فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران شمس اباد

21530000000

توضیحات

9409980241700045

140068460000418068
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی 9902749/120/ج1 -از شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران  -داد نامه9601126 مورخه    1396/09/20-اجراییه 9700295مورخ 97/7/15 محکوم له خانم  زهرا  زالی  فرزند ابراهیم – محکوم علیهما  آقای اکبر زالی -خانم بلقیس  اکبر  شهرستانی – آقای رضا زالی فرزند ابراهیم  موضوع  تقسیم  ترکه مازاد برثلث پلاک  ثبتی 2842 / 44و45 اصلی مفروض و باقیمانده از فرعی از اصلی یاد شده واقع در بخش 11تهران  به شرح کارشناسی  ذیل  می باشد

آدرس ملک: تهران – شمس آباد خیان ریحانی کوچه صباح شرقی بلوار توکل(سامان) کوچه افتخار شرقی پلاک 7 کد ملک ۴9693006 ) پلاک آب 33763/02600 قرار صادره کارشناسی : ارزیابی ششدانگ  ملک مسکونی به پلاک ثبتی

قرار کارشناسی

اصلی واقع در بخش 1۱ تهران. اسناد مدارک ابرازی: عطف به تصور نامه اداره ثبت نارمک  به شماره ۱۳۹۷۸۵۶۰۱1۵1۰8۴۵۴0 ورخ

1/12/97

اسناد و مدارک ابرازی

عطف به تصویر نامه اداره ثبت نارمک به شماره 139785601151084540 به تاریخ 1/12/97 در رابطه با سند ششدانگ یک باب خانه سمت غربی به مساحت 231/20مترمربع قطعه دوم به پلاک ثبتی 2842 / 44و45 اصلی مفروض و باقیمانده از فرعی از اصلی یاد شده واقع در بخش 11تهران ذیل ثبت 159950 صفحه 438دفتر 494به شماره چاپی 16085بنام اقای ابراهیم زالی صادر و تسلیم سپس بنای احداثی بموجب صورتمجلس تفکیکی 9/12/77-58639 به سه دستگاه اپارتمان تفکیک  و به دفتر خانه 481 تهران فرستاده شده است حدود مشخصات ملک طبق تصویر صفخه چهارم سند ابزاری شمالا به طول 8 متر به قطقهکه فعلا پالک عمومی شده شرقا به طول

۲9سر قطعه جنوبا  بطول ۸ متر خیابان دوازده متری غربا با طول ۲۹ متر به قطعه ….. و عطف به تصویر سامانه  طرح تفصیلی شهرداری تهران ملک موصوف به شماره بلوک ۴9۶9۳۰۰6 و پهنه ملک R122 ملک در محدوده بافت نا پایدار بافت فرسوده قرار ندارد………

(بررسی اصالت نامه استعلام ثبتی و سند ابرازی میزان مالکیت اشخاص در صلاحیت مقام محترم قضایی میباشد )

مشاهدات محلی:

ملک مورد تعرفه بصورت شمالی با  بر 8 متربه گذر ضلع جنوبی و ضلع شمالی ملک کناری به چشم انداز پارک دارای زمینی به مساحت 20  /231مترمربع

دارای سه طبقه اعیانی  به همراه زیر زمین ، قدمت ساختمان در قسمت زیر زمین و هم کف بالاتر  از ۳۵ سال ساخت و طبقات اول و دوم طبق پروانه اضافه اشکوب  حدود ۲۵ سال ساخت، نما از سنگ، زیرزمین شامل موتورخانه بخش مسکونی شده مشتمل  در فضای هال با کفسازی سرامیک و اشپزخانه  کوچک  کابینت  فلزی و حمام و سرویس سرهم به درزمان بازدید در سکونت خانم زهرا زانی مشاهده شد، طبقه همکف شامل یک واحد مسکونی بوده مشتمل بر سه اتاق خواب، هال و پذیرای کفسازی سرامیک ، آشپزخانه اپن با کاینت کفسازی سرامیک و بدنه کاشی حمام با توالت فرنگی و سرویس بهداشتی ایرانی در زمان بازدید مورخ 24/6/1400

حسب اظهاردر سکونت مستاجر بود طبقه  اول شامل دو اتاق با کفسازی سرابیک وهال وپذیرایی با کفسازی  سرامیک و دسترسی به  بالکن اشپزخانه اپن با کابینت درب چوبی و بدنه  فازی و کفسازی سرامیک و بدنه  کاشی ، حمام با توالت فرنگی و سرویس بهداشتی ایرانی و حسب اظهار در سکونت آقای اکبرزای و خام بلقیس اکبر شهرستانی است طبقه دوم شامل ودو اتاق و هال و بذیرایی با کفسازی  سرامیک و اشپزخانه با کابینت و کفسازی سرامیک و بدنه کاشی ، حمام و سرویس بهداشتی ایرانی و حسب اظهار  سکوت آقای رضا زالی و خانواده ایشان  میباشد سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش شوفاژ آیفون معمولی ضمنا ملک دارای انشعابات آب و گاز مشاع و 4 کنتور برق شهری است.

حدود مشخصات ملک طبق  تصویر صفحه چهارم سند ابرازی ، شمالا به طول 8 متر به قطعه که فعلا پلاک عمومی شده  و شرقا به طول 8 متر به خیابان دوازده متری .غربا به طول 29 متر به قطعه.. لازم به ذکر است علف به تصور استعلام از سامانه  طرح تفصیلی شرداری تهران ملک موصوف به شماره  بلوک ۴9۶۹۳0۰6 و پهنه ملک  R122 ملک و محدوده بافت ناپایدار بافت فرسوده قرار ندارد… لازم به توضیح است حسب مندرجات استعلام ثبتی ملک یاد شده  دارای امور مجلس تفکیکی شماره ۵۸۶۳۹ مورخ

۱۳۷۷/۱۲/۱

به 3 اپارتمان تفکیک شده ولی حسب اظهار تازمان بازدید مورخ

24/6/1400 ایجانب سند مجزای اپارتمان ها  صادر نشده است

 نظریه  کارشناسی

با توجه به عوامل موثر در قضیه و مراتب یاد شده  و در نظر گرفتن وضعیت معاملاتی روز نوسانات قیمت تاریخی بررسی 24/6/1400) با عنایت به قدمت ساختمان و نفری موقعیت و مساحت سندی ملک 20 /231متر مربع و بر 8ملک به گذر ضلع جنوبی  وضعیت ملک در استعلام از سامانه طرح تفصیلی و شرط بدون معارض بودن و نداشتن موانع قانون انتقال سند بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهی  به اشخاص حقیقی و حقوقی و دوایردولتی و غیردوانی بانک ها و  شهرداری بدون در نظر داشتن هر نوع بازداشت و فارغ ازمالکیت تشخاص درملک یاد شده به نظر اینجانب  ارزش ششدانگ ملک مسکونی به پلاک ثبتی 2842/44″45 اصلی جهت اجرای احکام

جمعا بمبلغ دویست و پانزده میلیارد وسیصد میلیون ریال معادل بیست و یک میلیارد پانصدو سی  میلیون تومان (21530000000) پیشنهاد و اعلام می کرد . در صورت ارایه هرگونه اسناد مثبته  از سوی طرفین دعوی و به دستور مقام محترم قضای گزارش قابل بازنگری خواهد بود )

 تاریخ مزایده1400/09/10 ساعت13 الی 13/30در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/10ساعت13 الی13:30