فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران سعادت اباد

53500000000

توضیحات

9809980210300203

140068460000435966
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

  مزایده پلاك ثبتي31648فرعي از 116 اصلي قطعه 4 تفكيكي بخش 11تهران شماره بایگانی :      0000100

بنام خدا

بموجب دادنامه اصداری از سوی شعبه 181 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي بعثت تهران،، محکوم له: سيده آيلين سلطانيان محکوم عليه: حسام رنجبر – حسين سلطانيان موضوع لازم الاجرا: محكوميت مدني- حكم به پرداخت وجه نقد که  محكوم عليه محكوم است به موجب درخواست اجراي حكم و شماره دادنامه غیاابی 9909970210300878 مورخه محكوم عليهم به میزان سهم خویش از ملک  محكومند به  پرداخت مبلغ 4/500/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و نیز خسارت دادرسی به مبلغ 155/500/000  ریال و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 96/12/7 تا زمان اجرای حکم مجموعا به میزان 17/245/299/476در حق محکوم له و نیز پرداخت هزینه نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت..که میزان بدهی محکوم علیه  آقای حسام رنجبر به میزان 8/622/649/738 ریال در حق محکوم له و مبلغ 431/132/869 ریال  بابت نیم عشر دولتی  بر همین اساس پلاک ثبتی  تعرفه شده از سوی محکوم علیه به شماره  ثبتي31648فرعي از 116 اصلي قطعه 4 تفكيكي بخش 11تهران توقیف و پس از سیر مراحل قانونی  از طریق کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردید:

ارزيابي آپارتمان به پلاك ثبتي31648فرعي از 116 اصلي قطعه 4 تفكيكي بخش 11تهران به محل مورد نظر واقع در تهران سعادت اباد سرو غربي 20 متري آسمان آسمان 3 شرقي پلاك 88 مراجعه گرديد. پس از بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي به شرح ذيل به استحضار مي رساند. مشخصات ثبتي ملك: 1-طبق سند ابرازي به شماره چاپي410120 96/ج شش دانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي31648فرعي از 116 اصلي قطعه 4 تفكيكي مفروز از 63516 فرعي از اصلي مذكور بخش 11 حوزه ثبت ملك سعادت اباد واقع در سمت شرق طبقه يكم به مساحت يكصد و هفت متر و هفتاد و شش دسيمترمربع كه دو متر و چهار دسي متر مربع آن بالكن و چهار متر و نود و سه دسي متر مربع بناي پيشرفته به فضاي خيابان است. بانضمام پاركينگ قطعه 9به مساحت 12 متر مربع واقع در طبقه زير زمين با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن. مشخصات ملك : يك دستگاه آپارتمان واقع در شرق طبقه اول يك ساختمان شش طبقه جنوبي مي باشد.واحد فوق شامل 2 اتاق خواب ،هال و پذيرائي و سرويس بهداشتي و حمام،كف اتاق ها و هال و پذيرائي بصورت سراميك،كف آشپزخانه و سرويس ها از جنس سراميك ،پلاستر ديوار و سقف اتاقها و هال از گچ با رويه رنگ اميزي شده مي باشد.داراي سيستم گرمايشي شوفاژ و سيستم سرمايشي كولر آبي مي باشد.(عكس نماي ساختمان پيوست گزارش مي باشد.) بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي ،استعلام ثبتي ،واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ،وكالتنامه و ….و در رهن يا بازداشت بودن ملك ،وجود هرگونه تعارض ، تداخل ثبتي يا لغزش با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد. نظريه كارشناسي: با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن كليه عوامل موثر ارزش ششدانگ عرصه و اعيان آپارتمان به پلاك ثبتي31648فرعي از 116اصلي بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و …و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و … به نظر اينجانب 53/500/000/000 ريال (پنجاه و سه ميليارد و پانصد ميليون ريال)پنج ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون تومان برآورد و اعلام نظر مي گردد.

 

 

. حالیه مقرر گردید مطابق ماده 51قانون اجرای احکام مدنی 161سهم  از هزار سهم  از  پلاك ثبتي31648فرعي از 116 اصلي قطعه 4 تفكيكي بخش 11تهران یا  16 سهم از100سهم پلاك ثبتي31648فرعي از 116 اصلي قطعه 4 تفكيكي بخش 11تهران  در روز  دوشتبه    تاریخ  1400/09/29  از  ساعت 11/30 الی 12/30 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین  قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ  10%  از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت البلاغی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 %  ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد  .  کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند  5  روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد .%

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت11:30 الی12:30