فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران سهروردی شمالی

60000000000

توضیحات

140068920001556445

140068460000432211
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده فروش ملک ( اموال غیر منقول )

به موجب  پرونده کلاسه بایگانی 0000586 محکوم لهخانم ژینوس عالمی خالدی فرزند نصرت اله و محکوم علیه  خانم شیما ، فرشته و شیلا فرشباف سرکندی و شهین سیاح  درخصوص دستور فروش ملک 95795 فرعی از 6977 اصلی قطعه 1 تفکیکی بخش 2 ثبتی تهران

آدرس و موقعیت ملک: تهران، سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی، خیابان 18، پلاک 4، سمت شمال طبقه اول

مشخصات ملک: آپارتمان مورد تعرفه به شماره پلاک ثبتی 95795 فرعی از 6933 اصلی، قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک 8314 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 ثبتی تهران با کاربری مسکونی در آدرس موصوف استقرار دارد، ساختمان مادر به‌صورت یک بر در سمت غرب کسر از خیابان هجدهم خیابان شهید قندی شامل 6 واحد مسکونی با اسکلت فلزی نمای سیمان احداث شده است، ساختمان اداری راه‌پله مشاعی جهت دسترسی به طبقات بوده و فاقد آسانسور می‌باشد، ملک با کد شناسایی 016-10356 طبق مندرجات سامانه شهرسازی شهرداری تهران در طرح تفضیلی جدید شهر تهران در پهنه R251 قرار دارد و مساحت زمین ملک مادر طبق نقشه 372/77 مترمربع با 100‌% پوشش پهنه قید گردیده است.

آپارتمان مورد تعرفه به مساحت 107/78 مترمربع در سمت شمال طبق اول واقع شده و دارای سالن پذیرایی به انضمام شومینه و دو اتاق‌خواب با کف‌پوش پارکت و پوشش دیوار گچ و رویه رنگ، آشپزخانه با کابینت و کف‌پوش سنگ پوشش دیوار کاشی، سرویس بهداشتی ایرانی و حمام به‌علاوه توالت فرنگی با سقف کاذب و کف‌پوش سرامیک و پوشش دیوار کاشی می‌باشد، سیستم گرمایشی از نوع موتورخانه مرکزی و سرمایش از نوع کولر آبی بوده و دارای یک واحد پارکینگ، یک باب انباری، آیفون تصویری و انشعاب آب و گاز مشترک و انشعاب برق مستقل و دایر است.

5) نظر کارشناسی:

با ملحوظ داشتن مطالب فوق‌الذکر و با عنایت به تحقیقات میدانی، موقعیت استقرار، کاربری، مساحت، قدمت حدود 30 سال و کیفیت بنا، قیمت روز شش‌دانگ آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 95795/6933 قطعه یک تفکیکی، مفروز و مجزی شده از پلاک 8314 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 ثبتی تهران به مساحت 107/78 مترمربع، به انضمام یک واحد پارکینگ و یک باب انباری به شرح توضیحات فوق‌الذکر با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرایی آن، بدون احتساب هرگونه دیون و بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بانک‌ها، امور مالیاتی و شهرداری و فارغ از هرگونه احراز مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و در صورت صحت و اصالت اسناد و مدارک ارائه شده و صرف‌نظر از هرگونه جابجایی، تداخل و تعارضات ثبتی و لغزیدگی و درصورتی‌که طبق قوانین جاری کشور، سایر مسائل، سوابق ثبتی، حقوقی و شرعی مرتبط منعی جهت نقل‌وانتقال قطعی سند مالکیت ملک مورد ارزیابی نداشته و بلاعوض باشد، به مبلغ 60.000.000.000 ریال معادل شش میلیارد تومان برآورد و اعلام می‌گردد.

پلاک فوق از طریق مزایده  روز یکشنبه راس ساعت 8/30 صبح  مورخ  1400/09/14در اتاق مزایده واقع در تهران خ شیخ بهائی شمالی 12 متری اول اتاق مزایده مجتمع قضائی صدر طبقه اول به فروش میرسد ملک در رهن یا توقیف نمی باشد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخص حقیقی و حقوقی  که بالاترین قیمت  پیشنهادی را ارائه نماید  بعنوان برنده مزایده  تلقی میگردد و ده درصد بهاء(اخرین مبلغ پیشنهادی )فی المجلس از برنده مزایده  اخذ و مشارالیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده  الباقی ثمن رادر صندوق دادگستري توديع و فیش انرا ضم پرونده  نماید و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي اجرایی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد ، ضمناً طالبين در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل از حلول مزايده با ارائه كارت شناسائي معتبر به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملك مورد مزايده داده شود. و ضمنا این اجرا هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه ملک ندارد/

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی شهید صدر تهران – نعیمی 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت8:30