فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ پیروزی

65000000000

توضیحات

9909982168600474

140068460000440816
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجراییه صادره از شعبه 83 دادگاه عمومی و حقوقی تهران به شماره 140068390004617133مطروحه در اجرای احکام متمرکز شهید مدرس به کلاسه شماره 0000577/ج له عذرا و امیر و محمد و صدیقه همگی نیگجه فراهانی با وکالت خانم موسوی فرد  علیه محمود نیگجه فراهانی  به خواسته  تقسیم ترکه  و تقسیم حاصل از فروش ششدانگ  ملک به پلاک ثبتی 9646فرعی از 4476 اصلی به نشانی خیابان پیروزی خیابان نیروی هوایی خیابان شهید احمد زاده پلاک 6  می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردید

مشخصات ثبتی : برابر تصویر نامه شماره 9804 حوزه ثبت شرق تهران یک قطعه زمین به مساحت 157/50 متر مربع با حدود اربعه شمالا بطول 5/25 متر به خیابان 20 متری شرقا بطول 30 متر جنوبا بطول 5/25 متر غربا بطول 30 متر می باشد برابر تصویر دادنامه شماره 1439 مورخ 1380/8/22 یک باب مغازه مورد اجاره بخش 7 تهران به آدرس فوق پلاک 4 موضوع اجاره نامه رسمی شماره 6167  مورخ 1384/3/18 دفتر خامه 241 تهران ثبت شده است

مشخصات وضع موجود ساختمان : ملک مورد کارشناسی جنوبی می باشد که از سمت شمالی به کوچه احمد زاده به پلاک 6 بادسترسی فقط نفرو می باشد ساختمان بانمای سنگ اسکلت فلزی با طاق ضربی قئمت ساخت بیش از 40 سال ساخت دارای 1/5 طبقه روی همکف و در مجموع 2/50 طبقه می باشد واحد در طبقه همکف دارای هال و پذیرایی دارای یک اتاق خواب کف واحد موکت آشپزخانه بسته و با کابینت زمینی و هوایی فلزی دارا یحمام و سرویس بهداشتی دربهای داخلی چوبی می باشد یک اتاق خواب در بالای طبقه اول کف موزاییک و دیوار گچ کاری می باشد ساختمان با راه پله کف سنگ و دیوارها سفیدکاری سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی دارای یک اتاقک در حیاط ساختمان دارای انشعاب برق مجزا و گاز و آب مشترک میباشد ساختمان دارای زیرزمین قدیمی جهت انباری که دسترسی آن از طریق راه پله با مصالح بنایی در حیاط ساختمان و یک اتاقک در قسمت جنوبی حیاط به انضمام انباری در زیرزمین آن مشاهده شده است در ملک مذکور یک باب مغازه با تابلوی پروتئین 20 بابر حدود 3/35 متر از 5/25 متر عرض کل ملک مشاهده شده است که بنابه اظهارات ساکنین سرقفلی به غیر واگذار شده است

نظریه کارشناسی : با توجه به محل و موقعیت و وضعیت ملک و حدود ابعاد و در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی و بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهی احتمالی به هر یک از سازمانها ارگانها بانکها شهرداری و هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی و غیره ارزش کل ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی بدون در نظر گرفتن سرقفلی با کلیه مشاعات و مشترکات به مبلغ 65/000/000/000ریال برآورد و اعلام میگردد

مقرر است ملک فوق در تاریخ 1400/10/06 دو شنبه  ساعت 10 الی 11 صبح در اتاق مزایده در طبقه چهارم مجتمع قضایی شهید مدرس واقع در حکیمیه خیابان نشوه سازمان آب کوی امام حسین علیه السلام به فروش میرسد مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و اشخاصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 10درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده به صورت قبض سپرده اخذ خواهد شد و مابقی ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده دریافت  خواهد شد در غیر این صورت مزایده باطل و به وقت دیگری موکول می شود و مبلغ 10درصد پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از حلول مزایده نسبت به بازدی ملک به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مورد مزایده داده شود ضمنا متقاضیان  می بایست در بدو ورود به جلسه مزایده مبلغ 10 درصد را به صورت قبض سپرده به  همراه داشته باشند

دادورز اجرای احکام متمرکز شهید مدرس وثوق

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/06ساعت10 الی11