فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ کارگرشمالی

140000000000

توضیحات

9509982138100082

140068460000434617
شعبه 1 اجراي احكام مدني دادسراي ناحيه6 تهران

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول (نوبت اول)

به موجب پرونده ضبط وجه الوثاقه كلاسه 971503 صادره از شعبه سوم اجراي احكام کیفری دادسراي عمومی و انقلاب ناحيه شش تهران كه منجر به صدور دستور ضبط وجه الوثاقه به مبلغ 40/000/000/000 ریال گرديده شش دانگ ملك به شماره پلاک ثبتی 47148 فرعی از 3526 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 4656 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 3 تهران ملكي وثیقه‌گذاران آقای هوشمند غلامی قمصری فرزند اسداله و خانم مهناز نامور اردبیلی فرزند صابر (هریک مالک سه دانگ مشاع) به نشانی: تهران خیابان کارگر شمالی خیابان فرشی مقدم (شانزدهم) خیابان فجر یک، انتهای خیابان بیست و پنجم پلاک یک طبقه همکف توسط كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل ارزيابي و مقرر گرديده در روز شنبه مورخه 1400/09/20 از ساعت 9/30 الي 10 صبح در محل اجراي احكام مدنی اين دادسرا از طريق مزايده حضوري بفروش برسد. مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع و به كساني كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. ضمناً في المجلس 10 درصد از قيمت پيشنهادي از برنده مزايده اخذ و به حساب 2171299041006 نزد بانك ملي شعبه هفت تیر کد 444 واريز خواهد شد و خريدار موظف است باقيمانده ثمن مورد مزايده را ظرف يكماه پرداخت نمايد در غير اينصورت بدواً هزينه هاي انجام شده از سپرده اخذ و الباقي به نفع دولت ضبط مي گردد. ضمنا متقاضی شرکت در مزایده می بایست پنج روز قبل از برگزاری مزایده درخواست خود را جهت بازدید از ملک به این اجرا ارائه نماید.

وضعیت ثبتی: 1) – براساس تصویر از سند مالکیت دفترچه‌ای، سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به مساحت 194/8 متر مربع قطعه اول تفکیکی به شماره 47148 فرعی از 3526 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 4656 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 3 تهران به انضمام سه دانگ مشاع از شش دانگ دو واحد پارکینگ قطعه دو واقع در مرکز زیرزمین جنوب انباری‌ها و قطعه سه واقع در شرق زیرزمین هر یک به مساحت 11 متر مربع و سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب انباری قطعه سوم تفکیکی به مساحت 24/48 متر مربع با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین‌نامه اجرایی آن که در تاریخ 1387/08/05 در صفحه 131 دفتر  1139 به شماره ثبت 173343 به نام آقای هوشمند غلامی قمصری ثبت و سند صادر گردیده است.

2) – براساس تصویر از سند مالکیت دفترچه‌ای، سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به مساحت 194/8 متر مربع قطعه اول تفکیکی به شماره 47148 فرعی از 3526 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 4656 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 3 تهران به انضمام سه دانگ مشاع از شش دانگ دو واحد پارکینگ قطعه دو واقع در مرکز زیرزمین جنوب انباری‌ها و قطعه سه واقع در شرق زیرزمین هر یک به مساحت 11 متر مربع و سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب انباری قطعه سوم تفکیکی به مساحت 24/48 متر مربع با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین‌نامه اجرایی آن که در تاریخ 1387/08/05 در صفحه 134 دفتر  1139 به شماره ثبت 173344 به نام خانم مهناز نامور اردبیلی ثبت و سند صادر گردیده است.

مشخصات گواهی پایان‌کار ساختمان: با توجه به تصویر برگ پایان کار ساختمان به شماره 2/22911 مورخ 1360/09/16 موجود در پرونده ، کل پلاک ثبتی 3526/4656 دارای زیر زمین به مساحت 228/5 متر مربع به منظور استفاده پارکینگ، تاسیسات، انباری‌ها، سرویس بهداشتی و طبقه همکف به مساحت 228/5 مترمربع یک واحد مسکونی و طبقه اول به مساحت 230 متر مربع یک واحد مسکونی و کل زیربنای  طبقات 687 متر مربع و مساحت پارکینگ 118 متر مربع صادره از شهرداری منطقه شش تهران است.

مشخصات کل ساختمان و آپارتمان مورد کارشناسی: ‌آپارتمان مورد کارشناسی در طبقه همکف یک مجموعه دو واحدی در سه طبقه شامل زیرزمین با فرش کف موزائیک و بدنه سیمان به صورت پارکینگ‌ها و انباری‌ها و اتاق تأسیسات و درب پارکینگ ریموت دار و طبقات همکف و اول هر کدام یک واحد مسکونی و جمعاً دو واحد مسکونی در یک قطعه زیرزمین به مساحت 403/91 متر مربع با نمای ساختمان سنگ و درب و پنجره‌ها فلزی و در قسمت شمالی کوچه و راه پله‌ها با فرش کف و بدنه سنگ و نرده فلزی با قدمت حدود چهل سال با کد نوسازی 15008012 قرار دارد.

آپارتمان مورد کارشناسی در طبقه همکف به صورت سالن پذیرایی با فرش کف سرامیک و بدنه گچ و رنگ و پنجره‌های فلزی و آشپزخانه اپن با فرش کف سرامیک و بدنه کاشی و کابینت و هال خصوصی با فرش کف سرامیک و بدنه گچ و رنگ و سرویس بهداشتی ایرانی با فرش کف سرامیک و بدنه کاشی و روشویی و سه اتاق خواب با فرش کف لمینت  و بدنه گچ و رنگ و کمد دیواری و حمام با فرش کف سرامیک  و بدنه کاشی و دوش و توالت فرنگی و یک انشعاب برق اختصاصی و آب و گاز اشتراکی با گرمایش از موتورخانه و رادیاتور فولادی و سرمایش کولر آبی با قدمت حدود چهل سال می‌باشد. (در زمان کارشناسی مالکین در آپارتمان مورد کارشناسی سکونت داشتند)

نظریه کارشناسی: با توجه به وضع و موقعیت ملک و قدمت بنا که حدود چهل سال است و عوامل موثر در این رابطه و بدون در نظر گرفتن هر گونه تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، بانکها و غیره ارزش متعارف روز ششدانگ عرصه و اعیان ملک صدرالاشاره در طبقه همکف به مساحت 194/8 متر مربع با دو واحد پارکینگ و دو باب انباری به پلاک ثبتی 3526/47148 واقع در بخش سه تهران برابر با مبلغ 140/000/000/0000 ريال (معادل چهارده میلیارد تومان) برآورد و اعلام می گردد.

 

مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه 1 اجراي احكام مدني دادسراي ناحيه6 تهران – مرتضي صالحي مرزيجراني

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت9:30الی10