فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران دروس شمیران

895000000000

توضیحات

9909982208000571

140068460000425662
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موچب پرونده اجرایی/122/ 0000049 ج2- از شعبه 122 دادگاه حقوقی تهران -داد نامه  9901740 مورخه  99/11/26    محکوم له خانم  خدیجه ساری زاده فرزند حسین – محکوم علیهما  آقای احسان ساری زاده  فرزند  حسین – خانم شیوا  ساری زاده فرزند حسین – آقای عباس  ساری زاده  فرزند حسین موضوع  تقسیم ترکه  پلاک ثبتی 37/1195مفروز ومجزی از 447 فرعی از اصلی بخش 11 تهران  به ارزش 895/000/000/000 ریال    به شرح ذیل  می باشد

قرار کارشناسی : ارزیابی قطعه ۲ غربی پلاک ثبتی شماره ۱۱۹۵ فرعی مفروز و باقی مانده از ۳۷ اصلی مفروز و مجزی شده از ۴۴۷ فرعی از اصلی مزبور واقع در دروس شمیران بخش ۱۱ تهران

۲/مدارک ابرازی :

تصویر پروانه ساختمان شماره ۱۸۷۹۶ صادره توسط شهرداری منطقه ۴ تهران

گواهی پایان کار ساختمان شماره ۴۲۱۳۱۱۶۲ مورخ ۱۲/۹۴/۱۳۹۶صادره توسط شهرداری منطقه ۴ تهران

تصویر سند مالکیت شماره چاپی ۱۵۱۹۵۹ سری ب

۴ وضعیت ثبتی ملک :طبق تصویر سند مالکیت ابرازی فوق الذکر که در تاریخ ۱۳۶۸/۰۶/۲۳ نسبت به شش دانگ به نام حسین ساری زاده ثبت، صادر و تسلیم گردیده است، و وضعیت ثبتی ملک عبارت است از:شش دانگ قطعه ۲ غربی به مساحت (۴۹۷/۶۸) چهارصد و نود و هشت متر و شصت و هشت دسی متر مربع پلاک شماره۱۱۹۵ فرعی مفروز و باقی مانده از ۳۷ اصلی مفروز مجزی شده از ۴۴۷ فرعی از اصلی مزبور واقع در دروس شمیران بخش ۱۱ تهران که طبق تقسیم نامه شماره ۲۰۴۶۹۰ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۱۹ دفترخانه چهل تهران در سهم اختصاصی مالک متن قرار گرفته است.

۵شرح بازدید: ملک تعرفه شده یک قطعه زمین با موقعیت شمالی نسبت به گذر ۱۵ متری به مساحت ۴۹۶.۶۸ متر مربع با بنایی احداثی در آن در سه طبقه همکف ،اول و دوم، با قدمت حدود ۳۳ سال ساخت، اسکلت بتنی ،دارایی انشعابات برق ،گاز، آب و تلفن ثابت، نمای خارجی دیوار جنوبی ملک سیمانی ،نمای جنوبی ساختمان از جنس سنگ ،پوشش کف حیاط و رمپ ورودی از جنس سنگ و حیاط مشجر با استخر روباز بوده و سیستم گرمایش شوفاژ (موتورخانه )و سرمایش از نوع کولر آبی می باشد. طبقه همکف به مساحت تقریبی ۲۸۲ مترمربع شامل سه باب انباری ،آشپزخانه با کابینت فلزی، تاسیسات ،سرویس بهداشتی ،حمام ،سونا خشک، سونا بخار، جکوزی، راپله پارکینگ و پوشش کف موزاییک بوده و طبقه اول شامل راه پله به مساحت تقریبی ۱۳/۵0 متر مربع و یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت تقریبی ۲۶۳/۵۰ مترمربع دارای هال و سالن پذیرایی، دو اتاق خواب مستر با سرویس بهداشتی فرنگی و حمام ،دو اتاق خواب ،آشپزخانه با کابینت چوبی و پوشش کف و دیوار از جنس سرامیک و سرویس بهداشتی ایرانی و روشویی، دارای شومینه، پوشش دیوارها اندود گچ و رنگ می باشد. طبقه دوم شامل راه پله به مساحت تقریبی ۱۳/۵۰ متر مربع و یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت تقریبی ۱۹۶ متر مربع دارای هال و سالن پذیرایی، سه اتاق خواب،  آشپزخانه با کابینت چوبی ،تراس، سرویس بهداشتی و روشویی و حمام می‌باشد .ساختمان دارای پروانه ساختمان به شماره ۱۸۷۹۶ مورخ ۱۳۶۵/۰۱/۱۶ و گواهی پایان کار ساختمانی شماره ۴۲۱۳۱۱۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ صادره توسط شهرداری منطقه ۴ تهران میباشد.

نظریه کارشناسی: با توجه به توضیحات فوق الذکر ،موقعیت ملک ،شرایط حاکم بر بازار املاک، وضع موجود ،مساحت ملک، قدمت ساختمان ،نوع کاربری، مشخصات فنی ملک و ساختمان و سایر عوامل موثر بر قضیه  و فارغ از هرگونه ممنوعیت در نقل و انتقال قانونی، بازداشت احتمالی و هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و فارغ از کلیه نقل و انتقالات وکالتی و قولنامه ای، ارزش روز شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی مذکور، به مبلغ هشتصد و نود و پنج میلیارد ریال ۸۹۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال زیاد تعیین و اعلام می گردد.

تاریخ مزایده 1400/9/14 ساعت 10 الی 10/30   در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد  مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت10الی10:30