فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران خ پاستور

120000000000

توضیحات

9909980228901300

140068460000418349
اجراي احكام شعبه 34 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول پرونده کلاسه34/0000088/ج  اجراي احکام مدني شعبه 34 دادگاه حقوقي – له خانم افسر السادات نوری  علیه خانم ها آذر و اعظم و احلام شهرت همگی نوری بروجردی    نظر به اينکه به موجب  شماره دادنامه 140068390002849004  مورخ 5/3/1400 به خواسته دستور فروش  پلاک  ثبتی 10  فرعی از 3832 اصلی واقع در بخش 3 تهران به نشانی تهران  –  میدان پاستور خیابان پاستور شرقی خیابان اردیبهشت بن بست کیقبادی پلاک 3 صادر گردیده است  کارشناس ششدانگ آن را 120/000/000/000 ریال ارزیابی نموده است

1-نام ونام خانوادگي صاحب ملک: سه دانگ مشاع از ششدانگ  متعلق به خانم افسر السادات نوري فرد و سه دانگ مشاع از ششدانگ نيز متعلق  به مرحوم آقاي محمد حسن نوري بروجردي می باشد  .

2-محل وقوع ملک و توصيف اجمالي و کاربري آن: یک ر قطعه زمين  بنايي نسبتاً قديمي در 3 طبقه مشتمل بر يك طبقه زير زمين به مساحت حدود 40 متر مربع و دو طبقه مسكوني روي آن هر يك به مساحت مفيد حدود 150 مربع احداث گرديده، هر يك داراي سالن، 2 اتاق، آشپزخانه و سرويس حمام و توالت بوده، كف واحد موزاييك و ديوارها و سقف گچ و نقاشي قديمي است. ساختمان با اسكلت نيمه فلزي و سقفهاي طاق ضربي احداث شده و آشپزخانه داراي كابينتهاي فلزي مي باشد. محل داراي انشعابات آب و برق و گاز شهري بوده و سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش بخاري گازي مي باشد. ملك در انتهاي شرقي يك كوچه بن بست به عرض 4/5 متر قرار داشته و بر آن به گذر حدود 3 متر مي باشد.

3-وضعيت ثبتي: ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت 241/02 متر مربع پلاک  ثبتی 10 فرعی از 3832  اصلی واقع در بخش 3 تهران می باشد .

4-مورد مزايده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  مذکور مي باشد که کارشناس رسمي دادگستري ارزش آن را به مبلغ پايه مزايده 120/000/000/000  ریال تعين نموده است .

مقرر گرديد ملک مذکور در تاريخ  1400/9/17ز ساعت 13:30 الي 14:00 در واحد مزايده مجتمع قضايي شهید مدنی تهران واقع در خيابان انقلاب خيابان قدس روبروي خيابان پور سينا از طريق مزايده به فروش برسد. مزايده از قيمت پايه شروع و کسي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزايده اخذ و خريداربايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده الباقي مبلغ را به حساب سيباي شماره 2171299079005 نزد بانک ملي شعبه بزرگمهر کد 503 به نام حساب سپرده جاري مجتمع قضائي شماره 21 واريز نموده و قبض آن را به اين شعبه تسليم نمايد. درغير اينصورت 10 درصد پرداختي به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. بديهي است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائيد مزايده، ملک مذکور به نام خريدار منتقل خواهد شد. کسانيکه که تمايل به شرکت در مزايده و بازديد ملک موصوف را دارند مي توانند 5 روز قبل از مزايده به اجراي احکام اين شعبه مراجعه تا مقدمات بازديد آنها فراهم گردد. ضمنا هزينه انتقال سند رسمي به عهده خريدار مي باشد و اين شعبه هيچ تعهدي در خصوص تخليه و تحويل ملک موصوف ندارد.

دادورز شعبه  34 دادگاه عمومی حقوقی تهران – فراست

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت13:30الی14