فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ پیروزی

72000000000

توضیحات

9909980231900776

140068460000419418
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

درخصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی 0001191  صادره از شعبه 154 دادگاه عمومی تهران فی مابین آقای حمیدبنویدی با وکالت آقای مسعود خداوردی و رضا بنویدی و غیره به موجب دادنامه 1946-99 مورخ 99/12/26 به خواسته تقسیم ترکه و فروش مال به پلاک ثبتی 4476/68544 مفروز  از 679 ثبت پیروزی که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است .ششدانگ عرصه و اعیان ملک به پلاک ثبتی 4476/68544 بخش 7 تهران به شماره ثبت 211864 دفتر جلد 1289 صفحه 529 به آدرس : تهران – پیروزی – نبرد شمالی بن بست مهناز پلاک 23 – کد نوسازی 072-28950 به مساحت 149/58 متر مربع مفروز و مجزی از 679 شمالاً بطول شش متر و پنجاه وسه سانتی متر به قطعه 2 تفکیکی پلاک 55270 شرقاً بطول بیست و یک متر و هشتاد سانتی متر به قطعه 78 تفکیکی پلاک 54600 جنوباً اول بطول یک متر ونیم پنج به میدان دوم بطول پنج متر ونیم به قطعه 80 تفکیکی پلاک 54969 فرعی از 4476 غرباً به طول بیست و سه متر به قطعه 80 تفکیکی پلاک 54969 فرعی 4476 شمالی – در منتهی الیه بن بست مهناز به صورت قواره تودلی با اعیانی احداثی قدیمی حدود چهل و پنج سال دو طبقه همکف و اول مجموعاً 180 متر مربع نماسنگ پنجره ها پروفیل آهن شیشه خور بخش جنوبی عرصه به حیاط اختصاص داردبا کفپوش موزاییک دیوار سنگ درب به گذر پروفیل و ورق آهنی دو لنگه بخش جنوب غربی حیاط یک چشمه سرویس بهداشتی همکف شامل سالن و یک اطاق خواب و پله به طبقه اول و آشپزخانه که بخشی  به صورت زیر پله ودر شمال غرب پاسیو با سقف سبک مسقف ( مسقف) کفپوش سالن واطاق موزاییک و دیوار پوشش گچ و رنگ – کف آشپزخانه سنگ دیوار سرامیک و کابینت منصوبه فلزی پاگرد بین طبقه همکف و اول سرویس حمام احداث شده است طبقه اول …. شامل سالن و اطاق خواب دارای یک رشته انشعاب برق و گاز و آب می باشد فاقدگواهی پایان کار و به صورت مسکونی استفاده می شود با  توجه به مراتب فوق فارغ از هرگونه بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی وموانع ثبتی در انتقال عین و منافع و موارد ثبتی از جمله جابجایی – تعارض و تداخل با پلاک های مجاور و لغزیدگی ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک به پلاک ثبتی 4476/68544 بخش 7 تهران به مبلغ 72/000/000/000 ریال ارزیابی و مقررشد روزدوشنبه  مورخ1400/09/22 از ساعت9 الی 9/30 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در : تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد . چنانچه برنده مزایده به هردیلی در زمان بهای مزایده ار نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود .

داورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت9الی9:30