فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ پیروزی

57000000000

توضیحات

8909980000204591

140068460000438813
شعبه 1 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 1 تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :آگهی مزایده مرحله دوم

با توجه به پرونده اجرایی به شماره کلاسه 8909980000204591 این واحد اجرا قصد دارد در پلاک ثبتی به شماره 19137/4476 واقع در بخش 7 تهران ششدانگ در مالکیت  آقای رمضانعلی طهماسبی واقع در تهران خیابان پیروزی خیابان نبرد کوچه شهید ابدی پلاک 21  که با مشخصات موقعیت شمالی (درب ورود از حیاط ) با قدمت ساخت حدوداً 20 سال ساخت احداثی در 2/5  طبقه (بدون احتساب زیر زمین) با نمای سنگ گرانیت و پنجره ها پروفیل فلزی و شیشه با فرم هلالی و با استعلام از سامانه طرح تفضیلی تهران ملک مورد تعرفه دارای شماره شناسایی 29507026  و کد پستی 1766637551 طبق نظریه کارشناس امور ثبتی و املاک  بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهی به افراد حقیقی و حقوقی و شهرداری ،ارگانها ،بانک ها و ادارات و… جمعاً به مبلغ 57.000.000.000 ریال  تعیین و ارزیابی گردیده، نسبت به انجام مزایده اقدام نماید .زمان مزایده در تاریخ 1400/09/20 راس ساعت 10 صبح و محل مزایده واقع در شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه یک تهران به آدرس تهران خیابان شریعتی پل صدر خیابان الهیه پلاک 2 می باشد .مزایده از از قیمت پایه طبق نظر کارشناس شروع می شود و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد .متقاضیان باید مبلغ 10 درصد مبلغ پیشنهادی را به صورت نقد یا چک بانکی فی المجلس  به عنوان سپرده به قسمت اجرای احکام تسلیم و مابقی را حداکثر ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید پس از پرداخت کامل ثمن مزایده در موعد مذکور برابر مواد 43 و 45 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به انتقال سند بنام خریدار اقدام خواهد شد و هزینه های اجرا در صورت عدم پرداخت از ناحیه محکوم علیه از محل ثمن مزایده تامین خواهد شد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت10