فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ کارگرشمالی

4401624193

توضیحات

9509980227200490

140068460000430141
اجراي احكام شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 960289/ج

به موجب  اجرائیه  صادره  به شماره 950502  مورخ  96/11/14    آقای  آرش آزادمهر  محکوم است به پرداخت مبلغ  3/977/756/375  ریال بابت محکوم به در حق محکوم له سازمان صدا و سیما و مبلغ  423/887/818 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که درراستای وصول محکوم به حسب تقاضای محکوم له  پلاک ثبتی  شماره  60815 فرعی از 3526 اصلی  واقع در بخش  03  تهران متعلق به محکوم علیه  توقیف و  توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارش ششدانگ 50/900/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. 

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: آرش آزادمهر

2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی و کاربری آن: تهران – خيابان كارگر شمالي- خيابان 18 – پلاك 31 – طبقه چهارم شرقي – واحد 8.

مورد بازديد در طبقه 4 يك مجتمع مسكوني ده واحدي قرار دارد. مشتمل بر 7 طبقه – اسكلت بتني – زير زميني با كاربري انباري و پاركينگ – طبقه همكف شامل لابي و پاركينگ و 5 طبقه فوقاني مسكوني دو واحدي در هر طبقه است. واحد فوق در شرق طبقه چهارم قرار دارد. تاريخ اخذ پروانه ساختماني 24/2/92 و تاريخ پايانكار 2/4/94 است.

آپارتمان شامل 2 اطاق خواب در قسمت شمال كه از نور گير نور دارد – آشپزخانه اپن در قسمت شمال غرب سالن – سالن در قسمت جنوب بنا كه از حياط نور دارد – سرويس بهداشتي و حمام فرنگي – كف سالن سنگ مرمريت معمولي – ديوار ها بخش كمتر كاغذ ديواري و بقيه رنگ روغن كرم – كف اطاق ها پاركت – سرويس ها با كف سراميك و بدنه كاشي كاري ايراني – پنجره pvc  دو جداره – درب هاي داخلي روكش دارد با چارچوب فلزي – كابينت آشپزخانه از نوع MDF براق و صفحه كرين – در جنوب غربي سالن تراس قرار دارد. داراي پاركينگ به مساحت 8/10 متر مربع و انباري به مساحت 04/5 مترمربع در زير زمين – نماي ساختمان تركيب اجرا با سنگ قيچي و چهل كرم ساده پوشش شده است.زير زمين با كف و ديوار سنگ و سقف سفيدكاري – مجموعه داراي آسانسور – آب مشاع – برق و گاز با كنتور جداگانه شهري است. گرمايش با پكيج گازي ايران رادياتور و سرمايش با كولر آبي و كولر گازي مي باشد. عرصه ملك 400 متر مربع و شماليست. شمالا 33و13- شرقا و غربا 30 متر همگي به ملك مجاور و جنوبا 33و13 به گذر است. پهنه فعلي ملك 122R و كد نوسازي ملك 019-15296 است.

3-وضعیت ثبتی:يك دستگاه آپارتمان به مساحت 112/91متر مربع پلاك ثبتي 60815 فرعي از 3526 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 4164 قطعه 4 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 3 ثبتي تهران مورد ثبت شماره 225283 صفحه 47 دفتر املاك 1530 حوزه ثبتي وليعصر تهران به شماره چاپي 841275 سري د سال 93 مسئوليت اصالت سند ابرازي با ابراز كننده مي باشد.

برابر سند شماره 31538 مورخ 15/10/94 دفترخانه 826 تهران به خوانده پرونده انتقال يافته است.

 

4-مورد مزایده 0/518 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مذکور می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را به مبلغ پایه مزایده 4/401/624/193 ریال تعین نموده است .

مقرر گردید ملک  مذکور در تاریخ  1400/09/15   در روز    دوشنبه      از ساعت 09/00  الی 09/30  در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در خیابان سپهبد قرنی نبش سمیه از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک  مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیج  تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت9الی9:30