع موارد مطروحه فوق، موقعيت، مساحت، شرايط زماني و مكاني و ساير عوامل و شرايط مؤثر در قضيه از جمله وضعيت ظاهري ساختمان و مصالح به كار رفته و تأسيسات منصوبه و در صورت صحت مدارك ابرازي ، به نظر اينجانبان ارزش شش ‌دانگ عرصه واعيان آپارتمان معرفي‌شده با شرايط فوق الذكر در تاريخ بازديد و تنظيم گزارش فارغ از هرگونه موانع ثبتي و قانوني و ديون و تعهداتي كه ممكن است به اشخاص حقيقي و حقوقي وجود داشته باشد و به شرط داشتن قابليت نقل و انتقال، بر اساس پايه مزايده به مبلغ 44/000/000/000ريال معادل چهار ميليارد و چهارصد ميليون تومان تعيين و ارزيابي مي‌گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/09/22 ساعت 10/30 الي 11 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت10:30 الی11